Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

Етапи становлення моральних переконань в українському суспільстві на сучасному етапі, їх трансформація після падіння тоталітарного режиму. Тема моралі і етики в господарській практиці в західній літературі. Пріоритети в діяльності суб'єктів підприємства.

Подобные документы

 • Полікатегоріальність естетичної науки. Категорії естетичної діяльності, свідомості, гносеології мистецтва. Прекрасне як особливий вимір людини, пов’язаний з її самореалізацією і самоутвердженням в своїх родових якостях. Культура спілкування і етикет.

  контрольная работа, добавлен 01.09.2013

 • Основні проблеми етики. Коротка характеристика головних ідей роботи Альберта Швейцера "Етика благовіння перед життям". Основні положення концепції німецького філософа. Етика Швейцера — етика дії, яку треба здійснювати конкретними вчинками тут і зараз.

  контрольная работа, добавлен 17.11.2010

 • Мімезис в античній естетиці як основний принцип творчої діяльності художника. Поняття мімезису в історії і естетична спадщина Аристотеля. Копіювання як логічне продовження принципу "мімезису". Художнє відображення як форма освоєння дійсності в мистецтві.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Информация как стимул в работе. Мотивация вовремя. Дисциплинарная ответственность. Влияние стилей руководства на формирование положительного морально – психологического климата в коллективе. Понятие стиля руководства.

  курсовая работа, добавлен 18.06.2007

 • Морально-нравственные аспекты медицины. Хирургическая деонтология как совокупность этических норм при выполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей, принципы поведения и психологического общения с больным или здоровым человеком.

  реферат, добавлен 02.11.2011

 • Антропоморфізм в мистецтві Стародавньої Греції. Доба Відродження та погляд на людину. Стародавнє мислення людини. Новий погляд на особливості антропоморфізму. Антропоморфні образи та їх використання в поезії та навіть в науково-технічній літературі.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Характеристика работы Цицерона "Об обязанностях". Коллектив и его морально-психологический климат. Руководитель как организатор нравственных отношений в коллективе. Этика следственной работы. Моральные требования к сотрудникам правоохранительных органов.

  реферат, добавлен 29.07.2010

 • Виховна і декоративна функція мистецтва готичної епохи, його місце і роль в середньовічній церкві і середньовічному суспільстві. Розвиток уявлення про мистецтво як естетичної цінності у готичний період, погляди на красу предметів, художню якість речі.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Етика, етикет - манера поводження, правила чемності і ввічливості, сукупність правил, традицій і умовностей, прийнятих в суспільстві. Особливості німецького ділового етикету та дипломатії: управлінська культура, вербальне і невербальне спілкування.

  реферат, добавлен 07.02.2011

 • Понятие и функции семьи как ячейки общества и важнейшей школы нравов. Морально-нравственные основы семьи. Показатели, влияющие на степень и качество проявления статусных диспозиций в семье. Эффективность усвоения ребенком воспитательных усилий родителей.

  контрольная работа, добавлен 03.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.