Релігійні почуття

Почуття у контексті психології. Релігійне почуття у дослідженнях філософів, психологів, богословів. Релігійні почуття як один із найважливіших феноменів психології релігії. Сутність, особливості, структурованість та динаміка релігійного почуття.

Подобные документы

 • Визначення основних функцій почуття гумору як багатовимірного психологічного феномену; його стресозахисний потенціал. Виявлення статевих фізіологічних та психологічних відмінностей. Емпіричне дослідження гендерних особливостей сприйняття гумору.

  курсовая работа, добавлен 08.04.2011

 • Релігія як "особистісне переживання" у викладі В. Джемса. Формування психології релігії, її сутність та специфічність. Людинотворчий потенціал релігійності та смислове поле релігійних почуттів. Характерні риси для "портрету" святого всіх релігій.

  курсовая работа, добавлен 13.09.2010

 • Дослідження сутності темпераменту - характеристики індивіда з боку динамічних особливостей його психічної діяльності, тобто темпу, швидкості, ритму, інтенсивності психічних процесів і станів, що становлять цю діяльність. Темперамент діяльності та почуття.

  контрольная работа, добавлен 23.02.2011

 • Загальна характеристика поняття конфлікту та його проявів. Особливості причин виникнення конфлікту. Стратегія поведінки, переживання у конфліктних ситуаціях. Почуття провини і образи. Шляхи вирішення конфлікту. Емпіричні дослідження емоцій і почуттів.

  дипломная работа, добавлен 20.07.2011

 • Природа емоцій та почуттів. Людські емоції і почуття як вираження духовних запитів і прагнень людини, її ставлення до дійсності. Роль емоцій у житті людини, їх функції та види. Види почуттів. Емоційний стан та його регулювання у різних обставинах.

  контрольная работа, добавлен 05.01.2008

 • Підходи щодо інтерпретації типу прив’язаності у дорослих. Результати емпіричного дослідження взаємозв’язку типу прив’язаності та взаємостосунків подружжя, почуття довіри, емоційної близькості між партнерами, взаємної підтримки та комфортності життя.

  статья, добавлен 31.08.2014

 • Прогноз розвитку людини та її психології в напрямках посилення інформації, взаємного відношення природи й техніки, організації соціального життя й апарата влади, почуття власної ролі в суспільстві. Приклади співробітництва симбіозу техніки із природою.

  реферат, добавлен 25.09.2010

 • У психології кохання характеризують як особливі вибіркові почуття. Поняття любові, основні її прояви. Різніця між закоханістю і коханням. Розгляд основних рис любові, її складових, як співвідносяться любов і закоханність з точки зору етичних поглядів.

  контрольная работа, добавлен 12.01.2011

 • Зорові, слухові, тактильні, нюхові почуття і образи як елементи образної пам'яті. Процеси пам’яти, форми запам'ятовування. Значення слухової і зорової пам'яті. Системне мислення - процес оперування поняттями, що відображають взаємозв'язок об'єктів.

  контрольная работа, добавлен 15.04.2011

 • Історичні етапи розвитку американської психології релігії. Особливості становлення психології релігії як наукової дисципліни у Західній Європі. Ознайомлення із шляхом виникнення релігійної філософії в Росії та Україні в кінці XIX-на початку XX ст.

  курсовая работа, добавлен 30.09.2010

 • Розгляд процесу виникнення релігії як об'єкту психотерапевтичної практики в роботах Зігмунда Фройда. Визначення сутності релігії в аналітичній психології К.-Г. Юнга. Ознайомлення із концепціями психології релігії в гуманістичному психоаналізі Е. Фромма.

  курсовая работа, добавлен 30.09.2010

 • Значення та особливості емоцій, форми їх переживання та емоційні стани. Зовнішнє і внутрішнє вираження почуттів. Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу та вплив навчального тексту на ефективність його опрацювання студентами.

