главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Особливості та труднощі відмінювання прикметників у німецькій мові (курсовая работа)

Поняття прикметника, його місце у реченні та основні категорії. Схема закінчень прикметника: сильна, слабка і мішана. Відмінювання субстантивованих прикметників та партиципу. Зміна відмінкових закінчень у складених прикметниках, сталих зворотах, іменах.

поcмотреть текст Особливості та труднощі відмінювання прикметників у німецькій мові (курсовая работа). Посмотреть текст.
скачать курсовая работа Скачать документ (курсовая работа) на тему "Особливості та труднощі відмінювання прикметників у німецькій мові"Подобные документы


1. Відтворення віддієслівних прикметників німецької мови з латентною модально-пасивною предикацією в українській мові
Інваріантні ознаки пасиву та механізм дериваційного процесу. Системні, семантичні, словотвірні та функціональні особливості віддієслівних прикметників. Своєрідність перекладу похідних та складених віддієслівних прикметників з модально-пасивним значенням.
курсовая работа

2. Функціональна семантика якісно-оцінних прикметників у науково-популярному дискурсі
Характеристика прикметників у французькій мові та їхня структура. Аналіз якісно-оцінних прикметників у науково-популярному дискурсі на матеріалі статей з журналів "Sсience et Vie" та "La Recherche". Роль якісних прикметників у французькому реченні.
курсовая работа

3. Відмінки в український мові
Складення автобіографії та резюме на заміщення вакантної посади "Президента України". Відмінювання прізвища, ім’я, по-батькові. Переклад термінів українською мовою. Виправлення помилок в поданих реченнях. Визначення поняття сугестії, френології, емпатії.
контрольная работа

4. Парадигматичні відношення лексико-семантичного поля прикметників арабської мови на позначення фізичного стану людини
Лексико-семантична система арабської мови. Прикметники в арабській мові, їх виділення та утворення. Парадигматичні відношення в мові, лексико-семантичне поле прикметників на позначення фізичного стану людини в їх аспекті. Основні підкласи прикметників.
курсовая работа

5. Ад’єктивація дієприкметника
Особливості вивчення дієприкметника та ад’єктивації в сучасній українській літературній мові. Перехід дієприкметника до класу прикметника. Умови ад’єктивації, дієприкметники, які піддаються ад’єктивації. Первинне синтаксичне значення прикметника.
курсовая работа

6. Способи вираження підметів і присудків у польській мові
Дослідження різновидів підметів та присудків в польській мові. Зміна порядку їх вживання в реченні. Способи вираження іменних та дієслівних присудків. Вживання прикметників, дієприкметників, іменників або займенників, прислівників та числівників.
курсовая работа

7. Прикметник. Синоніміка прикметників і непряміх відмінків іменників
Характеристика повних та коротких форм прикметників. Вираження синтетичними та аналітичними формами вищої і найвищої ступенів порівняння; порушення літературних норм їх вживання. Поняття присвійних, присвійно-відносних та відносних прикметників.
презентация

8. Відмінювання та вживання займенників у німецькій мові: відносні, питальні, неозначені займенники
Визначення терміну "Займенник" та "Відносний займенник" у німецькій мові. Питальні займенники; приклади питальних займенників і вживання їх у сучасному мовленні. "Man" та "einer", "eine", "eines", "nichts" та "jemand" та вживання їх у мовленні.
презентация

9. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах
Поняття граматичної категорії в англійській мові. Співвідношення відмінків української та англійської мов, їх особливості при перекладі іменника з прийменником. Проблеми, пов’язані з визначенням відмінка в англійській мові та шляхи їх розв’язання.
контрольная работа

10. Параметричні прикметники в англійській мові
Прикметник як категорія означуваних слів, особливості його параметричної форми. Типи лексичного значення слова та семантична деривація. Поняття валентності в лінгвістиці. Семантична структура параметричних прикметників в англійській і українській мовах.
дипломная работа

11. Засоби вираження інтенсивності якісної ознаки прикметника у латинській мові
Визначення терміну "інтенсивність". Аналіз основних засобів вираження інтенсивності якісної ознаки прикметника. Морфологічні та лексико-синтаксичні засоби вираження інтенсивності якісної ознаки та їх характеристики. Прикметник з елативним значенням.
магистерская работа

12. Вживання іншомовних слів у діловій українській мові
Особливості вживання та правопису в українській мові запозичень російського, латинського, німецького й англійського походження. Переклад конструкцій ділового стилю, відмінювання числівників. Складання запрошення на прийом з нагоди відкриття виставки.
контрольная работа

13. Основи ділової української мови
Поняття літературної мови. Критерії класифікації документів. Правила та рекомендації щодо оформлення резюме. Особливості відмінювання чоловічих та жіночих прізвищ в українській мові. Порядок складання розписки. Переклад тексту на економічну тематику.
контрольная работа

14. Способи творення присвійних прикметиків
Створення присвійних прикметників. Створення форм прикметників різних географічних назв. Переклад російських лексем на позначення назв осіб за професією українською мовою. Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні, складноскорочені слова.
реферат

15. Функціонування модальних дієслів у сучасній німецькій мові
Значення модальності в лінгвістиці як мовної універсалії. Основне значення модальних дієслів у німецькій мові, форми модальних дієслів, їх функція у реченні. Інфінітивні речення з дієсловами mssen, sollen, drfen, knnen, wollen, mgen та їх тлумачення.
курсовая работа

16. Стилістичні особливості запозичень у публіцистичному стилі німецької мови
Публіцистичний стиль мовлення та місце у ньому запозичень. Основні функціональні та стильові характеристики стилю. Специфіка функціонування запозичень у німецькій мові, стилістичні особливості їх вживання. Загальне поняття про асиміляцію, метафоризація.
курсовая работа

17. Система модальних часток як невід’ємна складова німецького розмовного мовлення
Категорія модальності у німецькій мові. Вивчення поняття та класифікації модальних часток; визначення їх місця у системі мови. Особливості шляхів використання лексичних засобів вираження емоцій у сучасній німецькій мові та при розмовному мовленні.
курсовая работа

18. Використання дієслів у сучасній китайській мові
Місце дієслова в системі частин мови у китайській мові. Формальні особливості організації дієслівної парадигми в китайській мові. Граматичні категорії дієслова. Категорії виду і часу. Аналітична форма справжнього тривалого часу. Минулий миттєвий час.
курсовая работа

19. Лексико–семантична група прикметників об’єднана семантикою "streitbar"
Валентність та сполучуваність у лінгвістичних дослідженнях. Мова художньої літератури. Статистичні методи та прийоми у лінгвістиці. Лексико-семантичний аналіз сполучуваності прикметників "streitbar" з іменниками. Коефіцієнт взаємної спряженості.
курсовая работа

20. Вираження ймовірності в сучасній німецькій мові
Огляд теоретичної літератури, присвяченої проблемі модальності. Визначення сутності ймовірності як одного з видів категорії модальності. Способи об'єктивації ймовірності. Характеристика умов реалізації способів вираження ймовірності в німецькій мові.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст курсовая работа на тему "Особливості та труднощі відмінювання прикметників у німецькій мові". Посмотреть текст.
скачать курсовая работа курсовая работа "Особливості та труднощі відмінювання прикметників у німецькій мові". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов