главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Трудове виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського (курсовая работа)

Поняття про трудове виховання. Зміст, завдання та принципи трудового виховання в сучасній педагогічній науці. Ушинський про значення праці у вихованні людини. Спеціальне навчання самоконтролю, самооцінці і самокорекції власної трудової діяльності.

поcмотреть текст Трудове виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського (курсовая работа). Посмотреть текст.
скачать курсовая работа Скачать документ (курсовая работа) на тему "Трудове виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського"Подобные документы


1. Трудове виховання школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи
Трудове виховання школярів як соціально-педагогічна проблема. Діагностика трудової вихованості сільських школярів. Педагогічні умови удосконалення трудового виховання сільських школярів. Форми і методи організації трудового виховання сільських школярів.
курсовая работа

2. Трудове виховання дітей молодшого шкільного віку в сім’ї
Трудове виховання молодших школярів в умовах сім’ї в теорії педагогіки і психології. Перехід дитини з дошкільного в молодший шкільний вік і трудове виховання. Праця і її роль у всебічному розвитку особистості. Взаємозв’язок гри та трудового виховання.
дипломная работа

3. Костянтин Ушинський про сім’ю як фактор сімейного виховання
Визначення поняття "сім’я". Засоби сімейного виховання. Роль сім'ї у вихованні дітей. Погляди вчених на роль сім’ї у виховані дітей. Розумове, трудове, естетичне і фізичне виховання. Костянтин Ушинський як основоположник педагогічної науки в Росії.
реферат

4. Сімейне виховання підростаючого покоління
Методи виховання дітей у сім'ї, їх напрями та еволюція з найдавніших часів до сьогодні. Гра як найбільш доступний і цікавий вид діяльності для дитини, її значення в становленні особистості. Методи трудового виховання. Народна педагогіка про виховання.
контрольная работа

5. Моральне виховання як важлива складова змісту виховання
Роль морального виховання в розвитку особистості. Проблема, сутність морального виховання у психолого-педагогічній літературі (завдання, мета, принципи). Система моральних цінностей та сідомість людини. Форми і методи морального виховання особистості.
курсовая работа

6. Розвиток проблем трудового виховання дітей в історії дошкільної педагогіки
Історія розвитку трудового виховання у системі дошкільної педагогіки. Ознайомлення дітей з працею дорослих. Стан проблеми на сучасному етапі. Ключові поняття теми "Трудове виховання дошкільників". Бесіда з батьками "Як привчати дошкільника до праці".
курсовая работа

7. Використання народного мистецтва в естетичному вихованні
Поняття "естетичне виховання". Творче виховання в сучасній школі. Мета естетичного виховання. Сучасне розуміння ідей розвивального навчання. Навчання образотворчому мистецтву як важливий компонент навчально-виховної роботи. Основа викладання малювання.
реферат

8. Гендерне виховання у школі: теорія та практика
Виховання школярів з урахуванням фактору статі. Традиційні "безстатеві" теорії виховання. Концепція статево-рольового виховання. Гендерний підхід у педагогічній науці. Формування гендерно-чутливого світосприйняття в учасників навчально-виховного процесу.
дипломная работа

9. Естетичне виховання молодших школярів в процесі навчання
Поняття "процес навчання", "виховання", "естетичне виховання". Зміст, шляхи, форми та засоби естетичного виховання. Естетичне виховання молодших школярів у Павлиській школі В.О.Сухомлинського. Уроки з музики, образотворчого мистецтва та праці.
курсовая работа

10. Розумове виховання: цілі, завдання, сутнісні характеристики процесу розумового виховання (за В.О. Сухомлинським)
Розумове виховання як складова теорії виховання всебічно розвиненої особистості, завдання розумового виховання (за Сухомлинським). Сутнісні характеристики процесу розумового виховання, поєднання навчальної та трудової діяльності у розумовому вихованні.
курсовая работа

11. Внесок К.Д. Ушинського у розвиток педагогіки
Педагогічна діяльність К.Д. Ушинського. Ідея національного виховання та гармонійного розвитку людини в працях педагога. Проблема мети і засобів морального виховання. Вимоги до вчителя, проблема його професійної підготовки. Внесок в розвиток дидактики.
курсовая работа

12. Музично-ритмічне виховання молодших школярів
Проблема художньо-естетичного виховання у педагогічній науці. Особливості процесу навчання молодших школярів. Ритм як основна складова музично-ритмічного виховання. Використання вправ на уроках музики в початкових класах та позакласній виховній роботі.
курсовая работа

13. Роль трудового виховання в становленні особистості
Загальне уявлення про поняття, завдання та принципи трудового виховання дітей згідно із працями В.О. Сухомлинського. Визначення шляхів, засобів та методів його здійснення. Характеристика праці як одного із основних компонентів формування особистості.
реферат

14. Моральне виховання школярів
Поняття та завдання морального виховання. Роль позитивного прикладу в морально-етичному вихованні школярів. Виховання культури поведінки. Шляхи попередження та подолання моральних деформацій школярів. Виховання дисциплінованості та відповідальності.
курсовая работа

15. Педагогічні умови ефективності професійної орієнтації молодших школярів
Зміст і завдання трудового виховання, особливості, принципи і методи професійної орієнтації учнів початкових класів. Аналіз масового педагогічного досвіду професійної орієнтації у початковій школі, педагогічні умови ефективності, методика дослідження.
дипломная работа

16. Розумове виховання обдарованої дитини
Поняття, завдання, зміст і засоби розумового виховання дітей. Визначення та психологічні особливості ранньої обдарованості. Принципи правильного виховання обдарованих дітей у сім’ї, яке сприяє розвитку їхніх здібностей та кращій соціальній адаптації.
курсовая работа

17. Місце і роль сім‘ї у вихованні дитини
Педагогічна культура батьків. Заповіді традиційної сімейної педагогіки: "Материнська школа" Яна Амоса Каменського; "Думки про виховання" Джона Локка; педагогічні ідеї Жан-Жака Руссо; погляди Костянтина Ушинського на зміст і методику виховання дітей.
дипломная работа

18. Принципи виховання
Основні вимоги та характеристика принципів виховання. Принципи виховання, що стосуються всіх компонентів виховного процесу. Принципи, що стосуються суб'єктів виховання та методики їхньої діяльності. Принципи навчально-пізнавальної діяльності вихованців.
контрольная работа

19. Вплив фізичного виховання на розвиток підлітка
Розвиток поняття фізичного виховання в педагогічній літературі. Педагогічна спадщина Я.А. Коменського та П.Ф. Лесгафта. Фізичне виховання в житті людини. Особливості вікового розвитку підлітків. Фізичне виховання та його вплив на організм підлітка.
курсовая работа

20. Методика організації навчання учнів на уроках технічної праці на матеріалі вивчення теми «Екскурсії на підприємство»
Завдання трудового виховання, виховання відповідального ставлення учнів до праці на уроках. Екскурсія як складна форма навчально-виховної роботи, методика її проведення. Конспект урока-експеремента з трудового навчання, аналіз результатів експерименту.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст курсовая работа на тему "Трудове виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського". Посмотреть текст.
скачать курсовая работа курсовая работа "Трудове виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов