Ринок цінних паперів і використання їх у сучасних умовах

Історичні передумови та сутність цінних паперів, їх характеристика. Сучасний стан ринку цінних паперів та його аналіз. Етапи формування фондового ринку в Україні. Глобальні тенденції ринків на сучасному етапі їх розвитку. Перебудова й модернізація ринку.

Подобные документы

 • Особливості організації та функціонування ринку цінних паперів. Ринок цінних паперів та його структура. Етапи становлення ринку цінних паперів. Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку. Аналіз динаміки, стану та перспективи ринку.

  дипломная работа, добавлен 04.10.2010

 • Формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів в Україні, сприяння його адаптації до міжнародних стандартів. Завдання та місія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  презентация, добавлен 05.06.2014

 • Характеристика, структура та учасники фондового ринку. Його нормативно-правове регулювання, національні особливості формування, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні. Види цінних паперів. Аналіз функціонування фондових бірж світу.

  курсовая работа, добавлен 23.10.2014

 • Особливості становлення ринку цінних паперів в Україні. Шляхи підвищення конкурентоспроможності українського фондового ринку. Методи інтеграції до міжнародних ринків капіталу. Визначення проблем українського ринку цінних паперів та шляхів його поновлення.

  реферат, добавлен 09.11.2010

 • Сучасні умови розвитку ринку цінних паперів. Розвиток корпоративного управління, антикризове регулювання і стабілізація ринку. Аналіз нормативно-правових актів. Система державного управління ринком цінних паперів в Україні: головні шляхи реформування.

  курсовая работа, добавлен 12.09.2013

 • Принципи регулювання фондового ринку. Державний контроль на ринку цінних паперів. Ліквідація як форма реорганізації суб’єктів господарювання. Захист інтересів інвесторів та інших учасників ринку цінних паперів. Переваги та недоліки форфейтингу.

  контрольная работа, добавлен 13.02.2011

 • Дослідження напрямів активізації діяльності учасників національного ринку цінних паперів. Стимулювання виходу інвесторів на ринок цінних паперів. Багатофакторний регресійний аналіз як найбільш ефективний метод економіко-математичного моделювання.

  статья, добавлен 21.09.2017

 • Міжнародний досвід оподаткування операцій на ринку цінних паперів. Проблемні питання оподаткування операцій на ринку цінних паперів України. Шляхи вдосконалення українського законодавства в сфери оподаткування операцій на ринку цінних паперів.

  курсовая работа, добавлен 10.09.2007

 • Становлення і розвиток української держави. Фондовий ринок, його сутність, структура, функції. Сучасний стан фондового ринку України. Організований ринок цінних паперів. Вітчизняний ринок деривативів. Перспективи розвитку фондового ринку України.

  курсовая работа, добавлен 13.12.2010

 • Аналіз функцій інфраструктури ринку цінних паперів, його складові та підсистеми. Забезпечення ефективної взаємодії діяльності емітентів та інвесторів. Організація фінансового та інформаційного посередництва для здійснення операцій із цінними паперами.

  статья, добавлен 21.09.2017

 • Напрями розвитку національного ринку цінних паперів в Україні, фондова політика, інтеграція у Європейський і світовий ринки. Органи державно-правового регулювання, їх функції; порядок видачі ліцензій, призупинення або анулювання; стримуючі фактори.

  реферат, добавлен 15.02.2011

 • Сутність та необхідність аналізу цінних паперів для портфельного інвестування. Технічний аналіз цінних паперів, які входять в інвестиційний портфель ЗНКІФ "Синергія". Зарубіжний досвід проведення аналізу в умовах неефективного ринку та його адаптація.

  дипломная работа, добавлен 16.06.2013

 • Ринок як економічна категорія, його фінансовий механізм, структура, функції, суб’єкти та об’єкти. Фінансові ринки в Україні на сучасному етапі. Розвиток ринку цінних паперів: проблеми й перспективи. Аналіз стану та розвитку фондового ринку України.

  курсовая работа, добавлен 11.05.2009

 • Поняття інвестиційної і емісійної діяльності підприємства. Визначення вартості цінних паперів. Оцінка ризику при їх купівлі. Порядок придбання цінних паперів на українському фондовому ринку. Оцінка інвестиційної привабливості акцій на біржі ПФТС.

  дипломная работа, добавлен 27.01.2011

 • Муніципальні цінні папери, їх ознаки та властивості. Види муніципальних цінних паперів, їх класифікація та використання. Основні вади формування вітчизняного ринку муніципальних облігацій. Привабливі риси облігаційної форми муніципального запозичення.

  реферат, добавлен 09.02.2017

 • Рух грошових потоків на фінансовому ринку. Інструменти державного регулювання та складові грошового ринку (ринок позикових капіталів, ринок цінних паперів). Аналіз особливостей функціонування грошового ринку України, його проблеми і перспективи розвитку.

  курсовая работа, добавлен 20.09.2013

 • Ринок цінних паперів як специфічна сфера ринкових відносин, де об’єктом операцій є цінні папери, його завдання. Роль центрального банку та міністерства фінансів. Види цінних паперів та фактори впливу на їх ринкову вартість. Переважне право акціонера.

  контрольная работа, добавлен 28.02.2011

 • Основні види та особливості використання боргових цінних паперів. Порядок емісії, обігу та погашення боргових цінних паперів в Україні, їх оцінка як інструмент залучення капіталу в Україні. Проблеми та перспективи використання боргових цінних паперів.

  курсовая работа, добавлен 04.01.2014

 • Огляд сутності, функцій та елементів фінансового ринку. Розподіл фондів на фінансовому ринку. Характеристика ринку короткострокових боргових зобов’язань, ринку цінних паперів та банківських позичок. Корпорації як нетто-позичальники на фінансовому ринку.

  реферат, добавлен 20.06.2012

 • Інфраструктура фондового ринку в Україні. Застосування депозитарної системи як гаранта ефективного та прозорого обігу цінних паперів у країні. Особливість проведення операцій на вітчизняному фондовому ринку: їх укладення поза організованою торгівлею.

  реферат, добавлен 30.05.2013

 • Основні складники фінансового ринку - ринок грошей та ринок капіталів, основною складовою якого є ринок цінних паперів. Розвиток законодавства та державного регулювання фондового ринку та ринку грошей в США, Німеччині, Великобританії та Франції.

  курсовая работа, добавлен 06.02.2010

 • Суть і переваги відкритих акціонерних товариств. Характеристика і класифікація акцій - різновиду цінних паперів, які можуть обертатися на фінансовому ринку, в які можуть інвестуватися кошти фізичних та юридичних осіб. Обіг акцій та емісія цінних паперів.

  курсовая работа, добавлен 25.01.2011

 • Суб’єкти та об’єкти фінансового ринку і їх характеристика. Державне регулювання кредитів та фондового ринку. Види операцій з валютою. Методика оцінки акцій та інших цінних паперів. Поняття фінансового посередництва. Природа грошово-кредитної політики.

  дипломная работа, добавлен 15.04.2015

 • Основні світові тенденції розвитку біржового ринку цінних паперів. Рішення проблем фондової кризи в сучасній економіці та напрями виходу з неї. Структура обсягів торгів цінними паперами на організаторах торгівлі. Інфраструктура фінансового ринку України.

  курсовая работа, добавлен 12.08.2016

 • Цілі державного регулювання ринку ЦП. Організаційна структура Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Компетенції комітетів НКЦПФР. Основні напрямки діяльності Національної комісії на фінансовому ринку України у сфері регулювання.

  реферат, добавлен 24.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.