Побудова моделі автоматичної системи управління технологічним процесом

Використання комп'ютерного моделювання. Особливості проектування моделі автоматичної системи управління технологічним процесом. Визначення кількості пропущених через відмову даних та часу знаходження системи в загальмованому стані. Опис алгоритму моделі.

Подобные документы

 • Способи здійснення атак на відмову та пароль. Захист інформації від несанкціонованого доступу та від її витоку в комп'ютерних системах. Використання міжмережевих екранів, системи виявлення вторгнень, засобів аналізу захищеності в комунікаційних системах.

  презентация, добавлен 14.08.2013

 • Вибір та особливості використання технологій та схемо технічних рішень. Особливості використання технологій, засобів проектування системи автоматичного відкривання сміттєвого відра. Інструкція користувача із експлуатації обчислювальної системи.

  дипломная работа, добавлен 06.11.2022

 • Розробка системи управління базою даних відділу кадрів, що базується на створенні та нормалізації таблиць даних про людей та їх персональні відомості, в середовищі FoxPro. Програмна оболонка роботи пошукового процесу та слідкування за станом кадрів.

  курсовая работа, добавлен 04.12.2009

 • Загальна характеристика систем управління проектами. Система автоматизації управління проектами Microsoft Project: властивості, переваги та недоліки. Запуск проекту, введення задач, створення структури, кодування, управління ресурсами та витратами.

  контрольная работа, добавлен 03.04.2012

 • Проблеми розробки сучасних баз даних. Моделювання предметної області "Адміністратор готелю". Застосування СУБД Microsoft ACCESS для реалізації системної архітектури бази даних. Результати тестування та рекомендації щодо удосконалення розробленої системи.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2014

 • Аналіз предметної галузі задачі моделювання пострілу балісти через стіну по мішені. Структури даних та діаграми класів для розв'язання задачі. Схеми взаємодії об’єктів та алгоритми виконання їх методів. Опис розробленої програми, інструкція користувача.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2014

 • Огляд інтелектуальних принципів організації процесу розпізнавання символів. Розробка системи безклавіатурного введення документів у комп’ютер. Опис і обґрунтування проектних рішень; розрахунки і експериментальні дані; впровадження системи в експлуатацію.

  дипломная работа, добавлен 07.05.2012

 • Опис та аналіз діаграм компонентів, послідовності, розгортання. Опис NoSQL бази даних. Архітектура програмної системи та обрані технології. Мова програмування Kotlin. Структури обміну даними. Патерн проектування MVP. Тестування мобільних пристроїв.

  дипломная работа, добавлен 19.08.2016

 • Мета, цілі та задачі створення бази даних, головні вимоги до її можливостей та використовуваного інформаційного забезпечення. Логічна та функціональна структура. Побудова концептуальної моделі проходження практики студентами, фізичне проектування.

  курсовая работа, добавлен 13.01.2017

 • Побудова і декомпозиція корпоративної комп'ютерної мережі з різною кількістю абонентів у системі проектування "Packet Tracer". Фіксація даних по завантаженню комутаторів і часу транзакції абонентів. Принципи висхідного та низхідного конструювання мережі.

  курсовая работа, добавлен 24.09.2010

 • Злом комп'ютерної системи. Злом через налагодження перемикачів операційних систем. Отримання несанкціонованого доступу до чужої інформації. Аналіз безпеки обчислювальної системи, розробка необхідних вимог і умов підвищення рівня її захищеності.

  реферат, добавлен 05.11.2016

 • Функціонально розподілені системи. Паралельні комп’ютери та їх продуктивність. Методи розподілення доступу до спільної пам’яті в багатопроцесорних системах. Системи з розподіленою пам’яттю. Класичні матричні системи, метакомп’ютери та трансп’ютери.

