Дзяржава у палітычнай сістэме грамадства

Паняцце структура і азначэнне палітычнай сістэмы грамадтва. Блок пытанняў аб сутнасці і структуры палітычнай сістэмы, ролі дзяржавы ў палітычнай сістэме, суадносінах дзяржавы і грамадства, дзяржавы і іншых суб’ектаў, а таксама іншых элементаў сістэмы.

Подобные документы

 • Аналіз функціонального призначення системного методу тлумачення норм права, що проявляється в регулятивній, охоронній, системоутворюючій, аксіологічній, дидактико-методологічній, гносеологічній та прогностичній функціях. Розгляд ролі апеляційного суду.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Аналіз ролі і функцій відповідальності в механізмі забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Історія становлення та розвитку інституту відповідальності в трудовому праві. Особливості відповідальності роботодавця, підстави та умови її настання.

  автореферат, добавлен 29.07.2015

 • З проголошенням України суверенною державою об'єктивно виникла необхідність у реформуванні державного апарату, зокрема прокуратури. Зростання ролі не тільки прокуратури, а й взагалі контрольно-наглядової функції держави, щодо виконання вимог закону.

  реферат, добавлен 22.06.2010

 • Аналіз поняття, характерних ознак та компонентів наукової школи. Дослідження її ролі в забезпеченні наступності досвіду і знань, єдності традицій і новаторства. Визначення основних проблем, які потребують свого вирішення в галузі трудового права.

  статья, добавлен 10.08.2017

 • Аналіз взаємодії злочинця та жертви злочинного посягання, ролі кожного з них при створенні віктимогенної ситуації. Заходи запобігання віктимної поведінки та інформаційні методи впливу, спрямовані на захист населення від негативних криміногенних чинників.

  статья, добавлен 14.08.2017

 • Розкриття місця, ролі законодавчих фактів у системі юридичної конфліктології. Причини виникнення конфліктних правовідносин. Динаміка розвитку юридичних конфліктів. Дослідження правозастосовчої діяльності держави в особі правоохоронних та судових органів.

  статья, добавлен 14.08.2017

 • Деятельность государственных органов власти и управления. Право как средство управления органами внутренних дел. Повышение управленческой роли права. Направления совершенствования законодательства. Правовые нормы. Организационные структуры в ОВД.

  курсовая работа, добавлен 04.09.2008

 • Основные признаки системы и структуры права. Классификация норм, институтов и отраслей права. Методы юридического регулирования общественных отношений. Сравнительная характеристика публичного и частного, материального и процессуального законодательства.

  курсовая работа, добавлен 29.12.2010

 • Исторический аспект в становлении, понятие системы законодательства и ее структура в федеративном государстве. Отраслевая, иерархическая (вертикальная) и федерально-территориальная структуры. Проблемы и перспективы развития системы законодательства.

  курсовая работа, добавлен 27.04.2010

 • Визначення мети та предмета емісійного права, ролі в системі фінансів України. Дослідження особливостей правового регулювання цінних паперів. Характеристика депозитарної діяльності професійних учасників депозитарної системи. Облік прав на цінні папери.

  презентация, добавлен 20.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.