Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"


Подобные документы

 • Забезпечення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств України підвищенням їхньої економічної стійкості. Вимоги до ресурсів підприємства для формування стійких конкурентних переваг. Ресурсний підхід до оцінки економічної стійкості підприємства.

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Розробка стратегії розвитку м'ясопереробної галузі в Україні. Техніко-економічна характеристика та організаційна структура підприємства, оцінка його фінансового стану. Аналіз асортименту продукції, організація маркетингової діяльності та охорони праці.

  отчет по практике, добавлен 09.02.2012

 • Економічна суть і характеристика конкурентоспроможності підприємства. Природа та зміст конкуренції. Конкурентна поведінка підприємства в сучасних ринкових умовах. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі "Любомльського хлібзаводу".

  дипломная работа, добавлен 14.10.2010

 • Оцінка, економічний аналіз конкурентоспроможності підприємства. Аналіз обсягів виробництва і ринку збуту продукції. Оцінка фінансового стану підприємства. Методологічні основи конкурентоспроможності залізорудної продукції. Виробнича стратегія ВАТ "ІнГЗК".

  дипломная работа, добавлен 22.08.2009

 • Цілі, принципи й напрями економічної діагностики результатів діяльності коксохімічних підприємств. Методичний інструментарій економічної діагностики. Засади формування та імплементації підсистеми економічної діагностики в систему стратегічного управління.

  автореферат, добавлен 06.09.2013

 • Оцінка сучасного етапу, проблеми і перспективи розвитку аграрного сектора економіки. Обґрунтування необхідності економічної діагностики діяльності сільськогосподарських підприємств як функціонального елемента управління їх господарською діяльністю.

  статья, добавлен 14.06.2013

 • Теоретико-методологічні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Аналітична оцінка діяльності ДП АТ "Советського булочно-кондитерського комбінату". Заходи, що до підвищення конкурентоспроможності БКК, та розрахунок їх економічної ефективності.

  дипломная работа, добавлен 28.05.2010

 • Характеристика поняття про економічну безпеку підприємства та її визначення. Класифікація ризиків підприємницької діяльності. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки підприємства. Характеристика напрямків економічної безпеки підприємства.

  реферат, добавлен 02.11.2014

 • Потенціал підприємства як економічна категорія, класифікація видових проявів та характерні риси, етапи та фактори формування. Діагностика конкурентних сил, порядок реалізації стратегічного аналізу. Основи та принципи оцінки потенціалу підприємства.

  курс лекций, добавлен 16.03.2013

 • Характеристика бізнесу підприємства, його місце на ринку упакування і рекламної поліграфії. Вартісна оцінка та структура потенціалу, визначення проблемних зон господарювання, обґрунтування та впровадження управлінськіх рішень по покращенню діяльності.

  курсовая работа, добавлен 10.07.2010

 • Виділення області діагностики економічної стійкості підприємства з погляду структурно-організаційного, функціонального, цільового, процесного, ситуаційного підходів представлення. Удосконалення процесу діагностики стійкості машинобудівного підприємства.

  автореферат, добавлен 14.07.2015

 • Технологія роботи і характеристика об'ємних показників. Техніко-технологічні пропозиції та аналіз об’ємних та кількісних показників діяльності. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів, оцінка економічної ефективності і доходів підприємства.

  курсовая работа, добавлен 22.06.2011

 • Класифікація видових проявів потенціалу підприємства, його характерні риси. Основні фактори, передумови формування та розвитку. Діагностика конкурентних сил. Поняття вартості та її модифікації. Особливості рентабельності підприємства як об’єкта оцінки.

  учебное пособие, добавлен 11.06.2013

 • Аналіз стану автотранспортних підприємств України. Розробка економіко-математичної моделі визначення рівня економічної безпеки на транспорті, удосконалення системи показників для формування різних зон. Обґрунтування точки рівноваги операційної діяльності.

  автореферат, добавлен 18.07.2015

 • Складність і різноманітність чинників впливу на стан економічної безпеки. Сутнісні характеристики підприємництва, що визначають необхідність його захисту. Основні заходи по усуненню відхилень від нормативів показників економічної безпеки підприємства.

  статья, добавлен 20.09.2012

 • Вивчення теоретичних основ та економічної сутності фінансового стану та показників, що його визначають. Структурно–динамічний аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства. Прогнозування можливого банкрутства. Показники ділової активності.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2014

 • Дослідження економічної та фінансової звітності на підприємстві ПП "Універсал". Аналіз забезпеченості, використання матеріальних ресурсів та організаційно-технічного рівня виробництва. Розгляд фінансового стану підприємства та його рентабельності.

  отчет по практике, добавлен 01.04.2014

 • Характеристика конкурентоспроможності як економічної категорії та підходів до її оцінювання: особливості конкурентного середовища в металургійній промисловості; застосування стратегічного маркетингу як напряму підвищення конкурентоспроможності продукції.

  дипломная работа, добавлен 10.04.2014

 • Економічна сутність промислового та фінансового стану підприємства. Загальна характеристика фінансової звітності, недоліки та вдосконалення її форм. Оцінка фінансового стану підприємства за умов застосування методів точкової статистичної експертизи.

  дипломная работа, добавлен 09.02.2011

 • Методика визначення економічної ефективності господарювання підприємств в ринкових умовах. Прибуток підприємства, як оцінка результатів його ефективної господарської діяльності. Аналіз показників фінансового стану підприємства ВАТ "Енерготрансбуд".

  курсовая работа, добавлен 13.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.