Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

Характеристика соціологічних переконань Р. Спенсера, аналогія суспільства з біологічним організмом. Е. Дюркгейм - теоретичне обґрунтування предмету соціології, методологія наукового дослідження суспільства. Теорія "Соціальної дії" М. Вебера та її види.

Подобные документы

 • Загальна характеристика праць Герберта Спенсера: теорія соціальної еволюції, органіцизм та функціоналізм. Предмет і методологія соціологічного пізнання. Вчення Г. Спенсера про різноманітність типів соціальної організації. Органістична школа в соціології.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки. Еволюціоністська теорія Г. Спенсера. Соціологічна концепція самогубства Е. Дюркгейма. Витоки української соціології. Соціологічна структура особистості. Соціометрія, особливості її застосування.

  шпаргалка, добавлен 15.02.2012

 • Етапи, які проходить людство у своєму розумовому розвитку згідно теорії О. Конта. Використання еволюційної теорії для пояснення соціальних змін в наукових роботах Г. Спенсера. Онтологія соціологізму Е. Дюркгейма та соціальний номіналізм М. Вебера.

  реферат, добавлен 29.06.2011

 • Соціологія в системі соціальних наук. Основні етапи історичного розвитку соціології. Соціологічні погляди Е. Дюркгейма. Етапи розвитку соціологічної думки в Україні. Методологічні підходи до вивчення суспільства в соціології. Метод експертних оцінок.

  курс лекций, добавлен 25.12.2014

 • Роль соціології у житті Еміля Дюркгейма: дитинство та студентські роки, основні чинники формування світогляду. Вклад у розвиток цієї науки. Рівень розробленості соціологічних ідей. Головні погляди та ідеї вченого та їх втілення у його видатних роботах.

  реферат, добавлен 06.04.2016

 • Социологические теории, ставшие классическими: позитивизм О. Конта, натурализм Г. Спенсера, социологизм Э. Дюркгейма (пионера социологической статистики), номинализм М. Вебера (самого крупного из теоретиков). Основные принципы классической методологии.

  контрольная работа, добавлен 21.01.2011

 • Характеристика передумов виникнення соціологічної науки. Дослідження типів суспільства та шляхів його розвитку. Специфіка соціологічного знання. Вивчення ролі соціології у пізнанні та розвитку суспільства. Етапи формування соціологічних ідей про працю.

  контрольная работа, добавлен 25.03.2014

 • Предпосылки возникновения социологии в XIX веке, главные идеи ее основоположников (Огюста Конта, Карла Маркса, Герберта Спенсера, Эмиля Дюркгейма, Макса Вебера). Социальные исследования в США и Казахстане. Основные этапы развития социологии в России.

  презентация, добавлен 11.04.2013

 • "Метод соціології" і проблеми самогубства. Дослідження Е. Дюркгеймом залежності кількості самогубств від ступеня ціннісно-нормативної інтеграції суспільства. Аналіз динаміки рівня смертності внаслідок суїцидальної поведінки в різних європейських країнах.

  курсовая работа, добавлен 19.05.2014

 • Соціологічні погляди Еміля Дюркгейма. Розробка методу соціології. Основні ознаки соціальних фактів. Соціальна зумовленість поведінки людей та соціальне здоров'я по Дюркгейму. Основні джерела соціальної еволюції. Характерна ознака соціальних явищ.

  реферат, добавлен 25.08.2010

 • Дослідження суспільства як конкретного типа соціальної системи і певної форми соціальних стосунків. Теорія соціальної стратифікації і аналіз відмінних рис сучасного суспільства. Соціальна взаємодія і соціальна структура суспільства: види і елементи.

  творческая работа, добавлен 26.07.2011

 • Содержание и предмет изучения социологии. Развитие разных направлений научной дисциплины в работах Конта, Спенсера, Дюркгейма, Вебера. Исследовательские ограничения структурного функционализма. Принципы функционального подхода к строению общества.

  шпаргалка, добавлен 06.06.2011

 • Соціально–філософські погляди мислителів від давніх часів до сучасності. Класова структура індустріального суспільства. Теорії соціальної стратифікації. Проблеми регуляції суспільних відносин. Трансформація соціальної структури українського суспільства.

  научная работа, добавлен 26.01.2010

 • Предмет и структура социологии как науки. Функции и методы социологического познания. Возникновение и развитие обществоведения под воздействием трудов Конта, Спенсера, Дюркгейма и Вебера. Особенности развития социологической мысли в России до 1917 года.

  реферат, добавлен 12.11.2010

 • Социология О. Конта, Г. Спенсера, Дюркгейма, Маркса, Вебера, Парсона, Мертона, Дарендорфа. Критическая теория, постмарксизм, теория систем Н. Луман, символический интеракионизм. Ирвин Гофман, этнометодология, теория обмена, феминизма, позиций, структуры.

  краткое изложение, добавлен 04.06.2008

 • Вивчення об’єкту та предмету соціології культури - галузі соціології, яка вивчає культуру як соціальний феномен, її місце і роль у взаємодії з іншими системами суспільства, а також взаємодію особистості, спільноти і суспільства. Основні функції культури.

  реферат, добавлен 07.12.2010

 • Краткий очерк жизни, личностного и творческого становления английского физика, социолога и философа Герберта Спенсера. Идея эволюции в творчестве Спенсера, разработка теории социал-дарвинизма. Описание военного и промышленного исторического общества.

  реферат, добавлен 06.06.2009

 • Особливості розвитку соціології освіти, виникнення якої пов’язують з іменами Л. Уорда і Е. Дюркгейма. Погляди на освіту в теоретичних концепціях. Основні соціологічні методи та підходи дослідження. Національна спрямованість та відкритість системи освіти.

  курсовая работа, добавлен 18.11.2010

 • Вивчення соціальних відносин у суспільстві - відносин між історично сформованими спільностями людей. Особливості соціальної структури суспільства - системи взаємозв'язаних та взаємодіючих спільнот або побудови суспільства в цілому. Теорія стратифікації.

  реферат, добавлен 10.06.2010

 • Общая характеристика трудов английского философа и социолога Герберта Спенсера: теория социальной эволюции, органицизм и функционализм. Предмет и методология социологического познания. Учение Г. Спенсера о разнообразии типов социальной организации.

  реферат, добавлен 23.11.2010

 • Конфликта носит сугубо прикладной характер и пользуется широким спросом при решении вполне конкретных ситуаций. Макс Вебер и Эмиль Дюркгейм внесли наиболее существенный вклад в развитие социологической теории вообще и социологии конфликта в частности.

  контрольная работа, добавлен 17.01.2009

 • Тема социальной солидарности - главная тема социологии Дюркгейма. Место Дюркгейма в истории социологии. Социологическая концепция Вебера. Предмет и методы "понимающей социологии". Вебер и современное общество. Марксистская социология и ее судьбы.

  реферат, добавлен 03.02.2008

 • Основні напрямки розвитку соціології в працях О. Канта, Е. Дюркгейма, М. Вебера. Структура та функції соціологічної системи знань. Вивчення її рівнів в залежності від глибини наукових узагальнень і масштабності відображення в поглядах і теоріях.

  контрольная работа, добавлен 01.04.2011

 • Краткая биография и характеристика научных работ М. Вебера - социолога-антипозитивиста. Основы неклассического типа научности социологии. Концепция социального действия как ядро творчества М. Вебера. Основные принципы рационализации общественной жизни.

  реферат, добавлен 09.12.2009

 • Герберт Спенсер как основоположник органической социологии. Отношения Герберта Спенсера к общественной эволюции. Эмпирическое исследование осведомленности студентов об общественной эволюции в творчестве Герберта Спенсера. Выводы полученных результатов.

  курсовая работа, добавлен 16.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.