Використання аналітичних органічних реагентів у тонкошаровій хроматографії

Вивчення Планарної хроматографії яка базується на вибірковому розподіленні компонентів суміші між двома фазами, що не змішуються. Аналіз ролі аналітичних органічних реагентів у процесі обробки хроматограф, методів паперової і тонкошарової хроматографії.

Подобные документы

 • Поняття та класифікація методів кількісного аналізу. Загальна характеристика та особливості гравіметричного аналізу. Аналіз умов отримання крупно кристалічних і аморфних осадів. Технологія визначення барію, заліза та алюмінію у їх хлоридах відповідно.

  реферат, добавлен 27.11.2010

 • Аппаратурное оформление процесса. Принципы и частота отбора проб. Рабочие градуировки газового хроматографа с применением рабочей эталонной градуировочной смеси. Вычисление абсолютных стандартных неопределенностей значений молярной доли компонентов.

  курсовая работа, добавлен 03.04.2013

 • Фізико-хімічні характеристики та механізм вилучення цільових компонентів для визначення лімітуючої стадії процесу. Кінетичні закономірності, математичні моделі прогнозування у реальних умовах, технологічна схема процесу екстрагування з насіння амаранту.

  автореферат, добавлен 10.04.2009

 • Особенности, область применения хроматографических методов. Основные ее варианты: газо-адсорбционный, газо-жидкостный, капиллярный и реакционный. Принципиальная схема газового хроматографа и компьютеризированной хромато-масс-спектрометрической установки.

  реферат, добавлен 15.04.2011

 • Проведення видів аналізу за прийнятою методикою без попереднього поділу компонентів. Визначення густини з використанням ареометра, температури плавлення, краплепадіння, температури спалаху і самозаймання, кінематичної в’язкості віскозиметром Оствальда.

  курс лекций, добавлен 27.11.2010

 • Понятие и назначение нефти, порядок ее образования в природе и методика нахождения, состав и основные элементы. Общая характеристика и правила работы с хроматографом, его функциональные особенности. Определение содержания углеводородов С1-С6 по ГОСТ.

  дипломная работа, добавлен 28.10.2010

 • Аналіз гідроксамової реакції, хімічні властивості гідроксамової кислоти. Перебіг реакції. Використання в якісному аналізі при виявленні складноефірних, амідних, лактонних, лактамних функціональних груп; в спектрофотометрії, фотоелектроколориметрії.

  курсовая работа, добавлен 11.06.2019

 • Сущность метода хроматографии, история его разработки и виды. Сферы применения хроматографии, приборы или установки для хроматографического разделения и анализа смесей веществ. Схема газового хроматографа, его основные системы и принцип действия.

  реферат, добавлен 25.09.2010

 • Фізико-хімічна характеристика пива. Вивчення ферментативних і неферментативних процесів окиснювального старіння пива та перевірка можливості його стабілізації, з застосуванням для цього газоволюмометричного та хемілюмінесцентного методів дослідження.

  магистерская работа, добавлен 05.09.2010

 • Хроматография - это метод разделения компонентов смеси, основанный на различии в равновесном распределении их между двумя несмешивающимися фазами, одна из которых неподвижна, а другая подвижна. Размер частиц сорбента, проницаемость и эффективность.

  контрольная работа, добавлен 07.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.