Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку в історичному аспекті

Дослідження процесу становлення та розвитку оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку з моменту її виникнення до сучасності, її перспективних напрямів розвитку. Концепція практичного застосування справедливої вартості, її використання в Україні.

Подобные документы

 • Завдання бухгалтерського обліку. Основні елементи методу бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку підприємства. Характеристика основних видів дебіторської заборгованості в бюджетних установах. Ведення аналітичного та синтетичного обліку.

  курсовая работа, добавлен 19.01.2011

 • Господарські операції на підприємстві та місце в них рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація рахунків на активні та пасивні, їх відмінні риси та призначення. Історія створення подвійного запису. Документування як обов’язків елемент методу обліку.

  контрольная работа, добавлен 07.07.2009

 • Розкрито основи і прикладні аспекти обліку за попередільного методу обліку фактичних витрат. Досліджено науково-методичні підходи до бухгалтерського обліку за попередільного (попроцесного) методу обліку фактичних витрат. Відокремлено компоненти методу.

  статья, добавлен 22.02.2018

 • Трансформація національної системи бухгалтерського обліку. Прискорення процесу приведення у відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

  презентация, добавлен 22.04.2015

 • Сутність, функції, мета та особливості бухгалтерського обліку. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Метод бухгалтерського обліку. Синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри.

  книга, добавлен 09.10.2008

 • Потреба в обліку руху товарів, грошей, розрахунків в умовах розвитку товарного виробництва. Історія розвитку форм бухгалтерського обліку. Черговість записів і їх звірки при меморіально-ордерній формі обліку. Кредитові обороти по синтетичному рахунку.

  реферат, добавлен 19.04.2015

 • Визначення поняття "облікова політика", її призначення та місця у системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку на прикладі успішних підприємств Дніпропетровської області. Розкриття передумов її виникнення та подальшного розвитку в Україні.

  реферат, добавлен 31.08.2010

 • Дослідження основних форм бухгалтерського обліку та історія їх розвитку. особливості меморіально-ордерної та журнально-ордерної, спрощеної та автоматизованої форми обліку. Відображення господарських операцій на кореспондентських, синтетичних рахунках.

  курсовая работа, добавлен 07.12.2009

 • Встановлення ролі і значення документації як елементу методу бухгалтерського обліку. Загальна класифікація, вимоги до змісту й оформлення, сучасні форми ведення первинної бухгалтерської документації. Електронні документи та електронний документообіг.

  курсовая работа, добавлен 22.08.2011

 • Оцінка як система вартісного виміру: поняття, значення, методи. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку; класифікація витрат. Реєстри бухгалтерського обліку; журнал реєстрації господарських операцій. Нарахування заробітної плати та утримань з неї.

  курсовая работа, добавлен 08.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.