главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Імітаційне моделювання в GPSS World (курсовая работа)

Визначення найкращого режиму роботи системи обробки повідомлень. Представлення моделі у вигляді системи масового обслуговування. Визначення структури моделі. Обмеження на зміну величин. Програмна реалізація імітаційної моделі. Оцінка адекватності.

поcмотреть текст Імітаційне моделювання в GPSS World (курсовая работа). Посмотреть текст.
скачать курсовая работа Скачать документ (курсовая работа) на тему "Імітаційне моделювання в GPSS World"Подобные документы


1. Моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень
Складання концептуальної моделі процесу надходження повідомлень. Формальний опис процесу надходження повідомлень до ЕОМ. Опис імітаційної моделі процесу надходження повідомлень. Програмування імітаційної моделі, яка працює в системі управління.
курсовая работа

2. Моделювання процесу надходжень до СОП повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв
Коректність роботи системи при заданих початкових умовах. Мета - оцінка втрат повідомлень, відносної пропускної спроможності системи та визначення коефіцієнта завантаженості системи. Текст програми та результати її роботи.
курсовая работа

3. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»
Побудова моделі процесів системи. Відображення користувачів і їхніх функцій, підметів автоматизації в прив'язці до структури системи. Відображення структури інформаційних та фізичних об'єктів системи та їх взаємозв’язків. Побудова моделі станів системи.
курсовая работа

4. Побудова моделі автоматичної системи управління технологічним процесом
Використання комп'ютерного моделювання. Особливості проектування моделі автоматичної системи управління технологічним процесом. Визначення кількості пропущених через відмову даних та часу знаходження системи в загальмованому стані. Опис алгоритму моделі.
контрольная работа

5. Імітаційне моделювання роботи відділення банку ПАТ комерційний "Приватбанк"
Проектування інформаційної підсистеми імітаційного моделювання для системи масового обслуговування відділення банку ПАТ комерційний "Приватбанк". Дослідження теорії черг для аналізу та забезпечення функціонування відділень банків за допомогою мови GPSS.
дипломная работа

6. Моделювання систем
Поняття моделювання як процесу, що полягає у відтворенні властивостей тих чи інших предметів і явищ за допомогою абстрактних об’єктів та описів у вигляді зображень, планів, алгоритмів. Системи масового обслуговування. Модель роботи видавничого центру.
курсовая работа

7. Модель роботи машинного залу за допомогою використання імітаційного моделювання
Формалізована схема системи масового обслуговування. Обгрунтування вибору UML-діаграм для ілюстрації функціонування системи масового обслуговування. Функційна модель, призначена для відображення основних зв’язків між елементами та компонентами системи.
курсовая работа

8. Розробка бази даних інформаційної системи
Аналіз відомих підходів до проектування баз даних. Моделі "сутність-зв'язок". Ієрархічна, мережева та реляційна моделі представлення даних. Організація обмежень посилальної цілісності. Нормалізація відносин. Властивості колонок таблиць фізичної моделі.
курсовая работа

9. Моделювання задач масового обслуговування ЕОМ
Задачі масового обслуговування та моделі для імітації виробничої діяльності. Обслуговування та експлуатація матричних та струминних принтерів. Розрахунок надійності вбудованого контролера. Конфігурація офісного комп'ютера для зберігання інформації.
курсовая работа

10. Розробка моделі комплексної оцінки конкурентоспроможності страхової компанії
Конкурентоспроможність страхового продукту та ринку. Фазифікація та дефазифікація. Етапи моделювання комплексної оцінки конкурентоспроможності компанії. Комп’ютерна реалізація моделі. Графіки функцій належності гаусівського типу вхідних змінних системи.
курсовая работа

11. Розрахунок диференційної сиcтеми в MatLab
Структурна схема моделі (пакет MATLAB) та її описання. Математична модель у вигляді передавальних функцій, у вигляді диференційного рівняння. Алгоритм рішення (рекурентне співвідношення) та його програмна реалізація. Системи диференційних рівнянь.
курсовая работа

12. Створення функціональної моделі системи у середовищі Microsoft Visio з використанням методології UML
Основні визначення та опис UML. Опис основних компонентів, використаних у Microsoft Visio. Створення діаграми класів в Microsoft Visio 2010. Використання побудованої моделі при модифікаціях системи. Структура системи, її класи, їх атрибути та оператори.
практическая работа

13. Проектування інформаційної системи автоматизації автомобільного магазину
Розробка моделі системи "Автомобільного магазину". Вивчення основи мови моделювання UML. Створення її для визначення, візуалізації, проектування й документування програмних систем. Використання діаграм кооперацій, послідовності, станів та класів.
курсовая работа

14. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях
Розробка математичної моделі, методів обробки, визначення діагностичних ознак та методу імітаційного моделювання кардіоінтервалограми для моніторингу адаптивно-регулятивних можливостей організму людини з захворюваннями серця при фізичних навантаженнях.
автореферат

15. Застосування моделі інформаційної безпеки організації
Забезпечення захисту інформації. Аналіз системи інформаційної безпеки ТОВ "Ясенсвіт", розробка моделі системи. Запобігання витоку, розкраданню, спотворенню, підробці інформації. Дослідження та оцінка ефективності системи інформаційної безпеки організації.
курсовая работа

16. Моделювання процесу роботи гідроакумулятора
Розгляд принципів моделювання для дослідження роботи гідроакумулятора в системах водопостачання. Опис математичної моделі для підбору гідроакумулятора. Створення графічної моделі процесу вмикання та вимикання насосу, комп’ютерної в середовищі Delphi.
курсовая работа

17. Розробка бази даних автоінспекції
Проектування інформаційної системи для супроводу баз даних. Моделі запиту даних співробітником автоінспекції та обробки запиту про машини та їх власників. База даних за допомогою SQL-сервер. Реалізація запитів, процедур, тригерів і представлення.
курсовая работа

18. Уніфікована мова моделювання UML
Засоби візуального моделювання об'єктно-орієнтованих інформаційних систем. Принципи прикладного системного аналізу. Принцип ієрархічної побудови моделей складних систем. Основні вимоги до системи. Розробка моделі програмної системи засобами UML.
курсовая работа

19. Моделі та моделювання
Модель – це прообраз, опис або зображення якогось об'єкту. Класифікація моделей за способом зображення. Математична модель. Інформаційна модель. Комп'ютерна модель. Етапи створення комп'ютерної моделі.
доклад

20. Дослідження системи "Велосипед"
Дослідження складної системи "Велосипед" з елементами, з'єднаними детермінованим зв'язком. Побудова цільової функції для оптимізації системи, визначення її надійності та вартості приросту надійності її елементів. Блок-схема процесу функціонування системи.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст курсовая работа на тему "Імітаційне моделювання в GPSS World". Посмотреть текст.
скачать курсовая работа курсовая работа "Імітаційне моделювання в GPSS World". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов