главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини

Спалювання горючих речовин у побуті, на транспорті, у промисловості в процесі життєдіяльності людини. Застосування нафтопродуктів, вугілля і природного газу. Як позбутися шкідливих забрудників, що утворюються в результаті використання палива і пального.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини" можно здесьПодобные документы


101. Очищення води за допомогою озонування
Методи очищення води від органічних сполук. Хімічні властивості озону. Принципові технологічні схеми та ефективність спільного вживання озону і активного вугілля на водоочисних станціях. Застосування технології озонування і сорбційного очищення води.
курсовая работа

102. Забруднення навколишнього середовища України промисловими відходами
Екологічна ситуація у Львівській області та центральних областях. Викиди забруднюючих речовин київських ТЕЦ. Забруднення Донбасу промисловими відходами. Техногенний вплив на оточуюче середовище. Навантаження на природне середовище Запорізької області.
реферат

103. Утилізація хімічної промисловості
Огляд соціально-економічного розвитку технологій. Основні види відходів хімічної промисловості. Проблема утилізації відходів хімічної промисловості. Використання осадів стічних вод хімічної промисловості. Методи утилізації вуглецевовмісних відходів.
курсовая работа

104. Екологізація техніки та технологій в місті Донецьк
Загальна характеристика міста і його складових: будинків і споруд, транспорту, промисловості, енергетики, сільського господарства і рекреаційних зон. Інженерний захист навколишнього середовища. Шляхи екологізації техніки і технологій в місті Донецьк.
курсовая работа

105. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища
Фітоіндикація як наукова екологічна проблема та біоіндикацiя. Фітоіндикація: iсторiя розвитку, діагностичні характеристики, підходи. Адаптація рослин до умов техногеннозабрудненого середовища. Криптоіндифікаційна оцінка середовища, ліхеноіндикація.
курсовая работа

106. Людина і навколишнє середовище
Середовище існування людини та його компоненти. Типологія (класифікація) поняття "навколишнє середовище". Властивості навколишнього середовища (довкілля). Енвайроментологія як наука про навколишнє середовище.
реферат

107. Рослинний світ та його охорона
Лісова рослинність, її поширеність на земній кулі та роль в природі. Значення рослин у біосфері і житті людини. Антропогенний вплив на рослинний світ. Охорона рослинного світу, боротьба з лісовими пожежами, шкідниками і хворобами деревних порід.
реферат

108. Екологічні проблеми України
Рівень негативних екологічних наслідків виробничої діяльності в Україні. Проблеми охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів. Забрудння повітря та ґрунту, промислові підприємства як основні забруднювачі довкілля.
презентация

109. Утилізація відходів харчової промисловості
Харчова промисловість як одна з найбільш матеріалоємних галузей. Проблема та шляхи раціоналізації використання сировини та утилізації відходів. Способи біологічного знешкодження стоків та відходів, причини їх низької ефективності, шляхи усунення.
реферат

110. Абіотичні фактори середовища
Поняття, предмет і завдання екології, основні екологічні фактори. Характеристика абіотичних чинників середовища: світло і вологість, а також температура, радіація, хімічне забруднення. Підтримка нормальної життєдіяльності в несприятливих умовах.
реферат

111. Розрахунок рівней викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами автомобільних двигунів та рівней екокомпенсацій
Методики розрахунку викидів речовин з відпрацьованими газами в атмосферу автомобільним транспортом. Оцінка рівнів екокомпенсацій за забруднення атмосфери. Розрахунок доцільності впровадження на автомобілях типу ГАЗ-31 системи каталітичної нейтрації.
контрольная работа

112. Атомна енергетика та її вплив на довкілля
Характеристика стану навколишнього середовища України. Аналіз негативних та позитивних наслідків атомної енергетики для екології та їх вплив на здоров’я людини. Оцінка радіаційного забруднення населених пунктів Чернівецької та Тернопільської областей.
реферат

113. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення
Підставою застосування юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства є правопорушення, вчинені у галузі природокористування, відновлення і охорони навколишнього середовища. За екологічне правопорушення законом встановлені санкції.
реферат

114. Атмосфера
Атмосфера, як частина природного середовища. Атмосферне повітря. Склад атмосфери. Баланс газів в атмосфері. Природне й штучне забрудненя атмосфери. Наслідки забруднення атмосфери людством. Заходи щодо охорони атмосферного повітря від забруднення.
реферат

115. Забруднення навколишнього середовища важкими металами
Атмосфера промислових міст та забруднення повітря викидами важких металів. Гостра інтоксикація ртуттю: причини, симптоми та наслідки. Основні джерела забруднення миш’яком, його вплив на організм людини. Способи захисту від впливу важких металів.
реферат

116. Основні середовища існування організмів. Наземно-повітряне середовище
Типи середовищ існування. Характеристика наземно-повітряного середовища. Спектр сонячного проміння. Ультрафіолетові, видимі та інфрачервоні промені. Екологічні групи рослин за потребами в освітленості. Підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері.
презентация

117. Функції управління в галузі екології
Функції управління в екології - напрямки діяльності державних об’єднань у сфері ефективного використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки. Організаційні та попереджувально-охоронні функції управління.
реферат

118. Забруднення
Охорона природи - завдання нашого століття, проблема, що стала соціальної. Небезпека, що загрожує навколишньому середовищу. Вплив людини на навколишнє середовище прийняло загрозливі масштаби. Для поліпшення положення потрібні спрямовані й продумані дії.
реферат

119. Тварини-індикатори забруднення навколишнього середовища
Вивчення сутності біомоніторингу. Чинники забруднення довкілля. Характеристики водного середовища, пристосування до них живих організмів. Зміни водних екосистем при антропогенному забрудненні. Методи оцінки забруднення вод за допомогою тварин-індикаторів.
курсовая работа

120. Альтернативні джерела енергії: вітер
Енергія вітру. Проблеми навколишнього середовища. Використання будь-якого виду енергії і виробництво електроенергії супроводжується утворенням багатьох забруднювачів води і повітря. Перелік таких забруднювачів на диво довгий, а їхні кількості надзвичайно
реферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини" можно здесь
база знанийглобальная сеть рефератов