Загальна характеристика елементів мови програмування VBA (Visual Basic for Application)

Характеристика мови програмування VBA (Visual Basic for Application): можливості й засоби. Використання редактора Visual Basic. Створення та виконання VBA-програм. Типи даних, змінні й константи, операції й вирази. Керуючі оператори, процедури й функції.

Подобные документы

 • Основные этапы решения задач на ЭВМ. Элементы управления и пользовательская форма VBA. Ввод и вывод информации. Открытие и закрытие файла. Операторы цикла и подпрограммы. Реализация разветвляющихся алгоритмов в VBA. Типы данных, переменные и константы.

  учебное пособие, добавлен 21.05.2009

 • Характеристика методів та етапів створення простих програм на мові програмування С++. Особливості структури та порядку запуску програми. Функції вводу і виводу та маніпулятори мови С++. Робота з одновимірними масивами. Символьна інформація та рядки.

  дипломная работа, добавлен 19.06.2010

 • Решение систем линейных уравнений на ЭВМ методом Крамера. Запуск Microsoft Visual Basic. Форма ввода размерности системы. Форма графика системы линейного уравнения. Матрица с неизвестными переменными. Программы построения графика и перехода между формами.

  курсовая работа, добавлен 29.06.2011

 • Розрахунок собівартості інструментальної системи створення електронних підручників. Вибір технології та мови програмування. Загальна характеристика програми і принцип роботи. Вибір мови програмування. Опис тегів, які підтримуються HTML-редактором.

  дипломная работа, добавлен 04.06.2010

 • Структура (класифікація) типів даних мови T. Pascal: прості, структуровані; стандартні модулі, їх призначення, символьні масиви. Визначення рядкового типу даних, основні операції. Стандартні засоби обробки рядків: присвоювання, порівняння, з’єднання.

  реферат, добавлен 13.11.2010

 • Розгляд особливостей мови програмування С++: основні можливості, характеристика функцій. Аналіз файлів з вхідними даними. Використання похідних класів як ефективний засіб об’єктно-орієнтованого програмування. Способи роздруківки графічного вирішення.

  курсовая работа, добавлен 14.03.2013

 • Методи використання предикатів Cut, Fail. Організація циклу (repeat), складання програми. Алгоритм роботи зі списками та рядками. Елементарні операції і базові функції мови програмування Лісп. Робота зі складними типами даних на прикладі бази даних АТС.

  контрольная работа, добавлен 17.06.2011

 • Visual Basic for Application (VBA) как развитая система визуального программирования для создания прикладных программ в среде Microsoft Office. Адресация ячеек в Excel. Разработка программы, имитирующей многократное бросание одной игральной кости.

  курсовая работа, добавлен 15.06.2009

 • Создание программы, позволяющей вводить квадратную матрицу и заменять значения ненулевых элементов и значения элементов главной диагонали на другие. Программа выполнена с использованием языка проектирования программ Visual Basic for Application.

  курсовая работа, добавлен 30.08.2010

 • Возможности Excel и встроенного языка Visual Basic for Application. Создание и редактирование электронных таблиц с применением набора встроенных функций. Построение диаграмм и графиков разной степени наглядности и детализации. Печать электронных таблиц.

  реферат, добавлен 29.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.