Уникальный комплекс активных компонентов делает продукцию из амаранта очень эффективным природным средством профилактики и лечения заболеваний:

 • сердечно-сосудистых;
 • гинекологических;
 • онкологических;
 • желудочно-кишечного тракта;
 • диабета и нарушения обмена веществ;
 • дерматологических, термических и солнечных ожогов.

Проблема забруднення Світового океану


Подобные документы

 • Актуальність проблеми забруднення водного середовища. Обмін вологою між океаном і сушею. Екологічна загрозу для життя у Світовому океані. Поховання на морському дні радіоактивних відходів. Основні шляхи забруднення гідросфери нафтою і нафтопродуктами.

  презентация, добавлен 24.04.2014

 • Загальні ресурси гідросфери. Джерела забруднення водних ресурсів. Класифікація забруднювальних речовин за їх фазово-дисперсним станом, за глибиною залягання. Види забруднень: хімічне, фізичне, біологічне й теплове. Забруднення вод світового океану.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Негативні наслідки забруднення Світового океану нафтою. Характеристика хімічного, фізичного, біологічного і теплового забруднення середовища. Найбільш поширені і токсичні забруднювачі. Здатність водойм до самоочищення. Екологічна безпека та охорона морів.

  реферат, добавлен 20.01.2014

 • Стан води Світового океану значно погіршився. Його поверхня вкрита нафтою, пластиковим пакувальним матеріалом, іграшками, пляшками та іншим сміттям, котре багато років не розкладається у воді. Таких твердих відходів нагромадилося вже понад 20 млн. тон.

  реферат, добавлен 07.12.2010

 • Водні ресурси планети. Споживачі прісної води. Забруднення води та проблема стічних вод. Охорона, шляхи і джерела забруднення підземних вод України. Охорона світового океану. Забруднення океану внаслідок аварій нафтових танкерів, промисловими відходами.

  реферат, добавлен 01.04.2010

 • Ресурси Світового океану. Основний ресурс Світового океану-морська вода. Проблеми Світового океану. Охорона морів і океанів. Мінеральні ресурси Світового океану. Температурний режим вод. Патогенна мікрофлора океану. Отрутні розчинні компоненти нафти.

  доклад, добавлен 15.07.2008

 • Визначення сутності забруднення навколишнього середовища. Характеристика джерел забруднення ґрунтів, Світового океану та повітря. Дослідження хімічного складу дощу та факторів, які впливають на нього. Розгляд головних екологічних проблем у місті Києві.

  презентация, добавлен 09.04.2014

 • Зростання обсягів виробництва та його якісні зміни як фактори забруднення природного середовища. Інші глобальні проблеми: забруднення Світового океану та навколоземного космічного простору, зростання кислотності атмосферних опадів і ґрунтового покриву.

  реферат, добавлен 22.05.2013

 • Гідросфера, роль води в кругообігу речовин у природі і житті людей. Фізичне, хімічне та органічне забруднення вод (причини і наслідки). Проблема дефіциту і причини нестачі прісних вод. Проблема забруднення вод Світового океану та відродження малих річок.

  реферат, добавлен 03.12.2011

 • Вода як священна основа життя на Землі. Поняття Світового океану та його місце у міфології. Форосський маяк - одне з семи чудес світу. Використання океанських надр, винищування морських тварин, екологічне забруднення та дослідницькі експедиції.

  реферат, добавлен 03.10.2009

 • Класифікація і склад стічних вод. Скидання відходів в притоку з метою поховання. Забрудненість від дії природних надзвичайних ситуацій. Захисні заходи по порятунку річок і морів. Особливість хімічного і теплового псування навколишнього середовища.

  курсовая работа, добавлен 03.10.2014

 • Гідросфера - водяна оболонка Землі, до складу якої входять океани, моря та континентальні водні маси, сніговий покрив і льодовики. Сучасні джерела забруднення води. Витік нафти і нафтопродуктів. Скидання у водойми неочищених стічних вод підприємствами.

  презентация, добавлен 27.01.2015

 • Фізичне забруднення: радіаційне, світлове, теплове, шумове, хімічне та електромагнітне. Основні шкідливі речовини: аерозольний та фотохімічний туман, радіоактивні опади. Органічні та неорганічні забруднення водойм. Кислі атмосферні випади на сушу.

  курсовая работа, добавлен 31.01.2014

 • Поняття забруднення атмосфери, його сутність і особливості, основні причини та джерела. Негативні наслідки забруднення атмосферного середовища для екології та здоров'я людини. Причини та наслідки забруднення світового океану та ґрунтів, методи очищення.

  реферат, добавлен 14.02.2009

 • Класифікація забруднення біосфери. Рівні забруднення атмосфери згідно визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Руйнування озонового шару. Фізичне, хімічне, біологічне й теплове забруднення води. Антропогенні навантаження на земельні ресурси.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Дослідження видів та основних джерел забруднення вод. Зниження якості води, як найважливіший наслідок забруднення літосфери. Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею. Антропогенний (штучний) та природний вплив на ґрунтові води. Основні забруднюючі речовини.

  реферат, добавлен 20.02.2012

 • Проблема антропогенного забруднення навколишнього середовища. Вплив на природу кількісного зростання автомобільного, залізничного, повітряного і водного транспорту. Скидання матеріалів отруйних речовин. Поліпшення екологічної обстановки на транспорті.

  статья, добавлен 07.02.2014

 • Вторинні матеріальні ресурси. Поняття "утилізація" та "рециркуляція" відходів. Екологічні проблеми, викликані нераціональним використанням відходів підприємств. Забруднення навколишнього середовища промисловістю. Можливі напрямки використання відходів.

  курсовая работа, добавлен 02.07.2013

 • Сутність феномену екологічної кризи, її основні причини та передумови, місце та значення на сучасному етапі. Проблема забруднення атмосфери, ґрунтів та Світового океану, методи та напрямки вирішення даних проблеми. Екологічна ситуація на Україні.

  курсовая работа, добавлен 03.01.2011

 • Роль Світового океану у житті людства. Ресурси Світового океану. Основний ресурс Світового океану-морська вода. Проблеми Світового океану. Охорона морів і океанів. Дослідження Світового океану. Стурбованість громадськості нафтовим забрудненням.

  доклад, добавлен 15.07.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.