Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

Екологічна криза-порушення взаємозв'язків в системі географічної оболонки або незворотних явищ у біосфері. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття та її причини. Основні екологічні проблеми, зумовлені науково-технічних прогресом й людиною.

Подобные документы

 • Розвиток першої глобальної екологічної кризи. Інтенсивний розвиток землеробства. Розвиток скотарства. Інтенсивне використання мінеральних та енергетичних ресурсів літосфери, розвиток промисловості. Розвиток другої глобальної екологічної кризи.

  реферат, добавлен 07.02.2007

 • Розгляд проблем підвищеного вмісту нітратів у овочах, реальної небезпеки руйнування озонового шару атмосфери, антропогенних змін клімату, деградації лісів. Глобальні показники сучасної екологічної катастрофи та руйнування генофонду живих організмів.

  реферат, добавлен 19.10.2010

 • Екологічна психологія як наука та її прикладні аспекти, усвідомлення результатів впливу людини на довкілля, екологічні кризи. Екологічна свідомість, її формування і розвиток. Розвиток екологічної свідомості в процесі соціогенезу та екологія культури.

  учебное пособие, добавлен 06.04.2010

 • Поняття та суть соціоекосистеми, особливості її екологічних ризиків. Екологічні проблеми забруднення навколишнього середовища, основні причини незадовільної якості води. Характеристика екологічної системи, комплекс її властивостей і розробка структури.

  курсовая работа, добавлен 02.02.2010

 • Визначення поняття "екологія людини". Етапи та стадії взаємодії людства та природи. Ознаки глобальної, планетарної екологічної кризи. Динаміка кількості та розміщення населення на Землі. Демографічні показники, що характеризують стан людської популяції.

  лекция, добавлен 17.06.2010

 • Екологічні кризи епохи палеоліту, неоліту, великих географічних відкриттів. Помилки деяких цивілізацій. Проблема Аралу, способи її вирішення. Антропогенний вплив на природу. Екологічної наслідки від діяльності людини в найдавніших землеробських країнах.

  курсовая работа, добавлен 25.11.2014

 • Виникнення сучасної екологічної кризи пов’язане як з природними так і антропогенними чинниками. Розв’язання екологічних криз, а також турботливе ставлення людини до довкілля пов’язане з формуванням нових світоглядних орієнтацій – проекологічних.

  реферат, добавлен 26.12.2008

 • Складові глобальної системи "людина - природа". Екологічна безпека: поняття, система, суб'єкти і об'єкти. Основи концепції екологічної безпеки в світі, її фактори, джерела і наслідки. Зони екологічного лиха, напрямки оздоровлення навколишнього середовища.

  контрольная работа, добавлен 17.04.2011

 • Науково-технічний прогрес та проблеми екології. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу. Техногенно-екологічна безпека України. Вплив промислового та сільськогосподарського виробництв на біосферу. Природні, техногенні небезпечні явища і процеси.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2010

 • Аналіз глобальних проблем - сукупності найгостріших проблем, від вирішення яких залежить подальше існування людства. Особливості розрахунку індексу сталості розвитку світу, індексу соціально-економічної дисгармонії суспільства. Причини екологічної кризи.

  реферат, добавлен 24.02.2010

 • Аналіз сучасного стану навколишнього природного середовища світу і України. Загальний стан природних ресурсів України, еколого-економічні проблеми їх використання. Вивчення основних причин розростання екологічної кризи. Охорона природно-заповідного фонду.

  реферат, добавлен 02.11.2014

 • Діалектика взаємодії суспільства з навколишнім середовищем. Суперечливість сучасного природокористування. Генеза екологічної кризи. Напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології. Створення міждержавних банків екологічної інформації.

  реферат, добавлен 13.02.2010

 • Аналіз та оцінка екологічної ситуації в Києві очима його мешканців. Визначення їх відношення до проблеми забруднення навколишнього середовища при проведенні соціологічного опитування. Внесення пропозицій респондентами про шляхи виходу з екологічної кризи.

  практическая работа, добавлен 06.09.2010

 • Аспекти взаємодії в системі людина – природне середовище. Основні причини виникнення екологічної кризи. Наслідки забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами. Фактори, методи та витоки забруднення гідросфери, літосфери та атмосфери.

  реферат, добавлен 13.12.2013

 • Екологічна безпека - стан навколишнього середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я. Екологічна безпека регулюється Законом "Про охорону навколишнього природного середовища".

  реферат, добавлен 18.01.2009

 • Значення й екологічні проблеми атмосфери, гідросфери і літосфери. Дефіцит води, виснаження земельних ресурсів, активізація екзогенних геологічних процесів як наслідки екологічної кризи. Вплив забруднення атмосферного повітря, грунту на умови життя людини.

  реферат, добавлен 15.07.2010

 • Класифікація екологічних криз. Наслідки шторму у Керченській затоці. Антропогенні та природні екологічні кризи. Можливість катастрофи, подібної до голодомору в Україні. Глобальні катастрофи в історії людства. Вибух на хімічному підприємстві в Україні.

  реферат, добавлен 29.01.2010

 • Природні та техногенні фактори виникнення небезпечної екологічної ситуації. Екологічна безпека зони впливу Чорнобильської аварії. Законодавство про зону надзвичайної екологічної ситуації. Розробка, виготовлення й випробування нових видів зброї.

  реферат, добавлен 20.01.2011

 • Екологічна безпека поняття. Екологічна безпека поняття. Першочерговими заходами в досягненні екологічної безпеки. Стан та оцінка загроз в екологічній сфері. Міжнародна торгівля відходами. Cучасний екологічний стан України. Визначених пріоритетів.

  контрольная работа, добавлен 30.03.2007

 • Правовий статус експерта і замовників державної екологічної експертизи. Вимоги до документацій на об`єкти державної екологічної експертизи, її суб`єкти і об`єкти. Головна мета і завдання здійснення державної екологічної експертизи органами Мінекобезпеки.

  реферат, добавлен 22.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.