главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Екологія і практична діяльність людини

Науково-технічний прогрес та проблеми екології. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу. Техногенно-екологічна безпека України. Вплив промислового та сільськогосподарського виробництв на біосферу. Природні, техногенні небезпечні явища і процеси.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Екологія і практична діяльність людини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Екологія і практична діяльність людини" можно здесьПодобные документы


201. Модель ландшафтно-екологічної оптимізації земельних угідь Києва
Підтримання екологічної рівноваги в регіоні за допомогою раціонального співвідношення перетворених і збережених ландшафтів. Положення концепції узгодженого розвитку. Етапи ландшафтно-екологічної оптимізації. Розроблення системи економічних стимулів.
презентация

202. Система екологічної сертифікації
Екологічна сертифікація природних ресурсів, принципи та основні функції екологічного аудиту. Форми державної звітності для обліку надходження коштів, які отримані за забруднення довкілля. Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища.
контрольная работа

203. Роль і значення ґрунтів в боротьбі з забрудненням. Екологічне нормування техногенних забруднень
Характеристика техногенного забруднення ґрунтового покриву: джерела, речовини, їх значення та вплив на оточуюче середовище. Особливості підходів щодо нормування техногенних забруднень у ґрунті. Наукове обґрунтування гранично допустимих концентрації.
реферат

204. Рослинний світ та його охорона
Лісова рослинність, її поширеність на земній кулі та роль в природі. Значення рослин у біосфері і житті людини. Антропогенний вплив на рослинний світ. Охорона рослинного світу, боротьба з лісовими пожежами, шкідниками і хворобами деревних порід.
реферат

205. Ефективність заходів по покращенню якості води
Екологічна характеристика "Житомирського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства" та дослідження стану забруднення довкілля. Оцінка та планування стандартних вимог і правил спостереження та контролю за станом довкілля на об’єкті.
курсовая работа

206. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів
Вплив умов водного живлення на формування озер і боліт, їх класифікація та температурний режим. Тирогенні відкладення, водна рослинність та цінні болотні ресурси Чернігівщини. Народногосподарське значення хемогенних та органогенних мінеральних ресурсів.
дипломная работа

207. Водні ресурси та екосистеми України
Основні джерела прісної води на території України. Основні причини забруднення поверхневих вод України. Системний аналіз сучасного екологічного стану басейнів річок та організація управління охороною і використанням та відтворенням водних ресурсів.
контрольная работа

208. Проблеми накопичення та переробки відходів
Поняття про відходи та їх вплив на довкілля. Проблема накопичення промислових та побутових відходів. Існуючі способи знешкодження, утилізації та поховання токсичних відходів. Шляхи зменшення небезпечності відходів. Альтернативне використання відходів.
доклад

209. Еколого-економічні проблеми будівництва в Україні
Соціо-екологічна залежність будівельної галузі, аналіз причин її неефективності в сучасній Україні. Еколого-економічний аналіз ЗАТ "Новгород-Сіверський завод будівельних матеріалів". Проблеми та перспективи розвитку "зеленого будівництва" в Україні.
курсовая работа

210. Оцінка впливу на довкілля виробництва магнезіальної добавки на ВАТ "Рівнеазот"
Сучасний стан та шляхи вирішення проблем забруднення довкілля відходами промислових виробництв. Оцінка впливу виробництва магнезіальної добавки в аміачну селітру на навколишнє середовище. Запобігання шкідливого впливу ВАТ "Рівнеазот" на екологію.
магистерская работа

211. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
Геоінформаційні технології, їх класифікація та місце в екології. Парадигми в технології обробки геопросторових даних. Концептуальна модель узагальненої ГІС, моделювання геопросторових даних. Геоінформаційні системи, дослідження земельних ресурсів.
курсовая работа

212. Дослідження якості води в басейні річки Стир
Теоретичні основи дослідження якості води в річках, якість води та фактори, що її формують. Хімічний склад річкових вод, джерела та шляхи надходження забруднюючих речовин, вплив забруднень на екосистему річки. Методика дослідження якості води в річці.
курсовая работа

213. Озоновий шар
Ультрафіолетове випромінювання Сонця. Озонові діри, причини їх появи та наслідки. Вплив опромінення на живі організми. Стан озонової діри над південним полюсом. Міжнародне співробітництво України в сфері охорони атмосферного повітря та озонового шару.
реферат

214. Структура, функціонування, зональність та механізми стійкості макроекосистем
Розгляд поняття та характерних ознак екологічної макросистеми. Вивчення структури материка, його кліматичних зон і видового різноманіття флори та фауни. Екологічна зональність Світового океану. Особливості функціонування океанічної макросистеми.
курсовая работа

215. Вплив комунального господарства на довкілля на прикладі міста Чернігів
Поняття про житлово-комунальне господарство та його проблеми на сучасному етапі. Аналіз окремих складових комунального господарства, їх функціональні особливості. Характеристика впливу комунального господарства на довкілля, заходи боротьби з забрудненням.
курсовая работа

216. Охорона повітряного басейну. Мокрі пиловловлювачі. Скрубер Вентурі
Поняття, будова та основні характеристики атмосфери, проблеми її забруднення. Класифікація забруднень атмосфери, їх екологічний вплив. Парниковий ефект, озонова діра в атмосфері, кислотні дощі. Методи знешкодження викидів в атмосферу забруднюючих речовин.
курсовая работа

217. Адаптація природоохоронного законодавства України до природоохоронного законодавства ЄС
Фактори, що впливають на загальний стан навколишнього середовища, роль парламентських інструментів у формування екологічної політики держави. Порядок адаптації принципів та норм ЄС до законодавства сучасної України, подолання пов’язаних з цим проблем.
реферат

218. Загальна характеристика права користування рослинним світом України
Основні види природного рослинного світу. Правова основа, що регулює природокористування. "Корисні властивості лісів", які полягають у їх здатності зменшувати вплив негативних природних явищ. Ділення лісів на дві групи за своїм економічним і господарським
реферат

219. Екологічна система
Поняття про екосистему, біогеоценоз, трофічний ланцюг і трофічний рівень. Еволюція і класифікація екосистем. Синтез первинної органічної речовини. Агроценози сільськогосподарських культур і природні екосистеми. Характеристика прісноводної екосистеми.
реферат

220. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання
Аналіз стану водопостачання та водовідведення Дніпропетровської області. Методики фільтрації води та їх використання при водоспоживанні та водовідведенні. Екологічні проблеми водного середовища України та шляхи їх подолання. Водні ресурси України.
дипломная работа

Страница:   «    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Екологія і практична діяльність людини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Екологія і практична діяльність людини" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов