Проблема забруднення Світового океану

Нафта й нафтопродукти. Пестициди. Синтетичні поверхнево-активні речовини. Сполуки з канцерогенними властивостями. Важкі метали. Скидання відходів у море із цілю поховання (дампинг). Теплове забруднення. Інсектициди для боротьби зі шкідливими комахами.

Подобные документы

 • Актуальність проблеми забруднення водного середовища. Обмін вологою між океаном і сушею. Екологічна загрозу для життя у Світовому океані. Поховання на морському дні радіоактивних відходів. Основні шляхи забруднення гідросфери нафтою і нафтопродуктами.

  презентация, добавлен 24.04.2014

 • Особливості забруднення довкілля, його типи (фізичні, механічні, хімічні, біологічні). Шкідливі домішки антропогенного походження: карбон оксид, сірчистий ангідрид, сполуки хлору, важкі метали, миючі засоби та ін. Небезпека забруднення нафтопродуктами.

  презентация, добавлен 16.05.2016

 • Загальні ресурси гідросфери. Джерела забруднення водних ресурсів. Класифікація забруднювальних речовин за їх фазово-дисперсним станом, за глибиною залягання. Види забруднень: хімічне, фізичне, біологічне й теплове. Забруднення вод світового океану.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Негативні наслідки забруднення Світового океану нафтою. Характеристика хімічного, фізичного, біологічного і теплового забруднення середовища. Найбільш поширені і токсичні забруднювачі. Здатність водойм до самоочищення. Екологічна безпека та охорона морів.

  реферат, добавлен 20.01.2014

 • Стан води Світового океану значно погіршився. Його поверхня вкрита нафтою, пластиковим пакувальним матеріалом, іграшками, пляшками та іншим сміттям, котре багато років не розкладається у воді. Таких твердих відходів нагромадилося вже понад 20 млн. тон.

  реферат, добавлен 07.12.2010

 • Водні ресурси планети. Споживачі прісної води. Забруднення води та проблема стічних вод. Охорона, шляхи і джерела забруднення підземних вод України. Охорона світового океану. Забруднення океану внаслідок аварій нафтових танкерів, промисловими відходами.

  реферат, добавлен 01.04.2010

 • Ресурси Світового океану. Основний ресурс Світового океану-морська вода. Проблеми Світового океану. Охорона морів і океанів. Мінеральні ресурси Світового океану. Температурний режим вод. Патогенна мікрофлора океану. Отрутні розчинні компоненти нафти.

  доклад, добавлен 15.07.2008

 • Визначення сутності забруднення навколишнього середовища. Характеристика джерел забруднення ґрунтів, Світового океану та повітря. Дослідження хімічного складу дощу та факторів, які впливають на нього. Розгляд головних екологічних проблем у місті Києві.

  презентация, добавлен 09.04.2014

 • Зростання обсягів виробництва та його якісні зміни як фактори забруднення природного середовища. Інші глобальні проблеми: забруднення Світового океану та навколоземного космічного простору, зростання кислотності атмосферних опадів і ґрунтового покриву.

  реферат, добавлен 22.05.2013

 • Гідросфера, роль води в кругообігу речовин у природі і житті людей. Фізичне, хімічне та органічне забруднення вод (причини і наслідки). Проблема дефіциту і причини нестачі прісних вод. Проблема забруднення вод Світового океану та відродження малих річок.

  реферат, добавлен 03.12.2011

 • Вода як священна основа життя на Землі. Поняття Світового океану та його місце у міфології. Форосський маяк - одне з семи чудес світу. Використання океанських надр, винищування морських тварин, екологічне забруднення та дослідницькі експедиції.

  реферат, добавлен 03.10.2009

 • Класифікація і склад стічних вод. Скидання відходів в притоку з метою поховання. Забрудненість від дії природних надзвичайних ситуацій. Захисні заходи по порятунку річок і морів. Особливість хімічного і теплового псування навколишнього середовища.

  курсовая работа, добавлен 03.10.2014

 • Гідросфера - водяна оболонка Землі, до складу якої входять океани, моря та континентальні водні маси, сніговий покрив і льодовики. Сучасні джерела забруднення води. Витік нафти і нафтопродуктів. Скидання у водойми неочищених стічних вод підприємствами.

  презентация, добавлен 27.01.2015

 • Фізичне забруднення: радіаційне, світлове, теплове, шумове, хімічне та електромагнітне. Основні шкідливі речовини: аерозольний та фотохімічний туман, радіоактивні опади. Органічні та неорганічні забруднення водойм. Кислі атмосферні випади на сушу.

  курсовая работа, добавлен 31.01.2014

 • Класифікація забруднення біосфери. Рівні забруднення атмосфери згідно визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Руйнування озонового шару. Фізичне, хімічне, біологічне й теплове забруднення води. Антропогенні навантаження на земельні ресурси.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Поняття забруднення атмосфери, його сутність і особливості, основні причини та джерела. Негативні наслідки забруднення атмосферного середовища для екології та здоров'я людини. Причини та наслідки забруднення світового океану та ґрунтів, методи очищення.

  реферат, добавлен 14.02.2009

 • Аналіз механізму плати за забруднення навколишнього природнього середовища. Характеристика економічних санкцій за скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та забруднення атмосферного повітря. Аналіз порядку встановлення плати за розміщення відходів.

  реферат, добавлен 23.04.2016

 • Дослідження видів та основних джерел забруднення вод. Зниження якості води, як найважливіший наслідок забруднення літосфери. Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею. Антропогенний (штучний) та природний вплив на ґрунтові води. Основні забруднюючі речовини.

  реферат, добавлен 20.02.2012

 • Проблема антропогенного забруднення навколишнього середовища. Вплив на природу кількісного зростання автомобільного, залізничного, повітряного і водного транспорту. Скидання матеріалів отруйних речовин. Поліпшення екологічної обстановки на транспорті.

  статья, добавлен 07.02.2014

 • Роль Світового океану у житті людства. Ресурси Світового океану. Основний ресурс Світового океану-морська вода. Проблеми Світового океану. Охорона морів і океанів. Дослідження Світового океану. Стурбованість громадськості нафтовим забрудненням.

  доклад, добавлен 15.07.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.