Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

Особливості економічного та соціального розвитку на рубежі століть. Цивілізаційний підхід до аналізу розвитку людства. Типи і види цивілізацій, відмінності між ними в сфері релігії. Україна і процеси політичної модернізації у цивілізаційному просторі.

Подобные документы

 • Суспільство як система і життєдіяльність людини. Структура і функції суспільства. Поняття суспільного розвитку. Основні чинники суспільного розвитку та їх взаємозв'язок. Історичні типи суспільства. Глобальні проблеми суспільного розвитку людства.

  курсовая работа, добавлен 04.04.2007

 • Системно-організаційний і стратифікаційний аспекти поняття "соціальна структура". Соціальні позиції (статуси) та зв'язки. Види соціальних груп у суспільстві. Передумови соціальної мобільності. Процеси маргіналізації сучасного українського суспільства.

  контрольная работа, добавлен 30.10.2009

 • Здійснення всебічної індустріально-центрованої модернізації соціально-економічного організму. Феномен жорсткої монополії на пізнання і владу. Характеристика сталінської соціальної політики. Кадрова політика в державі. Прискорення соціального розвитку.

  статья, добавлен 14.08.2013

 • Визначальні віхи розвитку феміністичного руху. Формування основ гендерної паритетності в економічній та соціальній сферах розвитку людства. Особливості та проблеми репрезентації жінок у міжнародному політичному просторі. Юлія Тимошенко як жінка-політик.

  магистерская работа, добавлен 10.07.2012

 • Система пріоритетів соціального захисту, процес соціалізації сучасної економіки. Принципово новий підхід, покладений в основу концепції людського розвитку. Система соціального захисту в Україні. Сучасна модель соціальної держави: зарубіжний приклад.

  научная работа, добавлен 11.03.2013

 • Поняття багатоваріантності розвитку. Транзитивні політичні явища. Проблеми модернізації суспільства України. Суспільно-політичний розвиток кінця ХХ століття. Формування української національної еліти й лідерів сучасного парламентського типу в Україні.

  контрольная работа, добавлен 17.04.2011

 • Дослідження історії розвитку соціального проектування. Розбудова незалежної української держави. Формування соціального проектування в ХХ-ХХІ століть. Реформування всіх сфер життєдіяльності суспільства, підвищення стандартів та рівня добробуту населення.

  статья, добавлен 19.09.2017

 • Глобалізація як еволюційний процес – новий, унікальний етап розвитку цивілізації. Прогнозовані наслідки для розвитку особистості та протиріччя між традиційними й сучасними цінностями. духовно-моральний розвиток, міжетнічні й межконфесіональні відносини.

  реферат, добавлен 08.01.2010

 • Зв'язок прискорення соціальних і технологічних змін та адаптації зовнішнього й внутрішнього середовища людини. Пояснення історичного розвитку, економічного прогресу, трансформацій у всіх надбудовних інститутах суспільства, розвитку соціальних відносин.

  реферат, добавлен 16.06.2010

 • Соціальний контроль: його сутність і функції та види у сфері праці. Типи та механізми соціального контролю. Функції соціального контролю в сфері праці. Спостереження за поведінкою, її оцінка з погляду соціальних норм. Реакція на поведінку у формі санкцій.

  контрольная работа, добавлен 08.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.