Стиляжництво та андеграунд як явища хрущовської "відлиги" (1953-1964 рр.)

Зумовленість зародження тенденцій стиляжництва та культури андеграунду політикою лібералізації режиму радянської влади, що отримала назву хрущовська "відлига". Процес трансформації мислення українських радянських громадян під впливом західної культури.

Подобные документы

 • Лібералізація суспільно-політичного життя за часів Микити Хрущова. Етапи процесу десталінізації. Аналіз економічних реформ у промисловості, сільському господарстві та соціальній сфері. Характеристика наслідків реформ. Основні зміни у зовнішній політиці.

  презентация, добавлен 18.01.2013

 • Історія створення ЗУНР, її географічне положення, природні ресурси та національний склад населення. Формування Українською Національною Радою уряду - Тимчасового Державного Секретаріату. Державотворча робота у галузях суспільства, культури й економіки.

  контрольная работа, добавлен 29.04.2011

 • Структура и взаимодействие с партийными органами органов Главлита в БССР в 1922–1964 гг. Процесс формирования кадрового состава Главлитбела в 1922-1964 гг. Основные направления цензурного контроля в БССР. Надзор за зрелищами и театральными постановками.

  дипломная работа, добавлен 09.05.2017

 • Територіальне роз’єднання українських земель, завершення формування нації у другій половині XIX ст. Позитивні зрушення у культурній сфері. Реалістичний напрям у літературі, започаткований у творчості Марка Вовчка. Розвиток театрального мистецтва.

  реферат, добавлен 17.03.2010

 • Загальний огляд історії судоустрою українських земель Великого князівства Литовського. Судова реформа 1564-1566 р. Гродські, підкоморські суди. Копні суди як інститут руського-українського звичаєвого права. Судовий процес на українських землях князівства.

  диссертация, добавлен 12.05.2011

 • Розвиток української культури в Добу Польського і Литовського періоду. Етапи зближення Литви і Польщі. Українські землі під владою Речі Посполитої. Зміни державного політичного устрою на українських землях. Польська експансія на українській землі.

  курсовая работа, добавлен 26.08.2013

 • Поняття і роль трипільської культури. Аналіз норманської та антинорманської теорії походження держави Київська Русь. Основні риси та особливості трипільської культури. Походження слова "Русь". Вплив скандинавів на суспільство й культуру східних слов'ян.

  контрольная работа, добавлен 15.07.2010

 • Характеристика культури давніх майя. Історії формування цивілізації майя. Система державної влади і суспільний устрій. Релігійні та міфологічні уявлення. Наукові надбання. Художньо-мистецьке життя майя Стародавнє письмо та література. Музика і театр.

  курсовая работа, добавлен 20.11.2008

 • Визначення рівня, специфіки, векторів розвитку та факторів впливу на українську науку в стародавні часи. Процес виділення науки в самостійну галузь духовної культури. Поява давньоруської законодавчої пам’ятки "Руська правда". Основи психологічних знань.

  реферат, добавлен 21.06.2015

 • Криза королівської влади та передумови створення станово-представницького органу влади. Зародження плюралістичної системи в Англії за часів Едуарда І. Посилення політичної ролі й розширення владних повноважень парламенту в умовах абсолютної монархії.

  дипломная работа, добавлен 02.08.2012

 • Проведение историко-политологического анализа внутренней и внешней политики СССР 1953-1964 годов через призму феномена личности руководителя Советского Союза Никиты Сергеевича Хрущева. Определение положительных и негативных моментов хрущевской "оттепели".

  статья, добавлен 01.05.2010

 • Господарська неспроможність радгоспів і розвиток ринкових відносин між містом і селом як фактор, що змусив кримську владу обрати шлях нової економічної політики. Дослідження специфічних особливостей проведення радянської політики коренізації в Криму.

  контрольная работа, добавлен 07.08.2017

 • Конец эпохи сталинизма и приход СССР к дипломатии мирного сосуществования - внешнеполитический аспект жизни государства в период 1954-1964 гг. Борьба за власть: смещение Хрущевым своих соперников в 1953-1955 гг. Значение хрущевского десятилетия.

  реферат, добавлен 09.12.2009

 • Дослідження з історії України XIX ст. Ястребова Ф.О. Праці А.Ю. Кримського з історії та культури арабських країн. Українське наукове товариство у Києві. Роль друкарства у розвитку історії у XVI-XVII ст., Києво-Могилянська академія - осередок їх розвитку.

  контрольная работа, добавлен 29.01.2014

 • Утвердження принципів плюралізму в ідеологічно-культурній сфері. Процес національного відродження, труднощі у розвитку культури та освіти. Художня творчість і утвердження багатоманітності в літературно-мистецькому процесі. Релігійне життя в Україні.

  реферат, добавлен 28.09.2009

 • Обставини приходу Юстиніана до влади Візантійської імперії, особисті риси його характеру. Особливості та складові вутрішньої політики імператора Юстиніана. Юстиніан – відновлювач Римської імперії. Політика імператора в галузі культури, освіти і права.

  курсовая работа, добавлен 17.01.2011

 • Смерть И.В. Сталина и политический кризис в СССР. Борьба в высшем политическом руководстве страны и приход к власти Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС - поворотная веха в возрождении законности в стране. "Оттепель" в Советском Союзе, хрущевские начинания.

  реферат, добавлен 13.03.2015

 • Розгляд історії формування церковної організації. Ознайомлення із змінами у світобаченні та світосприйнятті язичницького давньоруського суспільства, трансформації ціннісних орієнтацій особистості, що відбулись під впливом прийняття християнства.

  дипломная работа, добавлен 17.06.2010

 • Стан і становище української літературної мови у ХІХ – на початку ХХ ст. Документи про заборону української мови: Валуєвський циркуляр і Емський указ. Українські діячі культури і науки в боротьбі за українську мову та розширення сфер вжитку рідної мови.

  курсовая работа, добавлен 15.09.2014

 • Перебіг подій однієї з жахливих трагедій початку Другої світової війни як наслідок радянської стратегії репресій проти місцевого населення Західної Волині. Відомості про розстріл у Луцькій в’язниці. Пам'ять і пересторога щодо повторення фактів геноциду.

  реферат, добавлен 27.09.2013

 • Висвітлення актуального питання радянської історії - системи пільг і привілеїв повоєнної владної еліти радянської України. Рівень заробітної плати радянської партноменклатури, система заохочення чиновників, забезпечення їх житлом та транспортом.

  статья, добавлен 30.03.2015

 • Коротка біографія. Прихід до влади. Викриття культу особистості сталіна. Економічне питання. Зовнішня політика. Дипломатія роззброювання. Карибська криза. Н. С. Хрущев. Рік 1964-й – "несподіваний зсув". Оцінка діяльності Н. С. Хрущева.

  реферат, добавлен 08.02.2007

 • Розгляд взаємодії влади та закону у Болгарії від завершення Першої світової війни до утвердження "ери Живкова" у висвітленні істориків упродовж 1957-2011 роки. Історіографічне осмислення доробку української болгаристики. Протистояння влади й суспільства.

  статья, добавлен 14.08.2017

 • Загальні тенденції суспільного та культурного розвитку України. Етнічні складники формування української культури. Політика українізації, її позитивні результати. Розвиток видавничої справи та друкарство книг. Літературний процес після революції.

  реферат, добавлен 24.01.2014

 • Історія зародження дисидентського руху в Україні. Діяльність Української робітничо-селянської спілки. Причини активізації опозиційного руху в 1960-1980 рр. Підписання Декларації про державний суверенітет та Акту проголошення незалежності України.

  контрольная работа, добавлен 31.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.