главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини (презентация)

Спалювання горючих речовин у побуті, на транспорті, у промисловості в процесі життєдіяльності людини. Застосування нафтопродуктів, вугілля і природного газу. Як позбутися шкідливих забрудників, що утворюються в результаті використання палива і пального.

поcмотреть текст Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини (презентация). Посмотреть текст.
скачать презентация Скачать документ (презентация) на тему "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини"Подобные документы


101. Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів
Аналіз ціннісних властивостей лісів. Характеристика ролі лісу в підтриманні екологічної рівноваги природного середовища. Функції лісів в екостабілізації територій. Головні аспекти невиснажливого використання фіторесурсів, їх використання сьогодні.
курсовая работа

102. Закон як джерело екологічного права
Правове регулювання екологічних відносин в Україні підпорядковане законам і кодексам. Основними законами екологічного призначення є закони "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про екологічну експертизу", "Про екологічний аудит", тощо.
реферат

103. Екологія міських систем
Визначення відстаней, на яких очікується максимальна концентрація забруднюючих речовин. Заходи щодо зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу. Визначення ступеня забруднення атмосферного повітря і розміри санітарно-захисної зони підприємства.
курсовая работа

104. Використання безвідхідних технологій в промисловості
Безвідхідні технологічні процеси. Поняття про безвідхідне виробництво, особливості технологічного процесу, системи водоочищення. Основні принципи створення оборотних систем водопостачання. Системи переробки и утилізації відходів хімічних виробництв.
курсовая работа

105. Екологічна оцінка стану навколишнього середовища в басейні річки Дніпро
Фізико-географічна характеристика басейну річки. Характеристика ґрунтового покриву в Сумській області. Гідрологічні характеристики річки. Розрахунок максимальних концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері. Визначення небезпечної швидкості вітру.
курсовая работа

106. Токсикологічна характеристика забруднюючих речовин води
Забруднюючі речовини води: ацетон, нафта та нафтопродукти. Методи очистки промислових стічних вод: механічні і механо-хімічні; хімічні і фізико-хімічні; біохімічні. Розрахунок сумарних екологічних збитків за забруднення навколишнього середовища.
контрольная работа

107. Локалізація екологічної загрози забруднення атмосфери від пилу спалювання вугілля на ТЕС
Аналіз стану екологічної небезпеки. Взаємозалежність технологічних і геометричних параметрів пиловловлювачів на величину сил, які діють в апараті. Параметри пиловловлювачів, їх ефективність і гідравлічний опір на стадії інженерного проектування.
автореферат

108. Порядок проведення екологічної експертизи
Визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності. Організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи. Оцінка ефективності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.
курсовая работа

109. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів
Практика оцінювання впливу промислових підприємств, енергетичних установок на стан атмосферного повітря та розрахунок розміру виплат компенсації за шкоду, заподіяному атмосферному повітрі. Аналіз дії основних забруднюючих речовин на організм людини.
лабораторная работа

110. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування
Платежі за забруднення навколишнього середовища як складова частина фінансового механізму охорони довкілля. Визначення платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, у водне середовище. Їх класифікація за токсичністю, розрахунок розміру платежів.
реферат

111. Проект оцінки впливу на навколишнє середовище облаштування Кулічихівської фабрики УКПГіН
Загальна характеристика навколишнього середовища Полтавської області. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Фізико-географічна характеристика та метеокліматичні умови майданчику будівництва. Оцінка впливу діяльності на ґрунтовий покрив.
курсовая работа

112. Аграрно-тваринницький комплекс та його вплив на навколишнє середовище
Специфіка підприємств з вирощування, відгодівлі та утримання тварин. Джерела забруднення навколишнього середовища тваринницького комплексу. Правове регулювання раціонального природокористування в процесі сучасного сільськогосподарського виробництва.
реферат

113. Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій
Проблеми охорони навколишнього природного середовища. Характер роботи вітчизняних та міжнародних екологічних організацій. Недостатнє правове регулювання діяльності екологічних організацій, що перешкоджає налагодженню міжнародної екологічної співпраці.
реферат

114. Організація управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
Державна система управління у сфері природокористування та природоохоронної діяльності. Сутність екологічної політики. Критерії сталого розвитку. Функції Міністерства екології та природних ресурсів України. Екологічна політика на рівні підприємства.
презентация

115. Моніторинг якості ґрунтів на околицях м. Шепетівка
Аналіз моніторингу навколишнього середовища (ґрунтів та рослинної продукції), який проводив Хмельницький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції. Фактори накопичення та міграції радіонуклідів в ґрунті.
курсовая работа

116. Концепція ризику у сучасній екології та гігієні
Виявлення причинно-наслідкових зв`язків між впливом факторів навколишнього середовища та можливими змінами стану здоров`я людини. Ознаки екологічної природи захворювання. Аналіз показників смертності, захворюваності, середньої тривалості життя.
реферат

117. Очищення води за допомогою озонування
Методи очищення води від органічних сполук. Хімічні властивості озону. Принципові технологічні схеми та ефективність спільного вживання озону і активного вугілля на водоочисних станціях. Застосування технології озонування і сорбційного очищення води.
курсовая работа

118. Динаміка вмісту забруднених речовин
Автотранспорт та промислові об'єкти як головні джерела забруднення атмосферного повітря м. Ужгород. Аналіз чинників, які впливають на рівень забруднення. Дослідження вмісту шкідливих речовин у поверхневих водах. Моніторинг земельних ресурсів та надр.
курсовая работа

119. Утилізація хімічної промисловості
Огляд соціально-економічного розвитку технологій. Основні види відходів хімічної промисловості. Проблема утилізації відходів хімічної промисловості. Використання осадів стічних вод хімічної промисловості. Методи утилізації вуглецевовмісних відходів.
курсовая работа

120. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції
Опис виробничих підрозділів як джерел забруднення навколишнього середовища. Аналіз викидів забруднюючих речовин підприємства. Характеристика газоочисних споруд ЗАТ "Росава". Шляхи охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.
дипломная работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст презентация на тему "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини". Посмотреть текст.
скачать презентация презентация "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов