главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Особливості та труднощі відмінювання прикметників у німецькій мові

Поняття прикметника, його місце у реченні та основні категорії. Схема закінчень прикметника: сильна, слабка і мішана. Відмінювання субстантивованих прикметників та партиципу. Зміна відмінкових закінчень у складених прикметниках, сталих зворотах, іменах.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Особливості та труднощі відмінювання прикметників у німецькій мові"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Особливості та труднощі відмінювання прикметників у німецькій мові" можно здесьПодобные документы


1. Відтворення віддієслівних прикметників німецької мови з латентною модально-пасивною предикацією в українській мові
Інваріантні ознаки пасиву та механізм дериваційного процесу. Системні, семантичні, словотвірні та функціональні особливості віддієслівних прикметників. Своєрідність перекладу похідних та складених віддієслівних прикметників з модально-пасивним значенням.
курсовая работа

2. Стилістичні властивості прикметника
Загальна характеристика прикметника як частини мови. Стилістичні і виразні властивості прикметника в українській мові. Поняття стилістики і визначення стилістичних особливостей морфологічних ознак прикметника, опис його основних художньо-виразних ознак.
курсовая работа

3. Фразеологічні одиниці з компонентом заперечення: особливості семантики та функціонування в німецькій мові
Дослідження німецької фразеології в германістиці та українському мовознавстві. Поняття внутрішньої форми фразеологізму. Семантичні особливості фразеологізмів. Семантичні групи німецьких фразеологізмів з компонентом заперечення та специфіка їх уживання.
курсовая работа

4. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці
Фонетичний склад та значення слова, типи значень, мотивація значення, зміна значення слова, полісемія. Методична розробка з теми "Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці".
курсовая работа

5. Прикметник. Синоніміка прикметників і непряміх відмінків іменників
Характеристика повних та коротких форм прикметників. Вираження синтетичними та аналітичними формами вищої і найвищої ступенів порівняння; порушення літературних норм їх вживання. Поняття присвійних, присвійно-відносних та відносних прикметників.
презентация

6. Порівняльна характеристика складних прикметників англійської та української мови
Специфіка утворення складних лексичних одиниць; види складних прикметників англійської та української мови за написанням та компонентами; порівняльна характеристика. Структурний аналіз досліджуваних одиниць за складниками утворених використаних слів.
курсовая работа

7. Лексико–семантична група прикметників об’єднана семантикою "streitbar"
Валентність та сполучуваність у лінгвістичних дослідженнях. Мова художньої літератури. Статистичні методи та прийоми у лінгвістиці. Лексико-семантичний аналіз сполучуваності прикметників "streitbar" з іменниками. Коефіцієнт взаємної спряженості.
курсовая работа

8. Функціональна семантика якісно-оцінних прикметників у науково-популярному дискурсі
Характеристика прикметників у французькій мові та їхня структура. Аналіз якісно-оцінних прикметників у науково-популярному дискурсі на матеріалі статей з журналів "Sсience et Vie" та "La Recherche". Роль якісних прикметників у французькому реченні.
курсовая работа

9. Парадигматичні відношення лексико-семантичного поля прикметників арабської мови на позначення фізичного стану людини
Лексико-семантична система арабської мови. Прикметники в арабській мові, їх виділення та утворення. Парадигматичні відношення в мові, лексико-семантичне поле прикметників на позначення фізичного стану людини в їх аспекті. Основні підкласи прикметників.
курсовая работа

10. Синтаксичні зв’язки в німецькій мові
Поняття синтаксису; типи синтаксичного зв’язку у словосполученні. Види німецьких речень та порядок слів у них (узгодження, керування, координація, прилягання, тяжіння, інкорпорація, замикання та ізафет). Характеристика зв'язку слів в підрядних реченнях.
курсовая работа

11. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах
Поняття граматичної категорії в англійській мові. Співвідношення відмінків української та англійської мов, їх особливості при перекладі іменника з прийменником. Проблеми, пов’язані з визначенням відмінка в англійській мові та шляхи їх розв’язання.
контрольная работа

12. Вираження ймовірності в сучасній німецькій мові
Огляд теоретичної літератури, присвяченої проблемі модальності. Визначення сутності ймовірності як одного з видів категорії модальності. Способи об'єктивації ймовірності. Характеристика умов реалізації способів вираження ймовірності в німецькій мові.
курсовая работа

13. Англійські запозичення в сучасній німецькій мові
Тема англійських запозичень німецької мови як об'єкт вивчення для багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів. Головні позамовні чинники, які стимулюють входження англо-американізмів у лексико-семантичну систему німецької мови, їх використання.
статья

14. Функціонування модальних дієслів у сучасній німецькій мові
Значення модальності в лінгвістиці як мовної універсалії. Основне значення модальних дієслів у німецькій мові, форми модальних дієслів, їх функція у реченні. Інфінітивні речення з дієсловами mssen, sollen, drfen, knnen, wollen, mgen та їх тлумачення.
курсовая работа

15. Граматичні категорії діеслова в давньофранцузькій мові
Історичні умови формування давньофранцузької мови. Мовна ситуація ІХ–ХІІІ ст. Перші писемні та літературні пам’ятки французької мови. Умовний спосіб – романське новоутворення. Функції сюбжонктиву в давньофранцузькій мові. Категорія дієслівного стану.
курсовая работа

16. Граматичні категорії іменника в англійській мові
Загальна характеристика граматичної категорії як ряду співвідносних граматичних значень, виражених в певній системі співвідносних граматичних форм. Дослідження категорій роду, числа і відмінка як граматичних категорій іменника в англійській мові.
контрольная работа

17. Особливості номінації у сучасній німецькій феміністській прозі та специфіка її перекладу
Автобіографічна саморефлексія в жіночій німецькомовній літературі ХХ століття. Семантична класифікація номінативних одиниць поля "людські стосунки" у художньому тексті, способи його репрезентації, переклад лексики, лінгвістична сутність поняття.
дипломная работа

18. Основні способи словотвору в сучасній українській мові
Морфологічні і неморфологічні способи словотвору. Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, перерозклад, ускладнення. Сучасні тенденції в українському словотворі. Стилістичне використання засобів словотвору. Синонімія словотвірних афіксів.
конспект урока

19. Особливості дієслова в англійській мові
Дієслово в англійській мові: граматичні категорії, морфологічна класифікація. Розвиток дієслова в різні історичні періоди. Віддієслівні утворення у мові староанглійського періоду. Особливості системи дієвідмінювання. Спільна форма у слабких дієслів.
курсовая работа

20. Основні тенденції та шляхи реалізації стильових та експресивно-емотивних особливостей американського сленгу в цільовій мові
Експресивний потенціал та структурні особливості англійського сленгу. Образ представника "самотнього покоління" в романі Селінджера "Над прірвою у житі". Стилістична забарвленість мови Колфілда. Перекладознавчі проблеми відтворення ненормованої лексики.
дипломная работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Особливості та труднощі відмінювання прикметників у німецькій мові"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Особливості та труднощі відмінювання прикметників у німецькій мові" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов