главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 


Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу

Загальна характеристика пенентрантності як сили фенотипового прояву та плейотропної дії генів. Особливості зміни кількісного прояву ознаки в різних особин – носіїв відповідного алеля. Фактори середовища, які найсильніше впливають на формування фенотипу.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу" можно здесьПодобные документы


1. Мутації і хвороби
Зміни генетичного матеріалу. Копіювання помилок в генетичному матеріалі. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості. Характер зміни генотипу. Зміна нуклеотиду в гені в молекулі ДНК. Генні, хромосомні та геномні мутації. Зміни функціонування генів.
реферат

2. Мутації, мутагени та їх роль в процесі еволюції
Генетика як вивчення процесів наступності життя на молекулярному, клітинному, організмовому і популяційному рівні. Класифікація мутацій за ефектом на структуру і функції та за аспектом зміни фенотипу. Роль хромосомних і геномних мутацій в еволюції.
реферат

3. Генотип как единая целостная система. Взаимодействие генов
Генотип – система взаимодействующих генов. Структурная и функциональная единица наследственности. Полное доминирование в процессе взаимодействия аллельных генов. Расщепление по генотипу и фенотипу. Явление комплементарности и полимерии. Понятие эпистаза.
презентация

4. Адаптація людини до різних умов середовища
Фізіологічні механізми акліматизації у нових кліматичних та географічних зонах. Пристосування людського організму до навколишнього середовища, що має періодичне та епізодичне коливання умов. Дослідження механізмів вікових змін біологічних ритмів у людей.
контрольная работа

5. Типи взаємодії неалельних генів
Тип взаємодії генів, за якого ген однієї алельної пари пригнічує дію гена іншої пари. Розщеплення при епістазі. Комплементарна взаємодія генів. Властивість, коли один алель впливає на формування варіантів декількох ознак. Явище полімерії, її приклади.
презентация

6. Роль siRNA та miRNA у процесах РНК-залежного "мовчання" генів при вірусних інфекціях
Основні етапи механізму "мовчання" генів, особливості антивірусного "мовчання" РНК у рослин, безхребетних, ссавців, шляхи супресії РНК-інтерференції вірусами, а також можливі підходи до використання згаданого феномену для боротьби з вірусними інфекціями.
статья

7. Практичне застосування ферментів в різних галузях господарства та медицини
Теоретичні засади поняття "ферменти": сутність та будова, механізм та специфічність їх дії. Властивості ферментів, вплив на них температури та кислотності середовища, ферментативна кінетика. Особливості їх використання у м’ясній промисловості та медицині.
научная работа

8. Вплив токсикантів на біопродукційні параметри молоді риб
Вплив токсикантів - хрому, нікелю і свинцю - на біопродукційні параметри молоді риб і елементи їх фосфорного обміну. Визначення питомої швидкості росту особин. Найважливіші біопродукційні параметри молоді риб. Розрахунок індекса оптимальності середовища.
автореферат

9. Вищі морські гриби пелагічних і донних біотопів північно-західного регіону Чорного моря
Проблема оцінки стану навколишнього середовища з використанням мікологічних індикаторних показників, що проявляються у зміні структури мікокомплексів під впливом різних факторів. Основи формування біологічної різноманітності прибережних екосистем.
автореферат

10. Біоіндикація стану довкілля на урбанізованій території за допомогою представників роду Populus L.
Розробка в умовах урбосистеми м. Івано-Франківська набору методів для ранньої діагностики навколишнього середовища і пошкодження зелених насаджень та тестування комплексу факторів урбанізованого середовища на загальну токсичність і мутагенну активність.
автореферат

11. Закономірності деградації хроматину тимоцитів за променевого ураження щурів
Дослідження впливу різних доз іонізуючої радіації на деградацію хроматину тимоцитів щурів. Умови прояву цитогенетичного ефекту. Сутність механізму деградації хроматину та стану репараційної системи ДНК. Вплив одноразового рентгенівського випромінювання.
автореферат

12. Культивування бактерій: поняття про чисту культуру, живильні середовища
Загальна характеристика сучасних методів культивування мікроорганізмів та поживних середовищ, які застосовуються у мікробіологічних дослідженнях. Чиста культура як популяція клітин, що походить від єдиної клітини. Розгляд способів культивування бактерій.
курсовая работа

13. Теорія спадковості. Генетичні дослідження
Спадковість як здатність організму передавати свої ознаки й особливості розвитку наступним поколінням. Хромосомна теорія спадковості та її основні положення. Розташування генів у хромосомах. Напрямки здійснення та основні методики генетичних досліджень.
реферат

14. Природа як матеріальна передумова виникнення і розвитку суспільства
Етимологічне значення поняття "природа", аспекти його вживання. Практичне та психологічне значення природи та природного середовища. Культура як освоєне, перетворене людиною. Протистояння та взаємодія культури та природи. Складові природного середовища.
сочинение

15. Еколого-біологічні особливості і ефіроолійність видів роду Thymus L. на південному березі Криму
Вивчення біохімії і динаміки накопичення ефірної олії чебрецю в онтогенезі. Вимоги чебрецю до основних факторів зовнішнього середовища. Кількісні показники оптимальних та критичних умов формування урожаю квіткової сировини і біосинтезу ефірної олії.
автореферат

16. Довгозбережне середовище для кріоконсервації сперми бугаїв та способи його виготовлення
Технічні умови виготовлення довгозбережного середовища для кріоконсервації сперми бугаїв, термічний спосіб його стерилізації. Хіміко-термічна стерилізації середовища з нативним жовтком. Розробка асептичного способу та пристрою для оцінки якості сперми.
автореферат

17. Вплив температури та складу середовища на фетальний гемоглобін і гемоглобін донорської крові
Особливості впливу заморожування–відтавання розчинів NaCl і KCl концентраціями 0,5 - 3,5 М на конформаційний та функціональний стан гемоглобінів A і F. Характеристика методу диференціальної скануючої калориметрії і ультрафіолетової спектрофотометрії.
автореферат

18. Ідентифікація алельних варіантів генів молочної продуктивності великої рогатої худоби
Основні підходи щодо проведення полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі для SNP детекції генів каппа-казеїну та ацил-КоА-діацилгліцерол ацилтрансферази I у великої рогатої худоби. Ідентифікація алельних варіантів генів молочної продуктивності.
статья

19. Порівняльна характеристика прокаріотів і еукаріотів
Загальна характеристика клітини. Види клітин за розміром, формою, походженням, особливостями організації. Системи, що забезпечують життєдіяльність клітини. Особливості будови і характерні ознаки клітин прокаріот і еукаріот. Фотосинтез і фіксація азоту.
реферат

20. Принципи та методи генетичного аналізу
Методи Менделя та основи гібридологічного аналізу. Основні закономірності успадкування: моногідбридне та полігібридне схрещування. Типи взаємодії генів. Відхилення від менделівських розщеплень. Пенетрантність, експресивність, плейотропна дія генів.
курс лекций

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу" можно здесь
база знанийглобальная сеть рефератов