  курсовая работа, добавлен 20.06.2010

 • Інформаційні системи ти засоби їх програмної реалізації. Створення файлу даних на магнітному диску. Опис створення програми. Прийоми проектування і реалізації реляційних баз даних і таблиць в СУБД Visual FoxPro 6.0. Характерна риса файлового підходу.

  курсовая работа, добавлен 16.01.2011

 • Поняття та принципи проектування системи оновлень. Вибір оптимальної комбінації методів оновлення. Розгортання служби SUS та захист сервера. Проектування клієнтської частини інфраструктури оновлення системи безпеки. Моніторинг та тестування виправлень.

  курсовая работа, добавлен 30.01.2012

 • Структури даних як способи їх організації в комп'ютерах. Підтримка базових структури даних в програмуванні. Дерево як одна з найпоширеніших структур даних. Бінарні дерева на базі масиву. Створення списку - набору елементів, розташованих у певному порядку.

  контрольная работа, добавлен 18.02.2011

 • Аналіз сучасних методів тестування та практичних особливостей проведення тестового контролю. Основи побудови інформаційно-математичної моделі. Алгоритм запису інформації в таблицю бази даних. Характеристика та шляхи розробки інтерфейсу редактора тестів.

  курсовая работа, добавлен 08.10.2010

 • Формалізована схема системи масового обслуговування. Обгрунтування вибору UML-діаграм для ілюстрації функціонування системи масового обслуговування. Функційна модель, призначена для відображення основних зв’язків між елементами та компонентами системи.

  курсовая работа, добавлен 15.10.2014

 • Компоненти структурно-інформаційної системи. Розділення інформаційної системи (ІС) на окремі частини (декомпозиція) як метод проектування. Склад і зміст робіт на стадії робочого проектування ІС, його технологічна мережа. Система захисту інформації.

  контрольная работа, добавлен 20.09.2009

 • Особливості понять "цифра" и "число". Знакова система оброки інформації комп’ютером. Файл - сукупність байтів, записана на пристрій зберігання інформації. Сутність і властивості алгоритму. Схема - графічне подання алгоритму за допомогою зв’язаних блоків.

  лекция, добавлен 03.10.2012

 • Визначення множини вхідних та вихідних лінгвістичних змінних нечіткої системи керування змішувачем. Аналіз побудови системи нечіткого виведення, розгляд його етапів, аналіз наукового та технічного застосування. Аналітичне рішення тестового прикладу.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2012

 • Основні поняття теорії нечіткої логіки. Прогнозування економічних процесів та курсу валюти на фінансовому ринку. Системи та алгоритми нечіткого виводу. Адаптивні системи нейро-нечіткого виводу. Процес розробки і перевірки нечіткої моделі гібридної мережі.

  курсовая работа, добавлен 19.06.2014

 • Графічне моделювання офісу туризму, обладнаного комп'ютерами та програмним забезпеченням за допомогою системи 3D Home Architect 8: розробка плану, об'ємного зображення приміщення, інтер'єру кімнат, меблювання, розташування обладнання, електропостачання.

  курсовая работа, добавлен 25.05.2010

 • Створення програмного забезпечення управління сучасним текстильним виробництвом. Застосування промислової мережи CANopen. Моделювання системи у середовищі Tracemode6 та Twidosuite. Застосування на підприємстві мікроконтролерів. Асинхронний обмін даними.

  контрольная работа, добавлен 23.01.2016

 • Робота користувача з базою даних, перегляд, редагування інформації в базі даних та здійснення пошуку у зручній формі. Інтерфейс системи сільській бібліотеці для обслуговування читачів і фіксування даних книжкового фонду. Структура реляційної бази.

  контрольная работа, добавлен 08.03.2015

 • Поняття комп’ютерної мережі та її призначення. Організація корпоративної комп’ютерної мережі. Характеристика інформаційної системи Верховної Ради України. Основні типові функціональні підсистеми інформаційної системи державної судової адміністрації.

  контрольная работа, добавлен 20.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.