Класичний період в історії розвитку соціології

Етапи, які проходить людство у своєму розумовому розвитку згідно теорії О. Конта. Використання еволюційної теорії для пояснення соціальних змін в наукових роботах Г. Спенсера. Онтологія соціологізму Е. Дюркгейма та соціальний номіналізм М. Вебера.

Подобные документы

 • Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки. Еволюціоністська теорія Г. Спенсера. Соціологічна концепція самогубства Е. Дюркгейма. Витоки української соціології. Соціологічна структура особистості. Соціометрія, особливості її застосування.

  шпаргалка, добавлен 15.02.2012

 • Характеристика соціологічних переконань Р. Спенсера, аналогія суспільства з біологічним організмом. Е. Дюркгейм - теоретичне обґрунтування предмету соціології, методологія наукового дослідження суспільства. Теорія "Соціальної дії" М. Вебера та її види.

  реферат, добавлен 14.06.2009

 • Зв'язок прискорення соціальних і технологічних змін та адаптації зовнішнього й внутрішнього середовища людини. Пояснення історичного розвитку, економічного прогресу, трансформацій у всіх надбудовних інститутах суспільства, розвитку соціальних відносин.

  реферат, добавлен 16.06.2010

 • Проблема соціальних змін, їх механізми. Різні типи механізмів соціальних змін та розвитку. Поняття "гемейншафт" і "гезельшафт". Система поділу праці в суспільстві. Причини становлення і розвитку цивілізацій. Єдність світу. Особливості глобальних проблем.

  контрольная работа, добавлен 19.09.2013

 • Основні напрямки розвитку соціології в працях О. Канта, Е. Дюркгейма, М. Вебера. Структура та функції соціологічної системи знань. Вивчення її рівнів в залежності від глибини наукових узагальнень і масштабності відображення в поглядах і теоріях.

  контрольная работа, добавлен 01.04.2011

 • Социология Г. Спенсера, эволюционизм. Теоретические и мировоззренческие основания социологии Э. Дюркгейма, идея социальной солидарности. Политическая социология М. Вебера, теория "социального действия", религия в социологической концепции М. Вебера.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2008

 • Статус, як позиція людини, що визначає її положення у суспільстві. Соціальний та особистісний статус. Ранги статуса. Приписаний і природжений статус. Теорії соціальних ролей. Систематизація соціальних ролей за Т. Парсонсом. Структура соціальних ролей.

  реферат, добавлен 22.01.2009

 • Класи і верстви в соціологічній теорії. Теорія класів К.Маркса і становлення стратифікаційної теорії. Макс Вебер: класичний етап становлення соціології нерівності. Три типи стратифікаційних ієрархій. Складність індустріальних суспільств.

  реферат, добавлен 12.06.2004

 • Содержание и предмет изучения социологии. Развитие разных направлений научной дисциплины в работах Конта, Спенсера, Дюркгейма, Вебера. Исследовательские ограничения структурного функционализма. Принципы функционального подхода к строению общества.

  шпаргалка, добавлен 06.06.2011

 • Социологические теории, ставшие классическими: позитивизм О. Конта, натурализм Г. Спенсера, социологизм Э. Дюркгейма (пионера социологической статистики), номинализм М. Вебера (самого крупного из теоретиков). Основные принципы классической методологии.

  контрольная работа, добавлен 21.01.2011

 • Психічний та соціальний розвиток учнівської молоді. Організація роботи щодо розвитку соціальних навичок учнівської молоді завдяки використанню діалогових технологій. Поняття "соціальні навички" та їх значення для становлення особистості молодої людини.

  дипломная работа, добавлен 19.11.2012

 • Предмет и структура социологии как науки. Функции и методы социологического познания. Возникновение и развитие обществоведения под воздействием трудов Конта, Спенсера, Дюркгейма и Вебера. Особенности развития социологической мысли в России до 1917 года.

  реферат, добавлен 12.11.2010

 • Предпосылки возникновения социологии в XIX веке, главные идеи ее основоположников (Огюста Конта, Карла Маркса, Герберта Спенсера, Эмиля Дюркгейма, Макса Вебера). Социальные исследования в США и Казахстане. Основные этапы развития социологии в России.

  презентация, добавлен 11.04.2013

 • Социология О. Конта, Г. Спенсера, Дюркгейма, Маркса, Вебера, Парсона, Мертона, Дарендорфа. Критическая теория, постмарксизм, теория систем Н. Луман, символический интеракионизм. Ирвин Гофман, этнометодология, теория обмена, феминизма, позиций, структуры.

  краткое изложение, добавлен 04.06.2008

 • Соціологічні погляди Еміля Дюркгейма. Розробка методу соціології. Основні ознаки соціальних фактів. Соціальна зумовленість поведінки людей та соціальне здоров'я по Дюркгейму. Основні джерела соціальної еволюції. Характерна ознака соціальних явищ.

  реферат, добавлен 25.08.2010

 • Дитинство як особливий період у психофізичному і соціальному становленні особистості, під час якого закладаються основні траєкторії її подальшого розвитку. Проблеми періодизації дитинства. Завдання та функції соціології дитинства, методи його дослідження.

  презентация, добавлен 17.12.2015

 • Характеристика передумов виникнення соціологічної науки. Дослідження типів суспільства та шляхів його розвитку. Специфіка соціологічного знання. Вивчення ролі соціології у пізнанні та розвитку суспільства. Етапи формування соціологічних ідей про працю.

  контрольная работа, добавлен 25.03.2014

 • Еволюція уявлень про політику: основні етапи і парадигми. Особливості сучасних інтерпритацій політики. Теорії расової бородьби. Концепція політики М. Вебера. Об’єкти політичних взаємодій. Політика як соціальна реальність, її сутнісні характеристики.

  презентация, добавлен 10.11.2015

 • Поняття особистості в соціології - цілісності соціальних якостей людини, продукту суспільного розвитку та включення індивіда в систему соціальних зв’язків у ході активної діяльності та спілкування. Вплив типу особистості на адаптацію людини у суспільстві.

  курсовая работа, добавлен 18.04.2012

 • Особливості демографічної кризи - неконтрольованого зростання населення Земної кулі. Визначення теоретичних механізмів її дослідження. Характеристика та завдання інвайронментальної соціології. Теорії індустріального суспільства та теорії конвергенції.

  контрольная работа, добавлен 24.02.2010

 • Історія дослідження соціальних девіацій. Визначення та види соціальних відхилень: правопорушення, злочинність, пияцтво, наркоманія, проституція, самогубство. Злочинність як вид делінквентної поведінки. Теорії взаємовпливу різних форм соціальних девіацій.

  курсовая работа, добавлен 29.01.2011

 • Стратегічна мета та методи трансформації українського суспільства відповідно до теорії синергетики. Прогнозування соціального розвитку держави, шляхи його стабілізації. Соціальне партнерство й підвищення його ролі в соціально-трудових відносинах.

  реферат, добавлен 04.07.2009

 • Цілі та категорії соціології особистості, її наукові теорії. Соціальна типологія особистості. Поняття, агенти та інститути соціалізації, її етапи, стадії та фази. Соціальні функції соціального контролю. Типологія та характерні риси соціальних норм.

  лекция, добавлен 04.09.2011

 • Змістові теорії мотивації та їх загальна характеристика. Теорія потреб Девіда Мак-Клелланда та мотиваційної гігієни Мак-Клелланда. Особливості процесуальної теорії мотивації В. Врума. Управління мотивацією персоналу, зайнятого у сфері соціальної роботи.

  курсовая работа, добавлен 27.02.2014

 • Проблеми соціології освіти, історія розвитку. Прагнення практичної корисності, що поєднувалося в моралізмі з ідеями в галузі філософії моралі. Ключові тези у концепції освіти Дюркгейма. Специфічні цільові області в процесі навчання згідно функціоналістам.

  доклад, добавлен 10.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.