Оптимізація параметрів росту фотонних стекол та кристалів

Структура фотонних кристалів та стекол. Методи отримання фотонних структур. Методика синтезу та обробки штучних опалів. Розрахунок хімічної реакції для синтезу фотонних структур. Оптимізація параметрів росту фотонних кристалів та підготовка зразків.

Подобные документы

 • Структурна формула молекули етилену. Етилен та інші алкени як важлива сировина для хімічної промисловості. Реакції гідрування або гідрогенізації. Історія про здобуття росту для рослин. Добрива та стимулятори росту. Створення детектора стиглості фруктів.

  презентация, добавлен 07.12.2013

 • Фізичні та хімічні способи відновлення галогенідів золота. Методи отримання сферичних частинок. Схема двохфазного синтезу за методом Бруста. Електрохімічні методи отримання наностержнів. Основні способи отримання нанопризм: фотовідновлення, біосинтез.

  презентация, добавлен 20.10.2013

 • Закономерности развития и назначение регулярных поверхностных микро- и наноструктур, подходы к их синтезу. Получение регулярных структур методами объемной и поверхностной микрообработки, фотолитографией, из неметаллических материалов и полимеров.

  курсовая работа, добавлен 29.10.2015

 • Основи теорії епітаксійного росту. Здійснення процесів епітаксії осадженням з газової, рідинної та твердої фаз. Отримання монокристалічних плівок методом молекулярно-променевої епітаксії. Застосування гетероепітаксійних кремнієвих структур в електроніці.

  курсовая работа, добавлен 25.01.2013

 • Основні теоретичні відомості про ергостерин. Опис основних стадій технологій отримання біомаси продуцента, екстракції та очистки цільового продукту – ергостерину. Виробництво концентратів вітамінів та провітамінів. Розрахунок ферментера марки Б-50.

  курсовая работа, добавлен 16.05.2011

 • Стеклообразное состояние веществ. Кристаллизация оптических стекол. Химические и физико-химические свойства NaF, CaF2, BaF2 и CdSO4. Сущность рентгенофазового, дифференциально-термического и микроструктурного анализа. Оптическая прозрачность стекол.

  дипломная работа, добавлен 11.03.2012

 • Зовнішні ознаки реакцій комплексоутворення в розчині. Термодинамічно-контрольовані (рівноважні), кінетично-контрольовані методи синтезу координаційних сполук. Взаємний вплив лігандів. Пояснення явища транс-впливу на прикладі взаємодії хлориду з амоніаком.

  контрольная работа, добавлен 05.12.2014

 • Особенности получения коллоидных систем. Теоретический анализ процессов формирования кварцевых стекол золь-гель методом. Получение золь-коллоидных систем по "гибридному" методу. Характеристика свойств квантовых стекол, активированных ионами европия.

  курсовая работа, добавлен 14.02.2010

 • Способи, процес і головні методи біологічного синтезу лимонної кислоти та її продуцентів. Циркуляційний, глибинний та неперервний комбінований способи біосинтезу оцтової кислоти. Вбираюча здатність наповнювачів. Процес синтезу ітаконової кислоти.

  курсовая работа, добавлен 26.08.2013

 • Анализ механизма и этапов синтеза кремнеземного наполнителя - белой сажи на основе различных жидких стекол для дальнейшего применения в резинотехнической промышленности. Сравнительная характеристика силикатных модулей натриевого и калиевого жидких стекол.

  статья, добавлен 16.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.