Методичні основи використання пояснювально-ілюстративного виду навчання при вивченні курсу "Основи економіки"

Сутність пояснювально-ілюстративного виду навчання. Місце курсу "Основи економіки" в системі економічної освіти. Розробка методики вивчення курсу "Основи економіки" за допомогою пояснювально-ілюстративного виду навчання та планування навчального процесу.

Подобные документы

 • Роль та місце інформаційно–комунікаційних технологій (ІКТ) при підготовці вчителів математики. Лабораторні заняття як форма організації процесу навчання. Психолого-педагогічні основи вивчення курсу "Застосування ІКТ у процесі навчання математики".

  курсовая работа, добавлен 13.01.2011

 • Методика викладання економіки. Специфіка та необхідність викладання економіки в школі. Тематичний план з курсу "Основи економічних знань" для десятих класів загальноосвітньої школи. Розробка робочої навчальної програми до курсу на визначену тему.

  курсовая работа, добавлен 02.01.2014

 • Теоретичні основи використання різнорівневих завдань в процесі трудового навчання. Методичні основи використання різнорівневих завдань у 7 класі при вивченні розділу "Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів".

  дипломная работа, добавлен 27.09.2008

 • Теоретичні основи виконання начерків та ескізів та їх використання на заняттях трудового навчання. Аналіз літератури та педагогічного досвіду. Методичні основи навчання з виконанням ескізів та начерків з розділу "Проектування виробів" в 8-9 класах.

  курсовая работа, добавлен 27.09.2008

 • Дослідження змісту, специфічних особливостей ігрового навчання, необхідність його впровадження в навчальний процес з курсу "Основи економічних знань". Аналіз ігрових методів навчання, рольових, дидактичних, ділових ігор. План-конспект занять "Естафета".

  курсовая работа, добавлен 30.01.2010

 • Розгляд теоретичних основ інтегрованого курсу "Мистецтво"; аналіз науково-педагогічної та навчально-методичної літератури по темі. Вивчення теми і структуру даного курсу для першого класу. Визначення особливостей використання методів та форм навчання.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2014

 • Опис предмету навчального курсу. Завдання вивчення дисципліни, принципи оцінювання досягнень та вимоги до отриманих знань та умінь студентів. Орієнтовна структура залікового кредиту курсу. Характеристика змісту навчальної дисципліни за модулями курсу.

  курс лекций, добавлен 09.12.2011

 • Предмет і завдання дидактики. Принципи навчання та зміст шкільної освіти. Форми організації навчального процесу. Контроль та оцінка знань, умінь, навичок школярів. Пошуки шляхів удосконалення процесу навчання в школі. Розподіл годин з курсу "Дидактика".

  научная работа, добавлен 14.07.2009

 • Історія виникнення поняття "автономія навчання". Учбові стратегії. Теоретичні основи формування в учнів навичок планування та організації самостійної роботи. Організація аудиторної та позааудиторної роботи учнів. Практичний досвід автономного навчання.

  дипломная работа, добавлен 01.02.2012

 • Сутність процесу навчання. Функції процесу навчання: освітня, розвиваюча, виховна. Структура діяльності викладача в навчальному процесі. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності студентів. Типові варіанти навчання студентів.

  контрольная работа, добавлен 23.10.2007

 • Аналіз літератури трудового навчання у початкових класах. Вивчення практичного стану проведення уроків трудового навчання. Психолого-дидактичні основи уроку. Розробка методики проведення занять трудового навчання в 4–му класі з розділу "Макраме".

  курсовая работа, добавлен 23.01.2011

 • Особливості інтегрованої системи навчання. Застосування міжпредметних зв’язків, як основи інтегрованого навчання. Вплив проведення інтегрованих уроків з біології на якість знань учнів. Розробка інтегрованого уроку з біології, його мета та принципи.

  курсовая работа, добавлен 15.06.2010

 • Дидактика в системі педагогічних наук. Пізнавальний процес: особливості та структура. Контроль, перевірка знань і навичок учнів. Дидактична технологія - основа оптимізації навчального процесу. Зміст освіти в сучасній школі, форми організації навчання.

  монография, добавлен 15.07.2009

 • Тематичний контроль, функції та критерії оцінювання учнів. Методичні рекомендації до підготовки та проведення комбінованого уроку на тему: "Економічне зростання. Шляхи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Циклічність розвитку економіки".

  курсовая работа, добавлен 26.01.2011

 • Соціально-психологічні особливості навчання учнів середнього шкільного віку. Загальна структура навчального предмету. Методична розробка теми: "Конкуренція – рушійна сила економіки". Засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності при викладанні.

  курсовая работа, добавлен 28.12.2013

 • Роль активних методів навчання у навчально-виховному процесі. Підходи до їх застосування під час вивчення шкільного курсу інформатики. Сутність методу проектів та розробка методичних рекомендацій щодо його використання при навчанні програмування.

  курсовая работа, добавлен 12.03.2014

 • Загальні поняття про модульну систему навчання. Особливості проектування модульної технології навчання. Вплив модульних програм навчання на якість знань, вмінь та глибину і міцність їх засвоєння. Технологічний процес діагностування електрообладнання.

  курсовая работа, добавлен 29.09.2010

 • Сутність і функції ігрової діяльності. Теорія і класифікація ігор, методичні основи їх конструювання. Використання ігрових технологій як однієї з форм організації пізнавальної діяльності школярів при вивченні нового матеріалу на уроках у початковій школі.

  курсовая работа, добавлен 17.01.2015

 • Психолого-педагогічні умови ефективності впровадження проблемного підходу під час вивчення курсу "Основи здоров'я" в початкових класах. Аналіз доцільності використання проблемних ситуацій у навчанні молодших школярів на уроках "Основи здоров'я".

  дипломная работа, добавлен 21.10.2009

 • Проблеми та методика використання бесіди як методу навчання в теорії та практиці в початковій школі, стан використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна". Реалізація педагогічних умов організації бесіди у 3 класі; результати експериментальної роботи.

  дипломная работа, добавлен 07.11.2009

 • Дослідження розробки бінарних дій викладача і учнів на уроці "Прийоми конструктивного моделювання першого виду". Вивчення системи навчання майбутніх фахівців роботі закрійника. Аналіз виготовлення лекал, розкрою матеріалу при пошитті чи ремонті одягу.

  курсовая работа, добавлен 25.06.2011

 • Сутність, види, рівні пізнавального інтересу, його стан в практиці школи та засоби розвитку в учнів початкового навчання на уроках курсу "Я і Україна". Дослідно-експериментальна робота, аналіз програми і підручника курсу, способи використання засобів.

  дипломная работа, добавлен 06.11.2009

 • Психолого-педагогічні основи та особливості використання інтерактивних технологій навчання математики у профільній школі. Аналіз методики використання інтерактивних технологій при вивченні теми "Похідна та її застосування" на різних профілях навчання.

  магистерская работа, добавлен 23.05.2012

 • Лінгво-методичні основи вивчення частин мови у початковій школі. Гра як метод навчання, умови та особливості її використання в педагогічній діяльності. Розробка ігор і цікавих вправ при вивченні дієслова та іменника, оцінка їх практичної ефективності.

  курсовая работа, добавлен 15.11.2014

 • Теоретичні основи використання міжпредметних зв’язків в процесі трудового навчання. Методика вивчення розділу "Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів" у 5 класі. Експериментальна перевірка розробленої методики.

  курсовая работа, добавлен 27.09.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.