Природа й суспільство: етапи взаємодії

Біологічна природа людини представляє собою феномен. Двоїстiсть природи людини - біологічної й соціальної. Iсторія людства, дослідження на основі антропобіологічних і палеоантропологічних даних. Людська iстота в триєдності: людина, культура, природа.

Подобные документы

 • Чотири взаємопов’язаних етапи будь-якого соціологічного дослідження. Класифікація емпіричних і прикладних досліджень. Найважливіші компоненти структури особистості: пам'ять, культура і діяльність. Глобалізація: наслідки для людини і сучасного суспільства.

  контрольная работа, добавлен 22.09.2012

 • Суть віртуалізації суспільства. Зміна ментальності людини епохи Постмодерн. Феномен кіберсвіту. Мережеве суспільство. Інформатизація суспільства стає як один з головних чинників соціокультурної динаміки в світі. Інтерактивні можливості кіберпростору.

  контрольная работа, добавлен 11.12.2012

 • Сутність і мета соціальної політики. Система соціального захисту та соціальних гарантій. Соціальна безпека людини і суспільства. Єдність демографічних, економічних та соціо-культурних аспектів суспільства. Основні завдання забезпечення соціальної безпеки.

  курсовая работа, добавлен 23.02.2016

 • Поняття "людина" з точки зору соціології, основні підходи до його визначення. Характеристика структури соціалізації особистості. Соціалізація як умова трансформації людини в особистість, специфіка умов та чинників її механізму в сучасному суспільстві.

  курсовая работа, добавлен 14.01.2010

 • Визначення понять "людина" і трьох її "іпостасей", таких як індивід, індивідуальність та особистість. Розгляд особистості та існування звязку між біологічним формування людини і її поведінкою в суспільстві, становленням власного "я" як особистості.

  эссе, добавлен 18.01.2011

 • Суспільство як система і життєдіяльність людини. Структура і функції суспільства. Поняття суспільного розвитку. Основні чинники суспільного розвитку та їх взаємозв'язок. Історичні типи суспільства. Глобальні проблеми суспільного розвитку людства.

  курсовая работа, добавлен 04.04.2007

 • Передумовою повновартісного функціонування соціальної роботи є всеосяжність, універсальність, зорієнтованість на нетлінні, благородні метацінності. Формування ціннісних категорій соціальної роботи. Права людини і громадянське суспільство в соціології.

  реферат, добавлен 18.08.2008

 • Сутність і стадії соціалізації; етапи, агенти, інститути. Поняття адаптації, інтеріоризації; специфіка соціалізації дітей, молоді, дорослих, людей похилого віку. Соціологічна концепція індивіда, людини; віртуальна особистість - феномен сучасної культури.

  курс лекций, добавлен 06.04.2012

 • Обґрунтування дослідження впливу езотерики в цілому на життя людини. Емпірична оцінка ставлення жителів Львова до езотерики. Езотерична філософія як культурно-історичний, соціально-культурологічний феномен. Форми, зміст використання езотеричної філософії.

  курсовая работа, добавлен 29.06.2019

 • Російська інтелігенція як особлива соціальна група, її природа, особливості та історична місія, роль і місце в суспільстві. Трансформація соціальної структури інтелігенції та її вплив на міжнаціональні відносини і розвиток національної економіки Росії.

  дипломная работа, добавлен 04.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.