Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами

Економіко-правова природа, сутність та функції податкового контролю в умовах трансформаційної економіки України. Його місце у державному регулюванні економіки. Аналіз організаційно-правових засад податкового контролю, проблеми кадрового забезпечення.

Подобные документы

 • Економічна сутність та значення податкового контролю для формування грошових ресурсів держави. Підходи до визначення поняття "податковий контроль" різними авторами, їх класифікація за ознаками, аналіз та співставлення. Ключові ознаки поняття "методика".

  контрольная работа, добавлен 15.05.2011

 • Контроль як функція управління податковою системою, заснований на загальних принципах системи державного контролю. Класифікація податкового контролю за формами та сучасне інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів податкової служби.

  эссе, добавлен 12.01.2014

 • Вивчення і аналіз концептуальних засад реформування податкової системи України, її зміни для забезпечення стабілізації економіки і насамперед матеріального виробництва, підвищення його ефективності й на цій основі забезпечення доходів державного бюджету.

  реферат, добавлен 04.05.2010

 • Висвітлення форм податкового контролю, які застосовуються органами Державної фіскальної служби України у практичній діяльності, пов'язаній із обігом товарів. Проблеми, що виникають при здійсненні податкового контролю у сфері обігу підакцизних товарів.

  статья, добавлен 17.08.2017

 • Контроль за виконанням бюджету в системі Державного казначейства України. Основні завдання та напрями фінансового контролю за державними видатками. Забезпечення на державному рівні функцій контролю, обліку, аналізу та прийняття управлінського рішення.

  контрольная работа, добавлен 26.02.2013

 • Аналіз податкових реформ в Україні. Характеристика податкового контролю, процеси його регламентування й проведення, напрями підвищення ефективності. Склад контролюючих органів. Реалізація перевірки повноти і правильності обчислення податків і зборів.

  контрольная работа, добавлен 24.11.2014

 • Суть податкового обліку, його зміст та завдання. Особливості системи оподаткування підприємств України. Податковий облік валового доходу підприємства, його склад та порядок визначення. Взаємозв’язок податкового та фінансового обліку валових доходів.

  контрольная работа, добавлен 25.05.2010

 • Поняття, види і методи податкового контролю, його наслідки. Розгляд злочинів в сфері господарської діяльності, пов'язаних з ухиленням від виконання майнових зобов'язань. Правила аудиту оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.

  реферат, добавлен 20.01.2011

 • Способи здійснення податкового контролю. Камеральна перевірка, її цілі та функції. Податковий кредит та податкове зобов’язання з ПДВ. Приклад розрахунку податку на додану вартість. Суть фінансової відповідальності платника податків за порушення закону.

  контрольная работа, добавлен 15.02.2014

 • Економічна сутність державного фінансового контролю. Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі. Розвиток трансформаційних процесів в Україні. Створення і використання фондів фінансових ресурсів. Органи фінансового контролю та їх функції.

  курсовая работа, добавлен 29.01.2011

 • Сутність контролю, його місце в системі управління та функції. Предмет, об’єкт, основні принципи та задачі контролю. Перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю. Функції та повноваження Державної контрольно-ревізійної служби України.

  реферат, добавлен 19.10.2012

 • Економічна сутність розвитку фінансово-господарського контролю, його стан на сучасному етапі. Критичний аналіз законодавчих актів, які регулюють фінансово-господарський контроль з початку його існування. Правова основа схеми контролю в зарубіжних країнах.

  курсовая работа, добавлен 01.12.2010

 • Розвиток та сучасні проблеми адаптації податкового законодавства України з податковим законодавством Європейського Союзу (ЄС). Аналіз та порівняльна оцінка ефективності податкової системи України і країн ЄС. Положення проекту Податкового Кодексу України.

  магистерская работа, добавлен 06.07.2010

 • Податковий кодекс України як систематизований законодавчий акт, покликаний забезпечити комплексний підхід до розв'язання насущних проблем податкового права, його переваги за загальними ознаками. Структура кодексу та значення у житті громадян України.

  реферат, добавлен 15.11.2014

 • Види та методи податкового аудиту, організація його проведення. Аналіз взаємодії контролюючих органів та їх підрозділів у процесі проведення податкового аудиту. Напрями розширення повноважень органів контролюючої діяльності в податковій системі.

  курсовая работа, добавлен 16.05.2010

 • Отримання доходів фізичними особами. Прямі та не прямі податки. Податковий контроль - елемент фінансового контролю. Зобов'язання платникiв податків і зборів. Джерела інформації для податкового контролю, контрольно-перевірочної роботи, етапи контролю.

  контрольная работа, добавлен 17.02.2010

 • Висвітлення основних підходів щодо визначення основ податкового регулювання в сфері інвестицій в контексті сучасної економіко-правової науки. Обґрунтування значення контролю інвестиційної діяльності та бюджетної сфери в суспільно-державних відносинах.

  статья, добавлен 31.08.2017

 • Поняття та призначення фінансового контролю, його форми, методи та види. Специфіка органів фінансового контролю, характеристика правових основ здійснення перевірок органами державної податкової служби України, особливості аудиторського контролю.

  реферат, добавлен 11.05.2010

 • Поняття та сутність податкового боргу, його структура та існуючі статуси. Система та компетенція органів, які контролюють та здійснюють стягнення податкового боргу з платників податків, місце Державної податкової служби в даній сфері та головні операції.

  дипломная работа, добавлен 05.10.2011

 • Поняття контролю та його сутність. Елементи і об’єкти фінансово-господарського контролю. Функції та структура державного казначейства у зарубіжних країнах. Фінансовий контроль як економічний процес та його складові елементи, їх характеристика і значення.

  контрольная работа, добавлен 17.01.2009

 • Особливості податкової політики в умовах фінансової кризи. Внесення змін до Податкового Кодексу України та законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Адаптація вітчизняного законодавства до вимог ЄС, його гармонізація.

  статья, добавлен 24.04.2018

 • Сутність податкового боргу (недоїмки) та випадки, коли він визнається безнадійним. Поняття адміністративного арешту та строки його накладання. Зміст податкової застави та порядок її погашення. Сутність та види банкрутства. Погашення податкових боргів.

  контрольная работа, добавлен 15.07.2010

 • Становлення та розвиток податкової служби України. Аналіз податкового навантаження на економіку та регулюючого впливу податкової систем. Шляхи вирішення проблем нерівномірного розподілу податкового тягаря та неефективної системи податкових пільг.

  дипломная работа, добавлен 10.12.2011

 • Поняття фінансового контролю, його принципи, види, форми і методи. Особливості системи забезпечення фінансової дисципліни, державного та недержавного контролю в Україні. Контроль за виконанням планів-прогнозів господарської і фінансової діяльності.

  курсовая работа, добавлен 09.06.2010

 • Поняття, економічна сутність та елементи податкового планування. Вплив законодавчо встановлених обов'язкових платежів на розмір прибутку та фінансових ресурсів підприємства. Методика розрахунку та оцінки податкового навантаження платника податків.

  контрольная работа, добавлен 16.06.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.