главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Метод проектів як один із сучасних методів навчання (дипломная работа)

Розвиток теорії методів навчання у дидактиці. Класифікація методів навчання та критерії їх оптимального вибору. Сутність проектної технології та її значення. Проектування як метод особистісно орієнтованого навчання. Загальні поради до структури проекту.

поcмотреть текст Метод проектів як один із сучасних методів навчання (дипломная работа). Посмотреть текст.
скачать дипломная работа Скачать документ (дипломная работа) на тему "Метод проектів як один із сучасних методів навчання"Подобные документы


1. Класифікація методів навчання
Проблема методів навчання як одна з найважливіших у дидактиці, її сутність і особливості, актуальність на сучасному етапі розвитку. Класифікація активних методів навчання, їх різновиди та характеристика, відмінні риси. Особливості дискусійних методик.
контрольная работа

2. Процес і методи навчання
Сутність процесу навчання та його структура. Методи, прийоми і засоби навчання як дидактичні категорії. Класифікація методів навчання. Особливості основних та активних методів, їх значення та практичне використання. Специфіка засобів навчання, їх види.
реферат

3. Особливості технології індивідуального навчання
Характерні особливості технології індивідуального навчання. Техніка комп'ютерного навчання. Ефективність особистісно-зорієнтованго навчання. Метод проектів і навчання в співробітництві. Технологія різнорівневого навчання. технологічні явища в педагогіці.
реферат

4. Методи виробничого навчання
Поняття методів виробничого навчання, їх загальна характеристика. Словесні методи навчання. Система практичних методів та їх особливості. Способи використання на уроках виробничого навчання наочного приладдя. Вправи - основний метод виробничого навчання.
реферат

5. Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання
Особливості впливу активних методів навчання на формування позитивної мотивації студентів вищих навчальних закладів. Характеристика місця і сутності змагальних методів навчання у системі активних методів навчання при вивченні курсу "Політична економія".
курсовая работа

6. Класифікація інтерактивних методів навчання
Дослідження сутності та класифікації інтерактивних методів навчання. Особливості дискусійних (діалог, групова дискусія, розбір ситуацій з практики); ігрових (дидактичні творчі, ділові, рольові, організаційно-діяльнісні ігри); тренінгових методів навчання.
реферат

7. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі
Наукові основи проблеми розвивального потенціалу методів навчання, дидактична сутність словесних методів навчання як педагогічна проблема. Бесіда як метод навчання молодших школярів. Забезпечення розвивального потенціалу бесіди у навчальному процесі.
магистерская работа

8. Традиційні методи навчання грамоти дітей з ТПМ
Ефективність процесу навчання. Класифікація основних методів навчання. Особливості використання наочних, словесних, практичних методів в роботі з проблемними дітьми. Відмінні особливості в освітніх та корекційних програмах навчання дітей грамоті.
контрольная работа

9. Народні методи навчання та їх класифікація
Огляд можливостей використання народних методів навчання. Народні принципи, методи, прийоми, форми організації навчання. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Мета народної дидактики. Систематичність в одержанні знань, неперервність освіти.
курсовая работа

10. Роль практичних методів у навчально-виховному процесі
Історичний аспект розвитку застосування практичних методів навчання. Аналіз сучасних думок щодо застосування практичних методів навчально-пізнавальної діяльності. Використання практичних методів для пізнання дійсності і поглиблення знань учнів.
реферат

11. Проблемно-пошуковий метод при вивченні історії
Характеристика основних методів навчання - одних з найважливіших компонентів навчального процесу. Визначення прийомів, які використовує викладач при використанні проблемно-пошукових методів навчання. Аналіз основ розвиваючих технологій навчання історії.
контрольная работа

12. Застосування методів активного навчання при викладанні програмування
Роль активних методів навчання у навчально-виховному процесі. Підходи до їх застосування під час вивчення шкільного курсу інформатики. Сутність методу проектів та розробка методичних рекомендацій щодо його використання при навчанні програмування.
курсовая работа

13. Пізнавальний ефект методів ігрового навчання із дисципліни: "Історія земельних відносин"
Сутність поняття "гра" у психолого-педагогічній літературі. Основні підходи щодо класифікації методів навчання. Вплив методів ігрового навчання на пізнавальну активність студентів. Методика проведення гри з дисципліни "Історія земельних відносин".
курсовая работа

14. Використання методів інтерактивного навчання біології в навчальному процесі
Класифікація методів інтерактивного навчання як форми організації пізнавальної діяльності на уроках біології. Характеристика ігрових методів навчання і виховання. Роль ігор на заняттях при використані наукового колекційного матеріалу кабінету біології.
курсовая работа

15. Інтерактивні технології на уроках світової літератури
Реформування освіти в Україні. Суть інтерактивного навчання. Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку світової літератури. Пасивна та активна моделі навчання. Технології ситуативного моделювання.
курсовая работа

16. Методи навчання: їх класифікація і характеристика
Методи та способи педагогічної діяльності, спрямованої на досягнення визначеної мети. Підходи до класифікації методів навчання, методи організації і здійснення учбово-пізнавальної діяльності. Наочні і практичні, індуктивні і дедуктивні методи навчання.
реферат

17. Використання педагогічних технологій розвитку творчих здібностей в процесі трудового навчання
Сутність і особливості педагогічної технології, її класифікація та спрямування. Трудове навчання як важливий дидактичний процес. Джерела виявлення нових учбових форм та методів. Аналіз формування творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання.
курсовая работа

18. Характеристика основних груп методів навчання
Поняття методів навчання та їх класифікація. Методи організації і здійснення учбово-пізнавальної діяльності: дискриптивні, наочні і практичні, індуктивні і дедуктивні, репродуктивний і проблемно-пошуковий. Методи контролеві і самоконтролеві в навчанні.
контрольная работа

19. Інтерактивні технології навчання
Створення психологічного клімату. Активні методи навчання. Парадоксальна розповідь. Бліц-інтерв`ю. Інтерактивні технології навчання: колективно-групового навчання, кооперативного навчання, опрацювання дискусійних питань. Гра як інтерактивний метод.
курсовая работа

20. Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку рідної мови
Формування та розвиток творчої особистості. Загальна суть інтерактивного навчання. Шляхи вдосконалення сучасного уроку української мови завдяки інтерактивним технологіям. Структура і методи інтерактивного уроку. Технології колективно-групового навчання.
реферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст дипломная работа на тему "Метод проектів як один із сучасних методів навчання". Посмотреть текст.
скачать дипломная работа дипломная работа "Метод проектів як один із сучасних методів навчання". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов