Виникнення та сутність маржиналізму

Об'єктивна зумовленість появи маржиналізму - нові історичні реалії розвитку капіталізму. Маржинальна революція. Йоган Генріх Фонтюнен. Антуан Огюстен Курно. Австрійська школа граничної корисності. Теоретичні здобутки Карла Менгера. Класифікація благ.

Подобные документы

 • Історичні умови виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі, концепції А. Сен-Сімона та Ш. Фур'є. Австрійська школа граничної корисності. Поняття еластичності попиту за ціною та доходами по теорії Маршалла. Американська школа маржиналізму Кларка.

  реферат, добавлен 10.06.2011

 • Дослідження граничних економічних величин як взаємопов’язаних явищ економічної системи. "Революційна" особливість маржиналізму та етапи "маржинальної революції". Основоположники неокласичної теорії. Сутність законів Госсена. Економічне вчення К. Менгера.

  реферат, добавлен 06.03.2009

 • Загальні риси і розходження нової і старої історичних шкіл політекономії у Німеччині. Загальні риси і розходження класичної і неокласичної економічних шкіл. Австрійська школа граничної корисності. Теоретичні погляди К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Ф. Візера.

  контрольная работа, добавлен 11.04.2008

 • Поняття потреби та її види. Сутність та класифікація благ. Корисність як мотив споживацького вибору. Кардиналістська та ординалістська концепції. Рівновага споживача. Внутрішні збуджуючі стимули діяльності людини. Поняття корисності та її функції.

  презентация, добавлен 28.10.2013

 • Потреби як суб’єктивні бажання, які людина намагається задовольнити, аналіз класифікації. Розгляд основних особливостей теорії граничної корисності і поведінки споживача. Загальна характеристика піраміди потреб за А. Маслоу. Знайомство з видами благ.

  презентация, добавлен 18.10.2013

 • Вивчення економічної природи теорії граничної корисності та її значення для розвитку економічної науки. Дослідження праць та поглядів представників австрійської школи політекономії. Визначення цінності товарів на базі суб'єктивних оцінок людських потреб.

  курсовая работа, добавлен 07.12.2012

 • Виникнення маржинальної економічної теорії як напряму економічної думки в руслі переоцінки цінностей "класичної школи". Суть маржинальної революції та її особливості. Сучасний монетаризм та його представники. Мілтон Фрідмен та представники монетаризму.

  контрольная работа, добавлен 15.11.2010

 • Праця українського економіста М.І. Туган-Барановського "Основи політичної економії". Його теорія граничної корисності: граничні корисності вільно відтворених благ пропорційні їх трудовим вартостям. Інвестиційна теорії циклів М.І. Туган–Барановського.

  реферат, добавлен 18.01.2008

 • Сутність, значення граничного аналізу та теорія граничної користі. Оптимізація вибору на основі кординалістської теорії. Мета споживача та ординалістська модель. Критерії цінності товару. Оптимізація вибору споживача на основі ординалістського підходу.

  курсовая работа, добавлен 22.09.2011

 • Основне джерело задоволення потреб людини – виробництво і її економічна діяльність. Сутність та значення економіки науки. Основні напрями економічної науки: неокласицизм, кейнсістство, інституціоналізм, неокласичний синтез. Характеристика маржиналізму.

  реферат, добавлен 19.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.