Розробка заходiв з удосконалення системи управлiння витратами ТОВ ДП "Посад"

Аналіз ефективності формування витрат на підставі системи коефіцієнтів. Оцінка та прогноз витрат з позицій поділу на змінні та постійні. Удосконалення структури витрат підприємства. Точка беззбитковості та ефективність формування витрат підприємства.

Подобные документы

 • Планування бюджету фірми, графік очікуваних надходжень грошових коштів. Бюджет прямих витрат на матеріали та оплату праці. Звіт про прибутки і збитки. Розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства. Показники структури капіталу.

  курсовая работа, добавлен 16.12.2012

 • Формування інвестиційних ресурсів підприємства. Принципи побудови та критерії оцінки податкової системи. Проблеми і перспективи реформування системи оподаткування інвестиційної діяльності. Підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 25.05.2014

 • Концептуальні основи організації обліку доходів та витрат. Формування й відображення в фінансовій звітності результатів діяльності підприємств. Порядок формування прибутку на підприємстві. Удосконалення організації обліку фінансових результатів.

  курсовая работа, добавлен 11.02.2011

 • Теоретичні основи аналізу ліквідності та платоспроможності. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства. Оцінка доходів та витрат на виробництво. Розробка заходів з метою підвищення фінансової стійкості та рентабельності.

  дипломная работа, добавлен 28.09.2011

 • Аналіз умов ринку та інвестиційна оцінка проекту. Коефіцієнти платоспроможності та фінансової стійкості, точка беззбитковості та прогноз доходів, аналіз функціонування ЧП "Н". Плановані заходи щодо покращення діяльності підприємства та існуючі ризики.

  курсовая работа, добавлен 15.10.2011

 • Процес формування бюджету. Визначальні характеристики бюджету підприємства. Оцінка виконання бюджету з урахуванням ризиків за окремими видами доходів і статтям витрат. Збільшення обсягу фінансових інвестицій. Синхронізація грошових потоків.

  реферат, добавлен 22.12.2013

 • Формування прибутку підприємства, основні принципи і етапи його розподілу. Аналіз і оцінка фінансового стану ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Нормування оборотних коштів за елементами та по підприємству в цілому, оцінка ефективності їх використання.

  курсовая работа, добавлен 22.12.2013

 • Платники податку на прибуток підприємств: резиденти; постійні представництва нерезидентів; НБУ та його установи. Прибуток як об'єкт оподаткування. Склад валового доходу та витрат. Норми амортизації витрат. Ставка податку на прибуток підприємств.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Організаційно-економічна характеристика підприємства. Аналіз динаміки обсягу та структури дебіторської заборгованості компанії "Київстар". Удосконалення механізму кредитної політики підприємства та розробка програми її подальшої реструктуризації.

  курсовая работа, добавлен 08.09.2014

 • Виробничо-економічні умови підприємства, ефективність їх використання. Забезпеченість виробничими ресурсами. Організація фінансів підприємства. Шляхи удосконалення організації фінансів та підвищення економічної ефективності діяльності підприємства.

  отчет по практике, добавлен 11.09.2014

 • Фінансові ресурси підприємства. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємства. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. Джерела ресурсного забезпечення підприємства. Регулювання інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності проектів

  реферат, добавлен 31.05.2004

 • Теоретичні засади аналізу фінансового стану компанії та його роль для успішного розвитку підприємства. Особливості інформаційного забезпечення системи показників. Факторні моделі ефективності та прогнозні оцінки фінансової діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 07.04.2012

 • Поняття фінансових результатів, принципи та етапи їх формування, напрямки аналізу, порядок відображення в звітності підприємства. Облік доходів і витрат діяльності. Особливості обліку фінансових результатів в умовах використання комп’ютерної техніки.

  курсовая работа, добавлен 05.10.2014

 • Дослідження методів оцінки ефективності інвестиційного проекту. Аналіз фінансово-економічної ефективності, факторів невизначеності й ризиків. Розрахунок коефіцієнтів доходів і витрат, прибутковості, чистої приведеної вартості, терміну окупності проекту.

  контрольная работа, добавлен 19.10.2012

 • Застосування програмно-цільового методу формування бюджету. Перспективний фінансовий план і реєстр витратних зобов'язань. Виявлення критеріїв визначення ефективності управління фінансами. Програма моніторингу результатів і ефективності бюджетних витрат.

  контрольная работа, добавлен 04.02.2011

 • Загальна характеристика підприємства, система управління та комерційна таємниця. Облік руху грошових коштів, валових доходів та витрат, оподаткування. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу товариства, його фінансової стійкості і ліквідності.

  курсовая работа, добавлен 25.07.2010

 • Загальне поняття та види видатків бюджету. Фінансування державних видатків, суб'єкти фінансування та їх класифікація. Розподіл витрат за економічною характеристикою. Програмна класифікація видатків. Формування та планування витрат державного бюджету.

  презентация, добавлен 30.06.2015

 • Економічна сутність формування та функцій прибутку підприємства. Сутність факторів що впливають на збільшення прибутку. Оцінка фінансово-господарської діяльності ПАТ "Електро". Повний аналіз чинників підвищення ефективності діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2015

 • Поняття критичного стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства: прибутковість, ліквідність. Аналіз виробництва та реалізації продукції, розрахунків з покупцями. Розподіл витрат і валова маржа. Показники ритмічності виконання плану.

  курсовая работа, добавлен 01.12.2011

 • Сутність та значення основних засобів підприємства. Фінансово-економічна характеристика діяльності Глобинської районної спілки споживчих товариств. Методи нарахування амортизації. Шляхи удосконалення обліку та аналізу основних засобів у райспоживспілці.

  курсовая работа, добавлен 28.12.2013

 • Сутність, джерела формування і ефективність використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансової діяльності ТОВ "ФОЗЗІ-Н", оцінка використання фінансових ресурсів підприємства. Оптимізація структури капіталу. Джерела зростання прибутку підприємства.

  дипломная работа, добавлен 21.01.2011

 • Характеристика організаційної структури підприємства. Аналіз основних техніко–економічних показників діяльності підприємства. Документальне оформлення та облік капітальних інвестицій. Напрямки удосконалення існуючої системи обліку капітальних інвестицій.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2011

 • Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку території. Оцінка процесу складання, розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів. Аналіз формування доходів зведеного бюджету. Удосконалення системи фінансового вирівнювання територій.

  дипломная работа, добавлен 12.05.2012

 • Теоретичні аспекти аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства, його вплив на фінансові результати діяльності підприємства. Економічна характеристика ТзОВ "Стар" та системи його управління, ефективність стимулювання персоналу.

  курсовая работа, добавлен 04.09.2010

 • Класифікація доходів підприємницьких структур за джерелами формування. Система показників рентабельності. Факторний аналіз динаміки прибутковості. Загальна характеристика звіту про фінансові результати. Коротка класифікація доходів і витрат у звіті.

  реферат, добавлен 30.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.