Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини

Спалювання горючих речовин у побуті, на транспорті, у промисловості в процесі життєдіяльності людини. Застосування нафтопродуктів, вугілля і природного газу. Як позбутися шкідливих забрудників, що утворюються в результаті використання палива і пального.

Подобные документы

 • Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. Створення всесвітньої системи стеження (моніторингу) за станом і змінами біосфери. Вирішення еколого-економічних і соціально-екологічних проблем в різних частинах нашої планети.

  эссе, добавлен 19.05.2015

 • Аналіз ціннісних властивостей лісів. Характеристика ролі лісу в підтриманні екологічної рівноваги природного середовища. Функції лісів в екостабілізації територій. Головні аспекти невиснажливого використання фіторесурсів, їх використання сьогодні.

  курсовая работа, добавлен 21.09.2010

 • Визначення відстаней, на яких очікується максимальна концентрація забруднюючих речовин. Заходи щодо зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу. Визначення ступеня забруднення атмосферного повітря і розміри санітарно-захисної зони підприємства.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2011

 • Безвідхідні технологічні процеси. Поняття про безвідхідне виробництво, особливості технологічного процесу, системи водоочищення. Основні принципи створення оборотних систем водопостачання. Системи переробки и утилізації відходів хімічних виробництв.

  курсовая работа, добавлен 25.09.2010

 • Правове регулювання екологічних відносин в Україні підпорядковане законам і кодексам. Основними законами екологічного призначення є закони "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про екологічну експертизу", "Про екологічний аудит", тощо.

  реферат, добавлен 18.01.2009

 • Фізико-географічна характеристика басейну річки. Характеристика ґрунтового покриву в Сумській області. Гідрологічні характеристики річки. Розрахунок максимальних концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері. Визначення небезпечної швидкості вітру.

  курсовая работа, добавлен 12.05.2011

 • Забруднюючі речовини води: ацетон, нафта та нафтопродукти. Методи очистки промислових стічних вод: механічні і механо-хімічні; хімічні і фізико-хімічні; біохімічні. Розрахунок сумарних екологічних збитків за забруднення навколишнього середовища.

  контрольная работа, добавлен 11.02.2010

 • Визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності. Організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи. Оцінка ефективності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

  курсовая работа, добавлен 02.01.2014

 • Практика оцінювання впливу промислових підприємств, енергетичних установок на стан атмосферного повітря та розрахунок розміру виплат компенсації за шкоду, заподіяному атмосферному повітрі. Аналіз дії основних забруднюючих речовин на організм людини.

  лабораторная работа, добавлен 20.10.2008

 • Аналіз стану екологічної небезпеки. Взаємозалежність технологічних і геометричних параметрів пиловловлювачів на величину сил, які діють в апараті. Параметри пиловловлювачів, їх ефективність і гідравлічний опір на стадії інженерного проектування.

  автореферат, добавлен 10.04.2009

 • Платежі за забруднення навколишнього середовища як складова частина фінансового механізму охорони довкілля. Визначення платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, у водне середовище. Їх класифікація за токсичністю, розрахунок розміру платежів.

  реферат, добавлен 17.08.2009

 • Загальна характеристика навколишнього середовища Полтавської області. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Фізико-географічна характеристика та метеокліматичні умови майданчику будівництва. Оцінка впливу діяльності на ґрунтовий покрив.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2014

 • Недосконалість діючої системи забезпечення екологічної безпеки населення та охорони довкілля в Донецькій області. Екологічний стан компонентів навколишнього середовища. Розробка регіональної Програми проведення екологічного та радіаційного моніторингу.

  курсовая работа, добавлен 21.02.2016

 • Специфіка підприємств з вирощування, відгодівлі та утримання тварин. Джерела забруднення навколишнього середовища тваринницького комплексу. Правове регулювання раціонального природокористування в процесі сучасного сільськогосподарського виробництва.

  реферат, добавлен 20.04.2011

 • Проблеми охорони навколишнього природного середовища. Характер роботи вітчизняних та міжнародних екологічних організацій. Недостатнє правове регулювання діяльності екологічних організацій, що перешкоджає налагодженню міжнародної екологічної співпраці.

  реферат, добавлен 09.04.2011

 • Державна система управління у сфері природокористування та природоохоронної діяльності. Сутність екологічної політики. Критерії сталого розвитку. Функції Міністерства екології та природних ресурсів України. Екологічна політика на рівні підприємства.

  презентация, добавлен 12.02.2014

 • Аналіз моніторингу навколишнього середовища (ґрунтів та рослинної продукції), який проводив Хмельницький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції. Фактори накопичення та міграції радіонуклідів в ґрунті.

  курсовая работа, добавлен 22.12.2010

 • Виявлення причинно-наслідкових зв`язків між впливом факторів навколишнього середовища та можливими змінами стану здоров`я людини. Ознаки екологічної природи захворювання. Аналіз показників смертності, захворюваності, середньої тривалості життя.

  реферат, добавлен 21.02.2010

 • Методи очищення води від органічних сполук. Хімічні властивості озону. Принципові технологічні схеми та ефективність спільного вживання озону і активного вугілля на водоочисних станціях. Застосування технології озонування і сорбційного очищення води.

  курсовая работа, добавлен 20.11.2010

 • Автотранспорт та промислові об'єкти як головні джерела забруднення атмосферного повітря м. Ужгород. Аналіз чинників, які впливають на рівень забруднення. Дослідження вмісту шкідливих речовин у поверхневих водах. Моніторинг земельних ресурсів та надр.

  курсовая работа, добавлен 26.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.