Аристотель - давньогрецький філософ і науковець-енциклопедист


Подобные документы

 • Життя і творчість Аристотеля. Теоретичні науки у його філософському вченні. Вчення про причини і начала буття. Система філософії математики. Фізика: світ, життя і людина. Практичні науки філософа. Етика Аристотеля та його соціально-політичні погляди.

  курсовая работа, добавлен 10.10.2010

 • Життя та твори Платона, основні періоди його філософської діяльності, соціально-філософські погляди. Вчення філософа про ідеї, теорія пізнання, діалектика категорій, натурфілософія, центральні поняття його ідеалізму, погляди на форми правління держави.

  реферат, добавлен 23.11.2010

 • Вивчення особливостей біографії Аристотеля. Характеристика основних аспектів першого та другого афінських періодів. Аналіз головних творів Аристотеля. Розгляд їх головних груп. Формування економічних поглядів філософа. Основи його економічної концепції.

  контрольная работа, добавлен 24.03.2015

 • Вивчення біографії і шляху Г.С. Сковороди до філософії, основних положень його системи. Аналіз питань про Бога, які складають першооснову усього сущого, внутрішньої причини розвитку всього світу. Огляд зв'язку філософської спадщини філософа з сучасністю.

  контрольная работа, добавлен 31.10.2011

 • Аристотель - найбільший з давньогрецьких філософів. Життя і творчість основоположника дуалізму, логіки. Вчення про причини і начала буття. Розгляд основ системи філософії математики. Фізика: світ, життя і людина. Соціальні й політичні погляди Аристотеля.

  реферат, добавлен 14.11.2014

 • Коротка біографія Аристотеля як відомого древньогрецького філософа та вченого. Особливості та підходи до вивчення ним категорій матерії та форми. Теорія пізнання та логіка, а також етичні погляди. Категорії філософії та ідея душі, суспільство та держава.

  реферат, добавлен 27.10.2014

 • Основні етапи життя та творчості Аристотеля. Уявлення філософа щодо держави та поняття власності. Форми державного правління і проект ідеальної держави за Аристотелем. Ознаки відмінності олігархії від демократії. Тиранія як найгірша форма державного ладу.

  курсовая работа, добавлен 04.05.2012

 • Піфагор як давньогрецький філософ, релігійний та політичний діяч, засновник піфагореїзм, легенда і джерело дискусій уже в стародавні часи, знайомство з біографією. Загальна характеристика найвидатніших вчень і головних творів давньогрецького філософа.

  реферат, добавлен 27.11.2014

 • Життєпис Аристотеля як старогрецького філософа, учня Платона і вихователя Олександра Македонського. Внесок Аристотеля у розвиток науки і створення всесторонньої системи філософії, вчення про чотири причини. Бог, ідея душі і теорія пізнання Аристотеля.

  реферат, добавлен 02.09.2013

 • Життя та діяльність давньогрецького філософа Платона, його вклад в науку не тільки як філософа моралі, а й права. Політичні погляди Платона та його роль у формуванні політичних вчень. Різновиди держави за Платоном. Етичні та естетичні погляди Платона.

  реферат, добавлен 25.04.2010

 • Політико-правові погляди представника середньовічного католицького богослов’я Аквінського, його коментарі до "Політики" та "Етики" Аристотеля. Класифікація форм правління, ознаки політичної і деспотичної влади, поняття закону і права, справедливості.

  реферат, добавлен 22.09.2012

 • Життя і творчість Аристотеля як відомого древньогрецького мислителя, витоки та історія формування його філософського світогляду. Вчення про причини і начала буття, система філософії математики та фізики. Зміст соціально-політичних поглядів Аристотеля.

  реферат, добавлен 04.06.2014

 • Життя та досягнення великого давньогрецького вченого, енциклопедиста, філософа і засновника класичної (формальної) логіки. Ступені пізнання: наука, мудрість, розум, вміння та розміркування. Спроби Аристотеля детально вивчити форм і законів мислення.

  презентация, добавлен 17.02.2012

 • Философская мысль Древней Греции. Философские воззрения Аристотеля. Сочинения Аристотеля. Учение Аристотеля о видах причин. Философские категории Аристотеля. Аристотель об обществе и государстве. Характер компоновки и изложения творений Аристотеля.

  реферат, добавлен 08.08.2008

 • Аналіз праць Аристотеля з фізики, метафізики та космології. Чотири стихії та ефір, будова Всесвіту. Круговий рух зоряного неба і природних елементів. Форма і матерія, причини буття. Природознавство Аристотеля, вчення про Бога як про божественний розум.

  реферат, добавлен 24.02.2012

 • Вплив Мілетської школи на розвиток математики та філософії. Філософські погляди Елейської та Піфагорійської шкіл. Наукова система Демокріта. Платонівський ідеалізм та його відношення до математичних наук. Система філософської математики Аристотеля.

  курсовая работа, добавлен 20.10.2010

 • Сократ та його бачення філософії в удосконаленні людини. Платон як давньогрецький мислитель, основоположник європейської філософії; глава філософської школи. Піфагор як давньогрецький філософ, релігійний та політичний діяч, засновник піфагореїзму.

  презентация, добавлен 07.12.2014

 • Погляди Аристотеля на організацію держави та влади, визначення їх мети. Означення основних видів державного пристрою та форм правління, їх роль у розвитку суспільства. Узагальнення соціального і політичного досвіду еллінів. Основи етики Аристотеля.

  контрольная работа, добавлен 04.11.2009

 • Життєвий шлях мандрівного філософа, оцінка ролі та значення його діяльності та творчих здобутків в світовій культурі. Філософські погляди і світогляд видатного гуманіста епохи. Ідея "сродної праці" Григорія Сковороди, суперечності світу в його філософії.

  контрольная работа, добавлен 02.12.2013

 • Аристотель - величайший из древнегреческих философов. Хронологическая последовательности сочинений Аристотеля. Изучение различий в теоретических установках Платона и Аристотеля. Учение о материи, форме, причинах бытия. Представление Аристотеля о человеке.

  реферат, добавлен 08.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.