главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу

Загальна характеристика пенентрантності як сили фенотипового прояву та плейотропної дії генів. Особливості зміни кількісного прояву ознаки в різних особин – носіїв відповідного алеля. Фактори середовища, які найсильніше впливають на формування фенотипу.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу" можно здесьПодобные документы


1. Теорія гена
Сутність та будова гену, як елементарної одиниці спадковості. Сучасний стан теорії гена. Генетична (генна) інженерія, її мета й методи. Діапазон та види мінливості. Спадковість і середовище. Ступінь прояву ознаки при реалізації генотипу у різних умовах.
реферат

2. Мутації, мутагени та їх роль в процесі еволюції
Генетика як вивчення процесів наступності життя на молекулярному, клітинному, організмовому і популяційному рівні. Класифікація мутацій за ефектом на структуру і функції та за аспектом зміни фенотипу. Роль хромосомних і геномних мутацій в еволюції.
реферат

3. Генетика популяцій
Поняття про популяцію і еволюцію. Частоти генів і генотипів. Закон Харді-Вайнберга. Проблеми, фактори і екологічні закономірності еволюції. Генетичні зміни існування живих організмів. Дрейф генів і природний добір. Зміни свині свійської при доместикації.
презентация

4. Мутації і хвороби
Зміни генетичного матеріалу. Копіювання помилок в генетичному матеріалі. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості. Характер зміни генотипу. Зміна нуклеотиду в гені в молекулі ДНК. Генні, хромосомні та геномні мутації. Зміни функціонування генів.
реферат

5. Генотип как единая целостная система. Взаимодействие генов
Генотип – система взаимодействующих генов. Структурная и функциональная единица наследственности. Полное доминирование в процессе взаимодействия аллельных генов. Расщепление по генотипу и фенотипу. Явление комплементарности и полимерии. Понятие эпистаза.
презентация

6. Генетична система контрольованого розмноження кукурудзи на основі генів функціональної чоловічої стерильності
Вивчення та аналіз основних особливостей прояву генів, що детермінують функціональну чоловічу стерильність у зразків генетичної колекції. Характеристика оцінки їх придатності для використання в генетичних системах контрольованого розмноження кукурудзи.
автореферат

7. Біоекологічні особливості видів роду сосна (Pinus L.) В урбанізованому середовищі правобережного лісостепу України
Морфогенетичні реакції сосни на вплив негативних факторів урбанізованого середовища і особливості адаптації до нього. Характер змін вегетативної і репродуктивної сфери сосни у різних умовах міського середовища. Стан міських насаджень сосни в Україні.
автореферат

8. Таксономічна, екоморфічна та розмірна ємність родів Роа і Роtеntilla
Загальна характеристика роду Роа та Роtеntila. Їх таксономічний та екоморфічний аналіз. Визначення розмірної ємності. Особливості екоморфічного опису рослинного угрупування та порівняльна характеристика родів. Сутність та роль ємності середовища.
дипломная работа

9. Фактори вірулентності патогенних для людей і тварин бактерій
Дослідження інфекція, що виникає в результаті проникнення патогенних мікробів в організм і порушення сталості його внутрішнього середовища. Розглянута залежнисть виникнення від ступеня патогенності мікроба, стану макроорганізму та умов середовища.
реферат

10. Алелопатичні особливості Syringa Vulgaris l.
Алелопатична активність різних органів, опаду та ризосферного грунту бузку звичайного протягом вегетаційного періоду. Пошук алелопатичних прийомів регулювання прикореневого середовища бузку, їх вплив на формування адаптивних реакцій рослинного організму.
автореферат

11. Адаптація людини до різних умов середовища
Фізіологічні механізми акліматизації у нових кліматичних та географічних зонах. Пристосування людського організму до навколишнього середовища, що має періодичне та епізодичне коливання умов. Дослідження механізмів вікових змін біологічних ритмів у людей.
контрольная работа

12. Значення генетичних відмінностей в реактивності модельних об’єктів і клітин людини при дії електромагнітних випромінювань різних частот і біологічно активних речовин
Вивчення закономірностей змін прояву кількісних ознак: теплостійкості та репродуктивної здатності дрозофіли. Зміни біоелектричних та інших інтегральних властивостей клітинних ядер, які лежать в основі реакції клітини на дію фізичних і хімічних факторів.
автореферат

13. Ідентифікація та характеристика нових генів людини з використанням NotI-"зв’язувальних" бібліотек
Ідентифікація нових генів (hUNC93, кінази MLK4, калієвого каналу Kv1.7) людини з використанням нуклеотидної послідовності NotI-"зв’язувальних" клонів. Визначення рівня експресії в різних тканинах, геномної структури та хромосомної локалізації генів.
автореферат

14. Розробка та удосконалення живильних середовищ для культивування лептоспір
Створення живильних середовищ для культивування лептоспір з як найменшим вмістом білка. Розгляд модифікування середовища Кортгофа після зміни в ньому вмісту сироватки крові. Створення напівсинтетичного живильного середовища з низьким вмістом альбуміну.
автореферат

15. Газообмін та пігментна система макрофітів за дії іонів міді і марганцю водного середовища
Встановлення закономірностей накопичення міді і марганцю макрофітами за сумісної дії різних концентрацій їх іонів у гострих і хронічних дослідах. Оцінка можливості використання макрофітів для моніторингу забруднення водного середовища важкими металами.
автореферат

16. Типи взаємодії неалельних генів
Тип взаємодії генів, за якого ген однієї алельної пари пригнічує дію гена іншої пари. Розщеплення при епістазі. Комплементарна взаємодія генів. Властивість, коли один алель впливає на формування варіантів декількох ознак. Явище полімерії, її приклади.
презентация

17. Генетичний контроль окремих етапів біосинтезу ландоміцину Е в Streptomyces globisporus 1912
Характеристика мутантів із порушеннями етапів біосинтезу ландоміцину Е та виявлення зміни в спектрі синтезованих мутантами ландоміцинів. Розгляд процесу локалізації генів біосинтезу ландоміцину Е за допомогою гібридизаційного скринінгу бібліотеки генів.
автореферат

18. Походження людини. Основні етапи антропогенезу
Дослідження основних теорій походження людини. Характеристика періодів в історії первісності. Роль біологічних чинників в еволюції людини. Зміни природного середовища. Перетворення людиноподібної мавпи на людину сучасного типу. Житло первісних людей.
реферат

19. Роль siRNA та miRNA у процесах РНК-залежного "мовчання" генів при вірусних інфекціях
Основні етапи механізму "мовчання" генів, особливості антивірусного "мовчання" РНК у рослин, безхребетних, ссавців, шляхи супресії РНК-інтерференції вірусами, а також можливі підходи до використання згаданого феномену для боротьби з вірусними інфекціями.
статья

20. Психофізіологічні функції людей зрілого віку
Дослідження динаміки властивостей сили та функціональної рухливості основних нервових процесів. Визначення їх прояву в реакціях серцево-судинної системи під час нервово-емоційної напруги. Вивчення сенсомоторних та психічних функцій у людей зрілого віку.
автореферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу" можно здесь

база знанийглобальная сеть рефератов