Наукова раціональність ХVІІ ст. у контексті спадковості античної математики і методології

Глибокий історико-епістемологічний аналіз впливу античної науки і математики на розвиток наукового раціоналізму ХVІІ ст., початок якого було закладено працями Ф. Бекона, Р. Декарта, Дж. Локка. Історичні передумови побудови нової наукової картини світу.

Подобные документы

 • Історичний аналіз розвитку наукового знання з часів античності. Питання виникнення і розвитку науки і філософії. Наявність грецьких термінів у доказовій давньогрецькій науці. Розвитко доказових форм наукового знання. Формування філософського світогляду.

  реферат, добавлен 26.01.2010

 • Книга Т. Куна "Структура наукових революцій" як новий погляд на шляхи розвитку науки; різноманітність поглядів на проблему наукового прогресу. Карл Поппер і проблема демаркації; концепція дослідницьких програм І. Лакатоса; проблеми концепції Т. Куна.

  реферат, добавлен 25.12.2009

 • Философская методология нарративного подхода в психологии. Представления о сущности нарратива. Обоснование контекста гуманитарной математики. Потенциал философского знания современной биологии. Взгляды на роль философии в развитии естествознания.

  контрольная работа, добавлен 28.07.2013

 • Світогляд: сутність і форми. Основні філософські проблеми і напрямки. Мілетська школа та піфагоризм. Діалектика Геракліта, античний атомізм. Сократ та філософія Платона. Вчення Ф. Бекона про пізнання і науку. Рене Декарт - основоположник раціоналізму.

  шпаргалка, добавлен 21.11.2009

 • Розвиток науки в умовах радянської політичної системи. Розробка прикладними науками народногосподарських проектів. Вплив командно-адміністративної системи на стан науково-технічного розвитку. Ізольованість радянської науки від світового наукового процесу.

  презентация, добавлен 06.04.2014

 • Виникнення постпозитивізму та його місце в розвитку філософської думки. Критичний раціоналізм Карла Поппера. Методологія науково-дослідницьких програм І. Лакатоса. Історична динаміка наукових знань Томаса Куна. Епістемологічний анархізм Пола Феєрабенда.

  курсовая работа, добавлен 28.09.2014

 • Емпіричний досвід і міфологічна картина світу. Зародження та ранні етапи розвитку філософії в Україні (XI-XV ст.). Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець XV-початок XVII ст.). Філософія в Києво-Могилянській академії.

  курсовая работа, добавлен 14.11.2008

 • Зародження, особливості та періодизація античної філософії. Сутність філософського плюралізму. Філософські концепції природи релігії. Філософські погляди К. Ясперса. Платон як родоначальник послідовної філософської системи об'єктивного ідеалізму.

  контрольная работа, добавлен 25.08.2010

 • Исследование взглядов Джон Локка на природу и достоверность познания, на перспективы развития системы государственного устройства. Оригинальные педагогические воззрения Локка, повлиявшие на формирование педагогических теорий мыслителей эпохи Просвещения.

  реферат, добавлен 26.11.2009

 • Футурологія як галузь знання, що досліджує та конструює майбутнє. Біографія та наукова діяльність Ф. Фукуями, аналіз його футурологічних концепцій. Прогнози щодо України. США у контексті глобального розвитку цивілізації кінця XX - початку XXI ст.

  реферат, добавлен 20.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.