главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Екологія і практична діяльність людини

Науково-технічний прогрес та проблеми екології. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу. Техногенно-екологічна безпека України. Вплив промислового та сільськогосподарського виробництв на біосферу. Природні, техногенні небезпечні явища і процеси.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Екологія і практична діяльність людини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Екологія і практична діяльність людини" можно здесьПодобные документы


201. Абіотичні фактори середовища
Предмет і завдання екології. Закономірності життєдіяльності різних співтовариств живих істот. Контроль стану середовища. Найвпливовіші хімічні, фізичні фактори. Абіотичні чинники середовища: світло і вологість, температура, радіація, хімічне забруднення.
реферат

202. Екологічний стан городньої продукції, вирощеної на території Червонозаводського району м. Харкова
Характеристика джерел забруднення, їх вплив на екологічний стан природних компонентів території району. Екологічна ситуація і охорона природно-територіальних і природно-антропогенних комплексів території. Визначення екологічного стану городньої продукції.
дипломная работа

203. Оцінка рівня забруднення автотранспортом повітря оксидом вуглецю м. Черкаси
Проблеми екології автомобільного транспорту України, застосування альтернативних видів палива. Сполуки у вихлопних газах автомобілів. Заходи по зниженню забруднення чадним газом. Оцінка рівня забруднення повітря оксидом вуглецю ділянок в м. Черкаси.
курсовая работа

204. Екологічні основи природокористування
Методи стимулювання раціонального використання природних ресурсів. Ліцензування, страхування та система екологічної сертифікації. Раціональне і нераціональне природокористування. Причини виникнення "озонових дірок", шляхи покращення стану атмосфери.
курсовая работа

205. Модель ландшафтно-екологічної оптимізації земельних угідь Києва
Підтримання екологічної рівноваги в регіоні за допомогою раціонального співвідношення перетворених і збережених ландшафтів. Положення концепції узгодженого розвитку. Етапи ландшафтно-екологічної оптимізації. Розроблення системи економічних стимулів.
презентация

206. Система екологічної сертифікації
Екологічна сертифікація природних ресурсів, принципи та основні функції екологічного аудиту. Форми державної звітності для обліку надходження коштів, які отримані за забруднення довкілля. Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища.
контрольная работа

207. Роль і значення ґрунтів в боротьбі з забрудненням. Екологічне нормування техногенних забруднень
Характеристика техногенного забруднення ґрунтового покриву: джерела, речовини, їх значення та вплив на оточуюче середовище. Особливості підходів щодо нормування техногенних забруднень у ґрунті. Наукове обґрунтування гранично допустимих концентрації.
реферат

208. Ефективність заходів по покращенню якості води
Екологічна характеристика "Житомирського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства" та дослідження стану забруднення довкілля. Оцінка та планування стандартних вимог і правил спостереження та контролю за станом довкілля на об’єкті.
курсовая работа

209. Рослинний світ та його охорона
Лісова рослинність, її поширеність на земній кулі та роль в природі. Значення рослин у біосфері і житті людини. Антропогенний вплив на рослинний світ. Охорона рослинного світу, боротьба з лісовими пожежами, шкідниками і хворобами деревних порід.
реферат

210. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів
Вплив умов водного живлення на формування озер і боліт, їх класифікація та температурний режим. Тирогенні відкладення, водна рослинність та цінні болотні ресурси Чернігівщини. Народногосподарське значення хемогенних та органогенних мінеральних ресурсів.
дипломная работа

211. Водні ресурси та екосистеми України
Основні джерела прісної води на території України. Основні причини забруднення поверхневих вод України. Системний аналіз сучасного екологічного стану басейнів річок та організація управління охороною і використанням та відтворенням водних ресурсів.
контрольная работа

212. Проблеми накопичення та переробки відходів
Поняття про відходи та їх вплив на довкілля. Проблема накопичення промислових та побутових відходів. Існуючі способи знешкодження, утилізації та поховання токсичних відходів. Шляхи зменшення небезпечності відходів. Альтернативне використання відходів.
доклад

213. Еколого-економічні проблеми будівництва в Україні
Соціо-екологічна залежність будівельної галузі, аналіз причин її неефективності в сучасній Україні. Еколого-економічний аналіз ЗАТ "Новгород-Сіверський завод будівельних матеріалів". Проблеми та перспективи розвитку "зеленого будівництва" в Україні.
курсовая работа

214. Оцінка впливу на довкілля виробництва магнезіальної добавки на ВАТ "Рівнеазот"
Сучасний стан та шляхи вирішення проблем забруднення довкілля відходами промислових виробництв. Оцінка впливу виробництва магнезіальної добавки в аміачну селітру на навколишнє середовище. Запобігання шкідливого впливу ВАТ "Рівнеазот" на екологію.
магистерская работа

215. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
Геоінформаційні технології, їх класифікація та місце в екології. Парадигми в технології обробки геопросторових даних. Концептуальна модель узагальненої ГІС, моделювання геопросторових даних. Геоінформаційні системи, дослідження земельних ресурсів.
курсовая работа

216. Дослідження якості води в басейні річки Стир
Теоретичні основи дослідження якості води в річках, якість води та фактори, що її формують. Хімічний склад річкових вод, джерела та шляхи надходження забруднюючих речовин, вплив забруднень на екосистему річки. Методика дослідження якості води в річці.
курсовая работа

217. Тимчасова екологічна ніша. Еволюційна дивергенція
Поняття про екологічну нішу, закономірності її формування та напрямки розвитку. Існуючі моделі екологічної ніші, їх порівняльна характеристика, визначення відмінностей. Сутність і значення еволюційної дивергенції, її історія розвитку відповідної теорії.
реферат

218. Озоновий шар
Ультрафіолетове випромінювання Сонця. Озонові діри, причини їх появи та наслідки. Вплив опромінення на живі організми. Стан озонової діри над південним полюсом. Міжнародне співробітництво України в сфері охорони атмосферного повітря та озонового шару.
реферат

219. Структура, функціонування, зональність та механізми стійкості макроекосистем
Розгляд поняття та характерних ознак екологічної макросистеми. Вивчення структури материка, його кліматичних зон і видового різноманіття флори та фауни. Екологічна зональність Світового океану. Особливості функціонування океанічної макросистеми.
курсовая работа

220. Вплив комунального господарства на довкілля на прикладі міста Чернігів
Поняття про житлово-комунальне господарство та його проблеми на сучасному етапі. Аналіз окремих складових комунального господарства, їх функціональні особливості. Характеристика впливу комунального господарства на довкілля, заходи боротьби з забрудненням.
курсовая работа

Страница:   «    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Екологія і практична діяльність людини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Екологія і практична діяльність людини" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов