Правовий статус особи: теоретико-правовий аспект

Правова характеристика основних прав людини як суспільних і соціальних явищ. Поняття, принципи і вміст правового статусу людини. Правовий статус громадян України, іноземців і осіб без громадянства. Міжнародні гарантії прав і свобод людини в Україні.

Подобные документы

 • Правовий статус органів прокуратури України, компетенція і повноваження працівників, їх відображення в актуальному законодавстві. Сучасні вимоги до процесу підготовки кадрів для органів прокуратури, підвищення кваліфікації, навчання діючих працівників.

  статья, добавлен 30.07.2013

 • Суддя як носій судової влади, гарантії їх незалежності, закріплення статусу у Конституції та законах України. Порядок обрання суддів і припинення їх повноважень, атестація та дисциплінарна відповідальність, суть правового та соціального захисту.

  реферат, добавлен 17.05.2010

 • Правовий статус фізичної особи-підприємця та гарантії для працівника, який у нього працює за наймом. Характеристика та умови трудового договору між працівником та фізичною особою-підприємцем. Внесення змін до трудового договору і підстави його припинення.

  курсовая работа, добавлен 09.02.2014

 • Значення правового виховання, як спеціальної форми, що виникає при вчинені суспільних відносин. Дослідження поняття та сутності правового виховання особистості. Визначення основної ролі правового виховання в суспільстві, державі і юриспруденції.

  курсовая работа, добавлен 23.02.2017

 • Правовой статус личности. Источники правового регулирования прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая регламентация и защита экономических, социальных и политических прав человека. Содержание и гарантии осуществления культурных прав.

  контрольная работа, добавлен 13.10.2016

 • Поняття "дочірнє підприємство". Види дочірніх підприємств та особливості їх створення. Аналіз діяльності зареєстрованих у Львівській області філіалів і представництв та правова експертиза положень про їх статус. Проблеми правової природи організацій.

  реферат, добавлен 14.01.2014

 • Становление прав и свобод человека. Понятие и сущность прав и свобод. Историческое развитие прав и свобод. Виды прав и свобод. Защита прав и свобод. Основные и иные права человека и гражданина. Система механизмов обеспечения и защиты прав и свобод.

  курсовая работа, добавлен 30.10.2008

 • Американська концепція прав і свобод людини. Прийняття Конституції США. Внесення поправок до Конституції. Поширення расової сегрегації. Демократизація державно-правових структур. Здійснення справедливого правосуддя. Принцип рівного захисту законами.

  реферат, добавлен 13.04.2011

 • Поняття кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб. Завдання кримінального процесу. Його роль у державному механізмі боротьби зі злочинністю та охороні прав людини. Джерела кримінального процесу.

  курс лекций, добавлен 09.05.2007

 • Ознаки нормативно-правового акту. Види нормативно-правових актів, їх юридична сила. Ознаки та види законів. Підзаконний нормативно-правовий акт. Дія нормативно-правових актів у часі просторі і за колом осіб. Систематизація нормативно-правових актів.

  курсовая работа, добавлен 14.11.2010

 • Поняття "правового режиму" об’єкту цивільного права. Класифікація та різновиди об’єктів цивільного права за правовим режимом. Нетипові об’єкти цивільного права, їх характеристика: інформація та результат творчої діяльності, нетипові послуги та речі.

  курсовая работа, добавлен 26.04.2011

 • Мета та завдання організацій роботодавців та їх об'єднань. Поняття та види суб'єктів трудового права. Принципи створення і статус організацій роботодавців та їх об'єднань. Порядок створення та припинення діяльності організацій роботодавців і об'єднань.

  курсовая работа, добавлен 08.11.2008

 • Оптимізація центральних органів виконавчої влади. Державний контроль за дотриманням законодавства про працю. Дотримання гарантій оплати праці та реалізації найманими працівниками своїх трудових прав. Основні завдання та організація діяльності Держпраці.

  курсовая работа, добавлен 03.05.2015

 • Захист прав людини в кримінальному процесі. Забезпечення безпеки її громадян у сфері судочинства. Захист учасників кримінального провадження в Сполучених Штатах Америки: організаційний аспект. Розгляд конституційних прав на життя, свободу, гідність.

  статья, добавлен 18.08.2017

 • Загальна характеристика суб’єктів трудового права: поняття, види, зміст статусу. Головні повноваження трудових колективів усіх видів підприємств. Професійні спілки: обов’язки, завдання. Паритетні, дорадчі, самостійні та погоджувальні права профспілок.

  курсовая работа, добавлен 30.09.2014

 • Самоорганізація та розвиток населення. Сукупність громадянських і соціальних інституцій і організаційних заходів. Громадяни та їх організації. Інституції громадянського суспільства. Забезпечення здійснення та захисту прав і свобод людини і громадянина.

  презентация, добавлен 18.04.2013

 • Сутність, особливості та завдання державної служби, її структура та принципи. Правовий статус державного службовця та засади юридичної відповідальності. Обмеження та вимоги, встановлені до держслужбовців. Право на проведення державного розслідування.

  курсовая работа, добавлен 22.03.2009

 • Дитячий церебральний параліч як узагальнюючий термін для групи захворювань, які проявляються в першу чергу порушеннями рухів, рівноваги та положення тіла. Принципи визначення інвалідності дитини, напрямки нормативно-правового регулювання захисту.

  презентация, добавлен 14.03.2015

 • Правовий режим об’єктів цивільних прав. Майно та підприємство як об'єкти цивільних прав. Речі як об'єкти цивільних прав, їх види. Майнові права та дії як об'єкти цивільних прав. Презумпція вільної оборотоздатності. Основні статті немайнового права.

  курсовая работа, добавлен 11.09.2014

 • Поняття справи адміністративної юрисдикції. Юридична природа спору про цивільне право. Основні групи адміністративно-правових відносин. Поняття суб’єктивного публічного права. Зміст публічно-правового спору. Проблема розмежування судових юрисдикцій.

  статья, добавлен 15.03.2009

 • Поняття, форма та зміст скарги в кримінальному процесі. Правова сутність оскарження, умови його використання, правила документального оформлення. Процесуальні особи, рішення, дії чи бездіяльність яких є предметом оскарження. Судовий розгляд скарги.

  диссертация, добавлен 23.03.2019

 • Адміністративно-правові норми. Реалізація норм адміністративного права. Джерела, систематизація норм адміністративного права. Адміністративно-правові відносини та їх види. Виникнення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. Реалізація суб’єктивних прав.

  лекция, добавлен 20.03.2009

 • Особливості діяльності неприбуткових установ в Україні та деяких іноземних країнах. Правоздатність бюджетних установ як виду неприбуткових організацій, пропозиції по вдосконаленню вітчизняного законодавства щодо регулювання їх правового статусу.

  статья, добавлен 20.08.2013

 • Поняття та види правових систем, їх зміст, характеристика та структура. Становлення і розвиток сучасної правової системи України, її характеристика і проблеми формування. Розробка науково обґрунтованої концепції розвитку різних галузей законодавства.

  курсовая работа, добавлен 01.10.2010

 • Аналіз системи заходів щодо охорони дитинства. Удосконалення чинного законодавства та проекту Трудового кодексу України у сфері оборони материнства. Визначення основних робочих прав як можливостей людини у сфері праці, закріплених у міжнародних актах.

  статья, добавлен 11.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.