Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу

Загальна характеристика пенентрантності як сили фенотипового прояву та плейотропної дії генів. Особливості зміни кількісного прояву ознаки в різних особин – носіїв відповідного алеля. Фактори середовища, які найсильніше впливають на формування фенотипу.

Подобные документы

 • Вивчення ролі генотипу у формуванні окремих ознак. Вплив інших факторів на формування зовнішності. Залежність кількох ознак від одного гена та вплив комбінацій генів на формування однієї ознаки. Ознайомлення з поняттями дефектний ген та гетерофілія.

  презентация, добавлен 21.12.2013

 • Сутність та будова гену, як елементарної одиниці спадковості. Сучасний стан теорії гена. Генетична (генна) інженерія, її мета й методи. Діапазон та види мінливості. Спадковість і середовище. Ступінь прояву ознаки при реалізації генотипу у різних умовах.

  реферат, добавлен 07.05.2009

 • Вивчення прояву й успадкування ознаки тетраостості при рівнохромосомних генетично сумісних схрещуваннях персидської пшениці з твердою. Встановлення впливу на прояв ознаки тетраостості з боку генотипного складника та чинників навколишнього середовища.

  статья, добавлен 27.03.2016

 • Дослідження прояву кількісних ознак у ліній дикого типу дрозофіли після утримання батьківських особин в однакових та різних світлових умовах. Прояви кількісних ознак у шовковичного шовкопряда після впливу мікрохвильового, лазерного випромінювання.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

 • Скрещивание гибридной особи с гомозиготной по рецессивным аллелям. Совпадение расщепления по фенотипу с расщеплением по генотипу среди потомков при анализирующем скрещивании. Значение определения генотипов при селекционной работе в сельском хозяйстве.

  презентация, добавлен 22.11.2014

 • Предмет і методи генетики, її основні етапи розвитку. Будова рослинної клітини, нерегулярні типи статевого розмноження. Закономірності при моногибридному схрещуванні. Умови забезпечення дії менделівських закономірностей. Поняття генотипу і фенотипу.

  шпаргалка, добавлен 15.04.2015

 • Генетика як вивчення процесів наступності життя на молекулярному, клітинному, організмовому і популяційному рівні. Класифікація мутацій за ефектом на структуру і функції та за аспектом зміни фенотипу. Роль хромосомних і геномних мутацій в еволюції.

  реферат, добавлен 22.11.2011

 • Визначення залежності розмірних показників черепашки від умов оточуючого середовища. Опис росту особин наземних молюсків у межах окремої популяції. Ступінь пігментації смугастих черепашок, напрямку оптимізації терморегуляційних можливостей особин.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Поняття про популяцію і еволюцію. Частоти генів і генотипів. Закон Харді-Вайнберга. Проблеми, фактори і екологічні закономірності еволюції. Генетичні зміни існування живих організмів. Дрейф генів і природний добір. Зміни свині свійської при доместикації.

  презентация, добавлен 28.12.2013

 • Генотип – система взаимодействующих генов. Структурная и функциональная единица наследственности. Полное доминирование в процессе взаимодействия аллельных генов. Расщепление по генотипу и фенотипу. Явление комплементарности и полимерии. Понятие эпистаза.

  презентация, добавлен 25.09.2013

 • Вивчення та аналіз основних особливостей прояву генів, що детермінують функціональну чоловічу стерильність у зразків генетичної колекції. Характеристика оцінки їх придатності для використання в генетичних системах контрольованого розмноження кукурудзи.

  автореферат, добавлен 05.08.2014

 • Зміни генетичного матеріалу. Копіювання помилок в генетичному матеріалі. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості. Характер зміни генотипу. Зміна нуклеотиду в гені в молекулі ДНК. Генні, хромосомні та геномні мутації. Зміни функціонування генів.

  реферат, добавлен 12.12.2010

 • Оцінка комбінаційної здатності компонентів простих стерильних гібридів цукрових буряків за методикою В. Вольфа. Внесок генотипу гібрида у генотипову мінливість збору цукру на різних площах живлення. Вплив підвищеного фону живлення на структуру мінливості.

  статья, добавлен 28.08.2016

 • Морфогенетичні реакції сосни на вплив негативних факторів урбанізованого середовища і особливості адаптації до нього. Характер змін вегетативної і репродуктивної сфери сосни у різних умовах міського середовища. Стан міських насаджень сосни в Україні.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Селекційний відбір протягом 10 послідовних поколінь високостійких і низькостійких до гіпоксії D. melanogaster лінії Оregon-R дикого типу. Умови нормобаричної гіпоксії мух дослідних груп. Збільшення експресії генів та личинок десятого покоління особин.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Загальна характеристика та методика вивчення впливу чинників зовнішньої середовища на фотосинтез. Вплив інтенсивності і спектрального складу світла, концентрації діоксиду вуглецю, температури, водного режиму, кисню, добових і сезонних ритмів фотосинтезу.

  курсовая работа, добавлен 26.03.2015

 • Загальна характеристика роду Роа та Роtеntila. Їх таксономічний та екоморфічний аналіз. Визначення розмірної ємності. Особливості екоморфічного опису рослинного угрупування та порівняльна характеристика родів. Сутність та роль ємності середовища.

  дипломная работа, добавлен 05.12.2013

 • Асиметрія редукції гонад при прояві гібридного дисгенезу у ліній Oregon-R, Harwich і Canton-S. Залежність частки особин з асиметрично редукованими гонадами серед дисгенних особин від температури. Значення неповної редукції гонад для мобільних елементів.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Дослідження інфекція, що виникає в результаті проникнення патогенних мікробів в організм і порушення сталості його внутрішнього середовища. Розглянута залежнисть виникнення від ступеня патогенності мікроба, стану макроорганізму та умов середовища.

  реферат, добавлен 25.04.2014

 • Особливості анатомічної будови однорічних пагонів Rosa centifolia L., R. rugosa Thunb., R. xanthina Lindl. в умовах техногенного навантаження. Дія забруднюючих чинників на види роду Rosa L. адаптивна реакцією рослин на техногенне забруднення середовища

  статья, добавлен 27.07.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.