главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу

Загальна характеристика пенентрантності як сили фенотипового прояву та плейотропної дії генів. Особливості зміни кількісного прояву ознаки в різних особин – носіїв відповідного алеля. Фактори середовища, які найсильніше впливають на формування фенотипу.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу" можно здесьПодобные документы


1. Теорія гена
Сутність та будова гену, як елементарної одиниці спадковості. Сучасний стан теорії гена. Генетична (генна) інженерія, її мета й методи. Діапазон та види мінливості. Спадковість і середовище. Ступінь прояву ознаки при реалізації генотипу у різних умовах.
реферат

2. Генетика популяцій
Поняття про популяцію і еволюцію. Частоти генів і генотипів. Закон Харді-Вайнберга. Проблеми, фактори і екологічні закономірності еволюції. Генетичні зміни існування живих організмів. Дрейф генів і природний добір. Зміни свині свійської при доместикації.
презентация

3. Мутації, мутагени та їх роль в процесі еволюції
Генетика як вивчення процесів наступності життя на молекулярному, клітинному, організмовому і популяційному рівні. Класифікація мутацій за ефектом на структуру і функції та за аспектом зміни фенотипу. Роль хромосомних і геномних мутацій в еволюції.
реферат

4. Мутації і хвороби
Зміни генетичного матеріалу. Копіювання помилок в генетичному матеріалі. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості. Характер зміни генотипу. Зміна нуклеотиду в гені в молекулі ДНК. Генні, хромосомні та геномні мутації. Зміни функціонування генів.
реферат

5. Генотип как единая целостная система. Взаимодействие генов
Генотип – система взаимодействующих генов. Структурная и функциональная единица наследственности. Полное доминирование в процессе взаимодействия аллельных генов. Расщепление по генотипу и фенотипу. Явление комплементарности и полимерии. Понятие эпистаза.
презентация

6. Таксономічна, екоморфічна та розмірна ємність родів Роа і Роtеntilla
Загальна характеристика роду Роа та Роtеntila. Їх таксономічний та екоморфічний аналіз. Визначення розмірної ємності. Особливості екоморфічного опису рослинного угрупування та порівняльна характеристика родів. Сутність та роль ємності середовища.
дипломная работа

7. Адаптація людини до різних умов середовища
Фізіологічні механізми акліматизації у нових кліматичних та географічних зонах. Пристосування людського організму до навколишнього середовища, що має періодичне та епізодичне коливання умов. Дослідження механізмів вікових змін біологічних ритмів у людей.
контрольная работа

8. Типи взаємодії неалельних генів
Тип взаємодії генів, за якого ген однієї алельної пари пригнічує дію гена іншої пари. Розщеплення при епістазі. Комплементарна взаємодія генів. Властивість, коли один алель впливає на формування варіантів декількох ознак. Явище полімерії, її приклади.
презентация

9. Роль siRNA та miRNA у процесах РНК-залежного "мовчання" генів при вірусних інфекціях
Основні етапи механізму "мовчання" генів, особливості антивірусного "мовчання" РНК у рослин, безхребетних, ссавців, шляхи супресії РНК-інтерференції вірусами, а також можливі підходи до використання згаданого феномену для боротьби з вірусними інфекціями.
статья

10. Практичне застосування ферментів в різних галузях господарства та медицини
Теоретичні засади поняття "ферменти": сутність та будова, механізм та специфічність їх дії. Властивості ферментів, вплив на них температури та кислотності середовища, ферментативна кінетика. Особливості їх використання у м’ясній промисловості та медицині.
научная работа

11. Фітогормони та структура листків деревних видів, адаптованих до різних екологічних умов
Анатомічні ознаки листків деревних ксерофітів різних екологічних умов зростання. Зміна активності, якісного і кількісного складу фітогормонів під впливом абіотичних чинників. Компонентний склад фітогормонів листків в залежності від видових особливостей.
автореферат

12. Вищі морські гриби пелагічних і донних біотопів північно-західного регіону Чорного моря
Проблема оцінки стану навколишнього середовища з використанням мікологічних індикаторних показників, що проявляються у зміні структури мікокомплексів під впливом різних факторів. Основи формування біологічної різноманітності прибережних екосистем.
автореферат

13. Вплив токсикантів на біопродукційні параметри молоді риб
Вплив токсикантів - хрому, нікелю і свинцю - на біопродукційні параметри молоді риб і елементи їх фосфорного обміну. Визначення питомої швидкості росту особин. Найважливіші біопродукційні параметри молоді риб. Розрахунок індекса оптимальності середовища.
автореферат

14. Акумуляційно-денудаційні процеси як фактор ценозоутворювання (на прикладі деяких рослинних угруповань Криму)
Внесок акумуляційно-денудаційних факторів середовища в формування бета-різноманіття рослинності Південного Криму, кількісний аналіз впливу різних ценозоутворювальних екотопічних факторів. Неоднорідність досліджуваних сукупностей рослинних угруповань.
автореферат

15. Біоіндикація стану довкілля на урбанізованій території за допомогою представників роду Populus L.
Розробка в умовах урбосистеми м. Івано-Франківська набору методів для ранньої діагностики навколишнього середовища і пошкодження зелених насаджень та тестування комплексу факторів урбанізованого середовища на загальну токсичність і мутагенну активність.
автореферат

16. Дослідження експресії муцинових генів в кон'юнктиві ока людини
Вивчення експресії генів трансмембранного та секреторних муцинів в кон'юнктиві ока людини методом гібридизації in situ. Аналіз нуклеотидних і амінокислотних послідовностей відомих муцинових генів та отримання радіоактивно-мічених олігонуклеотидних проб.
автореферат

17. Культивування бактерій: поняття про чисту культуру, живильні середовища
Загальна характеристика сучасних методів культивування мікроорганізмів та поживних середовищ, які застосовуються у мікробіологічних дослідженнях. Чиста культура як популяція клітин, що походить від єдиної клітини. Розгляд способів культивування бактерій.
курсовая работа

18. Закономірності деградації хроматину тимоцитів за променевого ураження щурів
Дослідження впливу різних доз іонізуючої радіації на деградацію хроматину тимоцитів щурів. Умови прояву цитогенетичного ефекту. Сутність механізму деградації хроматину та стану репараційної системи ДНК. Вплив одноразового рентгенівського випромінювання.
автореферат

19. Теорія спадковості. Генетичні дослідження
Спадковість як здатність організму передавати свої ознаки й особливості розвитку наступним поколінням. Хромосомна теорія спадковості та її основні положення. Розташування генів у хромосомах. Напрямки здійснення та основні методики генетичних досліджень.
реферат

20. Природа як матеріальна передумова виникнення і розвитку суспільства
Етимологічне значення поняття "природа", аспекти його вживання. Практичне та психологічне значення природи та природного середовища. Культура як освоєне, перетворене людиною. Протистояння та взаємодія культури та природи. Складові природного середовища.
сочинение

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов