Антропогенний вплив на гідросферу

Великомасштабний характер забруднення атмосфери на сучасному етапі. Характеристика стану гідросфери. Води Світового океану та прісні ресурси. Світовий водогосподарський баланс. Джерела забруднення гідросфери та шляхи подолання екологічної кризи.

Подобные документы

 • Загальні ресурси гідросфери. Джерела забруднення водних ресурсів. Класифікація забруднювальних речовин за їх фазово-дисперсним станом, за глибиною залягання. Види забруднень: хімічне, фізичне, біологічне й теплове. Забруднення вод світового океану.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Забруднення гідросфери, їх особливості. Антропогенний вплив на ґрунтові води. Наслідки забруднення гідросфери, охорона водних ресурсів. Основні методи очистки стічних вод. Особливості використання води в Україні. Характеристика екологічних проблем.

  творческая работа, добавлен 25.05.2015

 • Антропогенний вплив на гідросферу та його наслідки. Стадії, види та джерела забруднення поверхневих і підземних вод. Самоочищення води в природі. Принципи раціонального використання водних ресурсів. Очищення стічних вод. Правова охорона водних ресурсів.

  реферат, добавлен 21.10.2013

 • Вивчення причин забруднення атмосферного повітря і гідросфери. Оцінка негативного впливу на навколишнє середовище процесів виплавки чавуну і переробки його на сталь. Викиди в атмосферу в хімічній промисловості. Нафтове забруднення Світового океану.

  презентация, добавлен 19.05.2014

 • Характеристика основних екологічних водних проблем України. Дослідження джерел забруднення гідросфери та антропогенного впливу на води Світового океану. Забруднення природних вод України та спостереження за станом хімічного забруднення поверхневих вод.

  дипломная работа, добавлен 02.03.2014

 • Роль гідросфери у формуванні поверхні Землі. Основне джерело водопостачання для людини. Споживання прісної води. Результат антропогенного тиску на екологічну систему океану. Очищення стічних вод. Вивчення причин та наслідків забруднення гідросфери.

  реферат, добавлен 29.09.2012

 • Водні ресурси планети. Споживачі прісної води. Забруднення води та проблема стічних вод. Охорона, шляхи і джерела забруднення підземних вод України. Охорона світового океану. Забруднення океану внаслідок аварій нафтових танкерів, промисловими відходами.

  реферат, добавлен 01.04.2010

 • Світові запаси води. Джерела забруднення природних вод та ресурсів. Антропогенний вплив на ґрунтові води. Охорона водних ресурсів. Методи очистки стічних вод. Водні ресурси України. Норми витрат води. Екологічні наслідки забруднення Світового океану.

  реферат, добавлен 25.12.2010

 • Принципи раціонального природокористування та проблеми їх дотримання. Забруднення гідросфери та антропогенний вплив на ґрунтові води. Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею. Наслідки забруднення літосфери та запобігання загостренню екологічних ситуацій.

  реферат, добавлен 17.11.2011

 • Актуальність проблеми забруднення водного середовища. Обмін вологою між океаном і сушею. Екологічна загрозу для життя у Світовому океані. Поховання на морському дні радіоактивних відходів. Основні шляхи забруднення гідросфери нафтою і нафтопродуктами.

  презентация, добавлен 24.04.2014

 • Аналіз хімічного забруднення атмосфери. Утворення смогу та кислотних дощів як проблема урбанізації. Класифікація типів забруднення гідросфери. Необхідність раціонального водокористування. Зниження біологічної продукції. Недопущення екологічного колапсу.

  презентация, добавлен 21.10.2014

 • Сутність феномену екологічної кризи, її основні причини та передумови, місце та значення на сучасному етапі. Проблема забруднення атмосфери, ґрунтів та Світового океану, методи та напрямки вирішення даних проблеми. Екологічна ситуація на Україні.

  курсовая работа, добавлен 03.01.2011

 • Проблеми антропогенного забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери та заходи щодо покращення їхнього стану. Еколого-правові аспекти охорони природного середовища, принципи екологічної моралі, міжнародного співробітництва в галузі охорони природи.

  учебное пособие, добавлен 28.12.2012

 • Визначення ролі води у екології. Характеристика найважливіших функцій води. Зміна гідросфери у результаті діяльності людей. Забруднення води у наслідок антропогенного впливу (фізичне, хімічне, біологічне і теплове). Здатність водойм до самоочищення.

  реферат, добавлен 05.03.2012

 • Джерела забруднення атмосфери. Нормування вмісту забруднюючих речовин. Гранично допустимі концентрації деяких шкідливих речовин в атмосфері населених пунктів. Забруднення гідросфери. Дослідження екологічного стану грунту, водойм, атмосфери Білої Церкви.

  курсовая работа, добавлен 26.12.2012

 • Гідросфера як водне середовище, яке включає поверхневі і підземні води. Основні види забруднення гідросфери. Загроза радіоактивних відходів виробництва ядерного палива і збройового плутонію. Методи очищення стічних вод. Вирішення проблеми питної води.

  контрольная работа, добавлен 12.04.2012

 • Характеристика гідросфери – водної оболонки Землі, до складу якої входять океани, моря та континентальні водойми, сніговий покрив і льодовики. Наслідки фізичного, хімічного та біологічного забруднення вод. Проблема дефіциту і причини нестачі прісних вод.

  реферат, добавлен 29.09.2014

 • Великомасштабний характер забруднення атмосфери, збитки річкам, озерам, водосховищам, грунтам. Розповсюдження води на планеті Земля. Види води, характеристика її станів. Всесвітній день водних ресурсів. Забруднення підземних вод - запас прісних вод.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Дослідження видів та основних джерел забруднення вод. Зниження якості води, як найважливіший наслідок забруднення літосфери. Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею. Антропогенний (штучний) та природний вплив на ґрунтові води. Основні забруднюючі речовини.

  реферат, добавлен 20.02.2012

 • Забруднення навколишнього середовища, літосфери, гідросфери, атмосфери, радіоактивне забруднення. Масове зведення лісів, "парниковий ефект", виснаження озонового шару, проблема відходів виробництва. Оцінка антропогенних змін навколишнього середовища.

  реферат, добавлен 24.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.