главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Імітаційне моделювання в GPSS World

Визначення найкращого режиму роботи системи обробки повідомлень. Представлення моделі у вигляді системи масового обслуговування. Визначення структури моделі. Обмеження на зміну величин. Програмна реалізація імітаційної моделі. Оцінка адекватності.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Імітаційне моделювання в GPSS World"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Імітаційне моделювання в GPSS World" можно здесьПодобные документы


1. Моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень
Складання концептуальної моделі процесу надходження повідомлень. Формальний опис процесу надходження повідомлень до ЕОМ. Опис імітаційної моделі процесу надходження повідомлень. Програмування імітаційної моделі, яка працює в системі управління.
курсовая работа

2. Моделювання процесу надходжень до СОП повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв
Коректність роботи системи при заданих початкових умовах. Мета - оцінка втрат повідомлень, відносної пропускної спроможності системи та визначення коефіцієнта завантаженості системи. Текст програми та результати її роботи.
курсовая работа

3. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»
Побудова моделі процесів системи. Відображення користувачів і їхніх функцій, підметів автоматизації в прив'язці до структури системи. Відображення структури інформаційних та фізичних об'єктів системи та їх взаємозв’язків. Побудова моделі станів системи.
курсовая работа

4. Побудова моделі автоматичної системи управління технологічним процесом
Використання комп'ютерного моделювання. Особливості проектування моделі автоматичної системи управління технологічним процесом. Визначення кількості пропущених через відмову даних та часу знаходження системи в загальмованому стані. Опис алгоритму моделі.
контрольная работа

5. Розробка бази даних інформаційної системи
Аналіз відомих підходів до проектування баз даних. Моделі "сутність-зв'язок". Ієрархічна, мережева та реляційна моделі представлення даних. Організація обмежень посилальної цілісності. Нормалізація відносин. Властивості колонок таблиць фізичної моделі.
курсовая работа

6. Моделювання задач масового обслуговування ЕОМ
Задачі масового обслуговування та моделі для імітації виробничої діяльності. Обслуговування та експлуатація матричних та струминних принтерів. Розрахунок надійності вбудованого контролера. Конфігурація офісного комп'ютера для зберігання інформації.
курсовая работа

7. Розрахунок диференційної сиcтеми в MatLab
Структурна схема моделі (пакет MATLAB) та її описання. Математична модель у вигляді передавальних функцій, у вигляді диференційного рівняння. Алгоритм рішення (рекурентне співвідношення) та його програмна реалізація. Системи диференційних рівнянь.
курсовая работа

8. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях
Розробка математичної моделі, методів обробки, визначення діагностичних ознак та методу імітаційного моделювання кардіоінтервалограми для моніторингу адаптивно-регулятивних можливостей організму людини з захворюваннями серця при фізичних навантаженнях.
автореферат

9. Розробка бази даних автоінспекції
Проектування інформаційної системи для супроводу баз даних. Моделі запиту даних співробітником автоінспекції та обробки запиту про машини та їх власників. База даних за допомогою SQL-сервер. Реалізація запитів, процедур, тригерів і представлення.
курсовая работа

10. Уніфікована мова моделювання UML
Засоби візуального моделювання об'єктно-орієнтованих інформаційних систем. Принципи прикладного системного аналізу. Принцип ієрархічної побудови моделей складних систем. Основні вимоги до системи. Розробка моделі програмної системи засобами UML.
курсовая работа

11. Моделі та моделювання
Модель – це прообраз, опис або зображення якогось об'єкту. Класифікація моделей за способом зображення. Математична модель. Інформаційна модель. Комп'ютерна модель. Етапи створення комп'ютерної моделі.
доклад

12. Дослідження системи "Велосипед"
Дослідження складної системи "Велосипед" з елементами, з'єднаними детермінованим зв'язком. Побудова цільової функції для оптимізації системи, визначення її надійності та вартості приросту надійності її елементів. Блок-схема процесу функціонування системи.
курсовая работа

13. Модель складання програм радіостанції
Розробка програми для реалізації системи, що забезпечує автоматичне управління та моделювання зміни музичних програм на радіостанції з використанням засобів Microsoft Visual. Програмна реалізація інтерфейсу та процесу моделювання роботи системи.
курсовая работа

14. Розробка алгоритмів планування завдань для обчислювального кластера
Загальні відомості про обчислювальний кластер. Розробка імітаційної схеми кластера, моделі обчислювальної системи, керуючої системи, обчислювального завантаження потоком задач. Схема роботи алгоритмів планування. Результати експериментального дослідження.
курсовая работа

15. Імітаційне моделювання маятникового датчика кута
Роль імітаційного моделювання в дослідженні складних технічних систем. Види оцінки правильності моделі. Створення програми, яка прогнозує рух фізичного маятника з вібруючою точкою підвісу шляхом чисельного інтегрування його диференційного рівняння.
курсовая работа

16. Методи оптимізації та дослідження операцій
Класифікація системи за всіма видами класифікаторів. Графічне представлення узагальненої моделі системи. Дослідження операцій в системі. Класифікація основних умов функціонування системи за факторами, що впливають на здійснення визначеної операції.
курсовая работа

17. Інформаційне обслуговування та технічне забезпечення процесу документації управління навчальним закладом
Програмне забезпечення та шляхи автоматизації інформаційної системи управління школи. Побудова імітаційної моделі управлінських процесів за допомогою ППЗ MS Project. Розробка бази даних "Школа". Дослідження автоматизованого робочого місця секретаря.
курсовая работа

18. Математичне моделювання та експертні системи у хімічній технології
Програмування математичної моделі довільної ланки хіміко-технологічної системи та дослідження її динамічних характеристик. Система Mat Lab – середовище програмування. Побудова програмними засобами кривих перехідних процесів, логарифмічних характеристик.
курсовая работа

19. Довідник по Хмельницькому
Побудова інформаційно-математичної моделі задачі. Визначення структури даних. Розробка інтерфейсу програми з користувачем. Реалізація проекту у візуальному середовищі. Аналіз та тестування програми. Розгляд результатів та інструкція з експлуатації.
курсовая работа

20. Система визначення кутової орієнтації мікросупутника на основі алгоритму Quest
Типи систем і елементарні режими орієнтації та її числовий аналіз. Оцінка точності роботи алгоритма Quest для послідовного визначення кутової орієнтації мікросупутників. Розробка Моделі орбітального руху супутника, магнітометра та датчика координат сонця.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Імітаційне моделювання в GPSS World"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Імітаційне моделювання в GPSS World" можно здесь
база знанийглобальная сеть рефератов