Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу

Загальна характеристика пенентрантності як сили фенотипового прояву та плейотропної дії генів. Особливості зміни кількісного прояву ознаки в різних особин – носіїв відповідного алеля. Фактори середовища, які найсильніше впливають на формування фенотипу.

Подобные документы

 • Вивчення ролі генотипу у формуванні окремих ознак. Вплив інших факторів на формування зовнішності. Залежність кількох ознак від одного гена та вплив комбінацій генів на формування однієї ознаки. Ознайомлення з поняттями дефектний ген та гетерофілія.

  презентация, добавлен 21.12.2013

 • Сутність та будова гену, як елементарної одиниці спадковості. Сучасний стан теорії гена. Генетична (генна) інженерія, її мета й методи. Діапазон та види мінливості. Спадковість і середовище. Ступінь прояву ознаки при реалізації генотипу у різних умовах.

  реферат, добавлен 07.05.2009

 • Вивчення прояву й успадкування ознаки тетраостості при рівнохромосомних генетично сумісних схрещуваннях персидської пшениці з твердою. Встановлення впливу на прояв ознаки тетраостості з боку генотипного складника та чинників навколишнього середовища.

  статья, добавлен 27.03.2016

 • Скрещивание гибридной особи с гомозиготной по рецессивным аллелям. Совпадение расщепления по фенотипу с расщеплением по генотипу среди потомков при анализирующем скрещивании. Значение определения генотипов при селекционной работе в сельском хозяйстве.

  презентация, добавлен 22.11.2014

 • Предмет і методи генетики, її основні етапи розвитку. Будова рослинної клітини, нерегулярні типи статевого розмноження. Закономірності при моногибридному схрещуванні. Умови забезпечення дії менделівських закономірностей. Поняття генотипу і фенотипу.

  шпаргалка, добавлен 15.04.2015

 • Дослідження прояву кількісних ознак у ліній дикого типу дрозофіли після утримання батьківських особин в однакових та різних світлових умовах. Прояви кількісних ознак у шовковичного шовкопряда після впливу мікрохвильового, лазерного випромінювання.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

 • Генетика як вивчення процесів наступності життя на молекулярному, клітинному, організмовому і популяційному рівні. Класифікація мутацій за ефектом на структуру і функції та за аспектом зміни фенотипу. Роль хромосомних і геномних мутацій в еволюції.

  реферат, добавлен 22.11.2011

 • Визначення залежності розмірних показників черепашки від умов оточуючого середовища. Опис росту особин наземних молюсків у межах окремої популяції. Ступінь пігментації смугастих черепашок, напрямку оптимізації терморегуляційних можливостей особин.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Розгляд зміни морфометричних показників як зовнішнього прояву інтегрального впливу навколишнього середовища на рослину. Структурно-морфометричний аналіз та визначення водного статусу рослин гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench) за дії алюмінію.

  статья, добавлен 26.01.2017

 • Генотип – система взаимодействующих генов. Структурная и функциональная единица наследственности. Полное доминирование в процессе взаимодействия аллельных генов. Расщепление по генотипу и фенотипу. Явление комплементарности и полимерии. Понятие эпистаза.

  презентация, добавлен 25.09.2013

 • Поняття про популяцію і еволюцію. Частоти генів і генотипів. Закон Харді-Вайнберга. Проблеми, фактори і екологічні закономірності еволюції. Генетичні зміни існування живих організмів. Дрейф генів і природний добір. Зміни свині свійської при доместикації.

  презентация, добавлен 28.12.2013

 • Вивчення та аналіз основних особливостей прояву генів, що детермінують функціональну чоловічу стерильність у зразків генетичної колекції. Характеристика оцінки їх придатності для використання в генетичних системах контрольованого розмноження кукурудзи.

  автореферат, добавлен 05.08.2014

 • Зміни генетичного матеріалу. Копіювання помилок в генетичному матеріалі. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості. Характер зміни генотипу. Зміна нуклеотиду в гені в молекулі ДНК. Генні, хромосомні та геномні мутації. Зміни функціонування генів.

  реферат, добавлен 12.12.2010

 • Аналіз розвитку кореневої системи декоративних рослин при різних дозах азоту. Характеристика складу ґрунтових субстратів для тропічних і субтропічних рослин. Визначення порогу чутливості декоративних рослин до впливу факторів зовнішнього середовища.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Оцінка комбінаційної здатності компонентів простих стерильних гібридів цукрових буряків за методикою В. Вольфа. Внесок генотипу гібрида у генотипову мінливість збору цукру на різних площах живлення. Вплив підвищеного фону живлення на структуру мінливості.

  статья, добавлен 28.08.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.