  курсовая работа, добавлен 11.11.2010

 • Вольові якості людини. Регулятивна функція почуттів. Настрої, афекти та пристрасті. Емоційні переживання, потрясіння, хвилювання. Воля як психічний процес. Умови й фактори розвитку вольового поводження. Емоції напруги, задоволення або невдоволення.

  лекция, добавлен 24.09.2015

 • Вплив психічних моделей, за допомогою яких ми організовуємо життя, на нашу Я-концепцію. Визначення кордонів самопізнання, значення почуття власної компетентності. Пояснення позитивних і негативних подій, мотивація самоповаги. Проблема хибної скромності.

  курсовая работа, добавлен 03.02.2012

 • Дослідження корінної природи феномену страху, причин та симптомів його виникнення, різноманітності видів та проблематики подолання. Інстинкт самозбереження і інстинкт продовження роду. Способи класифікації страхів певними ознаками та шляхи їх подолання.

  реферат, добавлен 30.10.2011

 • Характеристика гуманістичної психології. Трансперсональна психологія С. Грофа. Психоісторія Е. Еріксона і логотерапія В. Франкла. Релігія як об'єкт дослідження в працях Г. Оллпорта і М. Еліаде. Дослідження з психології релігії в радянській літературі.

  курсовая работа, добавлен 17.09.2010

 • Прагнення до влади, вічна і невід’ємна риса людської натури. Працi Адлера і Хорні. Перевага над іншими базується на людському честолюбстві. "Почуття неповноцінності", стимулює прагнення до його подолання, стимул до розвитку людства, відповідно, до влади.

  статья, добавлен 20.09.2010

 • Самооцінка як центральне утворення особистості. Становлення самосвідомості підлітка: почуття дорослості, самоствердження, самооцінка. Психологічна проблема батьківського сімейного виховання. Соціальна ситуація особистісного зростання сучасного підлітка.

  курсовая работа, добавлен 11.01.2016

 • Розгляд історії соціології в капіталістичних країнах. Особливості натуралістичних концепцій та суб'єктивізму. Оцінка значення робот Сміта у соціально-психологічних дослідженнях суспільства. Характеристика надіндивідуальних феноменів соціального життя.

  реферат, добавлен 18.10.2010

 • Оцінка внеску окремих шкіл психології в царину психології управління. Поняття, сутність, структура, функції та умови гармонічного існування трудового колективу. Ділове спілкування, його структура та особливості формування в умовах конкретної діяльності.

  контрольная работа, добавлен 03.08.2010

 • Завдання та значення психології, її зв'язок з іншими науками. Внутрішній світ людини. Свідомий, підсвідомий та несвідомий рівні психіки. Теоретико-методологічна основа сучасної психології. Залежність психології від природознавства та філософії.

  реферат, добавлен 19.10.2012

 • Бесіда, спостереження і тестування як методи дослідження в психології. Особливості практичної реалізації методів наукової психології на прикладі дітей дошкільного віку. Сутність психологічного експерименту та специфіка його проведення з дошкільниками.

  курсовая работа, добавлен 26.02.2012

 • Психологічна сутність уяви та аспекти її вивчення у психології. Методичні основи дослідження особливості розвитку уяви в дошкільному віці. Принципи організації емпіричного дослідження у психології. Методика Е. Торренса "Неповні фігури" та "Три кольори".

  курсовая работа, добавлен 03.07.2009

 • Визначення психології, об'єкта, предмета та завдань її вивчення. Головні етапи становлення психології як наукового знання. Поняття принципів детермінізму, системності, розвитку, об'єктивності. Особливості галузевої структури та напрямки психології.

  презентация, добавлен 23.12.2010

 • Взаємодія психології як науки з іншими науками. Основні розділи та принципи психології. Методи психології: експеримент, спостереження, дослідження продуктів діяльності людини, метод тестів і анкетування. Психічний образ як основне поняття психології.

  реферат, добавлен 24.06.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.