Уникальный комплекс активных компонентов делает продукцию из амаранта очень эффективным природным средством профилактики и лечения заболеваний:

 • сердечно-сосудистых;
 • гинекологических;
 • онкологических;
 • желудочно-кишечного тракта;
 • диабета и нарушения обмена веществ;
 • дерматологических, термических и солнечных ожогов.

Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу


Подобные документы

 • Вивчення ролі генотипу у формуванні окремих ознак. Вплив інших факторів на формування зовнішності. Залежність кількох ознак від одного гена та вплив комбінацій генів на формування однієї ознаки. Ознайомлення з поняттями дефектний ген та гетерофілія.

  презентация, добавлен 21.12.2013

 • Сутність та будова гену, як елементарної одиниці спадковості. Сучасний стан теорії гена. Генетична (генна) інженерія, її мета й методи. Діапазон та види мінливості. Спадковість і середовище. Ступінь прояву ознаки при реалізації генотипу у різних умовах.

  реферат, добавлен 07.05.2009

 • Дослідження прояву кількісних ознак у ліній дикого типу дрозофіли після утримання батьківських особин в однакових та різних світлових умовах. Прояви кількісних ознак у шовковичного шовкопряда після впливу мікрохвильового, лазерного випромінювання.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

 • Скрещивание гибридной особи с гомозиготной по рецессивным аллелям. Совпадение расщепления по фенотипу с расщеплением по генотипу среди потомков при анализирующем скрещивании. Значение определения генотипов при селекционной работе в сельском хозяйстве.

  презентация, добавлен 22.11.2014

 • Предмет і методи генетики, її основні етапи розвитку. Будова рослинної клітини, нерегулярні типи статевого розмноження. Закономірності при моногибридному схрещуванні. Умови забезпечення дії менделівських закономірностей. Поняття генотипу і фенотипу.

  шпаргалка, добавлен 15.04.2015

 • Генетика як вивчення процесів наступності життя на молекулярному, клітинному, організмовому і популяційному рівні. Класифікація мутацій за ефектом на структуру і функції та за аспектом зміни фенотипу. Роль хромосомних і геномних мутацій в еволюції.

  реферат, добавлен 22.11.2011

 • Поняття про популяцію і еволюцію. Частоти генів і генотипів. Закон Харді-Вайнберга. Проблеми, фактори і екологічні закономірності еволюції. Генетичні зміни існування живих організмів. Дрейф генів і природний добір. Зміни свині свійської при доместикації.

  презентация, добавлен 28.12.2013

 • Генотип – система взаимодействующих генов. Структурная и функциональная единица наследственности. Полное доминирование в процессе взаимодействия аллельных генов. Расщепление по генотипу и фенотипу. Явление комплементарности и полимерии. Понятие эпистаза.

  презентация, добавлен 25.09.2013

 • Вивчення та аналіз основних особливостей прояву генів, що детермінують функціональну чоловічу стерильність у зразків генетичної колекції. Характеристика оцінки їх придатності для використання в генетичних системах контрольованого розмноження кукурудзи.

  автореферат, добавлен 05.08.2014

 • Зміни генетичного матеріалу. Копіювання помилок в генетичному матеріалі. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості. Характер зміни генотипу. Зміна нуклеотиду в гені в молекулі ДНК. Генні, хромосомні та геномні мутації. Зміни функціонування генів.

  реферат, добавлен 12.12.2010

 • Морфогенетичні реакції сосни на вплив негативних факторів урбанізованого середовища і особливості адаптації до нього. Характер змін вегетативної і репродуктивної сфери сосни у різних умовах міського середовища. Стан міських насаджень сосни в Україні.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Загальна характеристика та методика вивчення впливу чинників зовнішньої середовища на фотосинтез. Вплив інтенсивності і спектрального складу світла, концентрації діоксиду вуглецю, температури, водного режиму, кисню, добових і сезонних ритмів фотосинтезу.

  курсовая работа, добавлен 26.03.2015

 • Загальна характеристика роду Роа та Роtеntila. Їх таксономічний та екоморфічний аналіз. Визначення розмірної ємності. Особливості екоморфічного опису рослинного угрупування та порівняльна характеристика родів. Сутність та роль ємності середовища.

  дипломная работа, добавлен 05.12.2013

 • Дослідження інфекція, що виникає в результаті проникнення патогенних мікробів в організм і порушення сталості його внутрішнього середовища. Розглянута залежнисть виникнення від ступеня патогенності мікроба, стану макроорганізму та умов середовища.

  реферат, добавлен 25.04.2014

 • Фізіологічні механізми акліматизації у нових кліматичних та географічних зонах. Пристосування людського організму до навколишнього середовища, що має періодичне та епізодичне коливання умов. Дослідження механізмів вікових змін біологічних ритмів у людей.

  контрольная работа, добавлен 04.11.2010

 • Алелопатична активність різних органів, опаду та ризосферного грунту бузку звичайного протягом вегетаційного періоду. Пошук алелопатичних прийомів регулювання прикореневого середовища бузку, їх вплив на формування адаптивних реакцій рослинного організму.

  автореферат, добавлен 15.07.2014

 • Вивчення закономірностей змін прояву кількісних ознак: теплостійкості та репродуктивної здатності дрозофіли. Зміни біоелектричних та інших інтегральних властивостей клітинних ядер, які лежать в основі реакції клітини на дію фізичних і хімічних факторів.

  автореферат, добавлен 12.02.2014

 • Поліморфізм цитохімічних ознак клітин генеративних структур пшениці та жита. Залежність експресії цитохімічних ознак і кореляційних зв’язків між ними від статевої належності клітин. Значення "генотипу" в експресії цитологічних ознак у цих рослин.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Ідентифікація нових генів (hUNC93, кінази MLK4, калієвого каналу Kv1.7) людини з використанням нуклеотидної послідовності NotI-"зв’язувальних" клонів. Визначення рівня експресії в різних тканинах, геномної структури та хромосомної локалізації генів.

  автореферат, добавлен 07.03.2014

 • Створення живильних середовищ для культивування лептоспір з як найменшим вмістом білка. Розгляд модифікування середовища Кортгофа після зміни в ньому вмісту сироватки крові. Створення напівсинтетичного живильного середовища з низьким вмістом альбуміну.

  автореферат, добавлен 25.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.