главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Екологія і практична діяльність людини

Науково-технічний прогрес та проблеми екології. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу. Техногенно-екологічна безпека України. Вплив промислового та сільськогосподарського виробництв на біосферу. Природні, техногенні небезпечні явища і процеси.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Екологія і практична діяльність людини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Екологія і практична діяльність людини" можно здесьПодобные документы


201. Еколого-економічні проблеми будівництва в Україні
Соціо-екологічна залежність будівельної галузі, аналіз причин її неефективності в сучасній Україні. Еколого-економічний аналіз ЗАТ "Новгород-Сіверський завод будівельних матеріалів". Проблеми та перспективи розвитку "зеленого будівництва" в Україні.
курсовая работа

202. Дослідження якості води в басейні річки Стир
Теоретичні основи дослідження якості води в річках, якість води та фактори, що її формують. Хімічний склад річкових вод, джерела та шляхи надходження забруднюючих речовин, вплив забруднень на екосистему річки. Методика дослідження якості води в річці.
курсовая работа

203. Оцінка впливу на довкілля виробництва магнезіальної добавки на ВАТ "Рівнеазот"
Сучасний стан та шляхи вирішення проблем забруднення довкілля відходами промислових виробництв. Оцінка впливу виробництва магнезіальної добавки в аміачну селітру на навколишнє середовище. Запобігання шкідливого впливу ВАТ "Рівнеазот" на екологію.
магистерская работа

204. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
Геоінформаційні технології, їх класифікація та місце в екології. Парадигми в технології обробки геопросторових даних. Концептуальна модель узагальненої ГІС, моделювання геопросторових даних. Геоінформаційні системи, дослідження земельних ресурсів.
курсовая работа

205. Озоновий шар
Ультрафіолетове випромінювання Сонця. Озонові діри, причини їх появи та наслідки. Вплив опромінення на живі організми. Стан озонової діри над південним полюсом. Міжнародне співробітництво України в сфері охорони атмосферного повітря та озонового шару.
реферат

206. Структура, функціонування, зональність та механізми стійкості макроекосистем
Розгляд поняття та характерних ознак екологічної макросистеми. Вивчення структури материка, його кліматичних зон і видового різноманіття флори та фауни. Екологічна зональність Світового океану. Особливості функціонування океанічної макросистеми.
курсовая работа

207. Вплив комунального господарства на довкілля на прикладі міста Чернігів
Поняття про житлово-комунальне господарство та його проблеми на сучасному етапі. Аналіз окремих складових комунального господарства, їх функціональні особливості. Характеристика впливу комунального господарства на довкілля, заходи боротьби з забрудненням.
курсовая работа

208. Охорона повітряного басейну. Мокрі пиловловлювачі. Скрубер Вентурі
Поняття, будова та основні характеристики атмосфери, проблеми її забруднення. Класифікація забруднень атмосфери, їх екологічний вплив. Парниковий ефект, озонова діра в атмосфері, кислотні дощі. Методи знешкодження викидів в атмосферу забруднюючих речовин.
курсовая работа

209. Загальна характеристика права користування рослинним світом України
Основні види природного рослинного світу. Правова основа, що регулює природокористування. "Корисні властивості лісів", які полягають у їх здатності зменшувати вплив негативних природних явищ. Ділення лісів на дві групи за своїм економічним і господарським
реферат

210. Екологічна система
Поняття про екосистему, біогеоценоз, трофічний ланцюг і трофічний рівень. Еволюція і класифікація екосистем. Синтез первинної органічної речовини. Агроценози сільськогосподарських культур і природні екосистеми. Характеристика прісноводної екосистеми.
реферат

211. Адаптація природоохоронного законодавства України до природоохоронного законодавства ЄС
Фактори, що впливають на загальний стан навколишнього середовища, роль парламентських інструментів у формування екологічної політики держави. Порядок адаптації принципів та норм ЄС до законодавства сучасної України, подолання пов’язаних з цим проблем.
реферат

212. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання
Аналіз стану водопостачання та водовідведення Дніпропетровської області. Методики фільтрації води та їх використання при водоспоживанні та водовідведенні. Екологічні проблеми водного середовища України та шляхи їх подолання. Водні ресурси України.
дипломная работа

213. Проблеми питного водопостачання та забезпечення питною водою населення України
Роль питної води для здоров'я населення. Відповідність органолептичних, хімічних, мікробіологічних і радіологічних показників води вимогам державних стандартів України і санітарного законодавства. Проблеми питного водопостачання та контролю його якості.
доклад

214. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення
Еколого-географічна характеристика озера Сиваш, вплив зрошення та забруднення поверхневих і підземних вод. Моніторинг сучасного екологічного стану унікальної гідробіологічної екосистеми, шляхи її збереження. Створення об'єктів природно заповідного фонду.
дипломная работа

215. Екологічні проблеми озера Сасик
Географічне розташування озера Сасик (Кундук), його екологічні проблеми та негативні наслідки перебудови водойми. Стан води та біоти у водосховищі Сасик, його природно–рекреаційний потенціал. Напружений та нестабільний стан озера та шляхи його спасіння.
реферат

216. Основи екології
Основні методи та структура екологічних досліджень. Еволюція та склад біосфери. Джерела забруднення довкілля. Види та рівні екологічного моніторингу. Характеристика основних показників екологічного нормування. Екологічні права та обов'язки громадян.
шпаргалка

217. Екологічна безпека мастильно-охолоджувальних рідин
Характеристика мастильно-охолоджувальних рідин (МОР) та їхній склад. Вимоги до розробки, застосування та роботи з МОР. Ефективність використання МОР на вторинній сировині при механічний обробці сталі. Охорона навколишнього середовища при використанні МОР.
дипломная работа

218. Радіоактивне забруднення
Досвід протирадіаційного захисту військовослужбовців під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Попередження внутрішнього опромінення, контроль над станом здоров’я ліквідаторів. Головні природні джерела радіації.
курсовая работа

219. Екологічна експертиза агроландшафту Сумської області
Сучасний стан Сумської області: рівень забруднення атмосферного повітря, використання водних ресурсів, охорона біоресурсів. Основні етапи проведення екологічної експертизи, підготовка висновку. Характеристика фізико-кліматичних умов Сумської області.
реферат

220. Екологічна мережа Донецької області
Вивчення предмету природно-заповідної справи - резервування, проектування та функціонування територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх мережі й екологічної мережі. Стан проектування екомережі Донецької області. Головні відомості про біоту.
курсовая работа

Страница:   «    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Екологія і практична діяльність людини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Екологія і практична діяльність людини" можно здесь

Рекомендуем!

база знанийглобальная сеть рефератов