Аналіз лінійних кіл

Складання системи рівнянь за законами Кірхгофа. Визначення струмів у всіх вітках схеми методом контурних струмів, вузлових потенціалів. Розрахунок розгалуженого електричного кола гармонійного струму. Моделювання електричного кола постійного струму.

Подобные документы

 • Проектування керованого трифазного випрямляча електричного струму, його силової частини. Розробка схеми імпульсно-фазового керування: розрахунок вихідного каскаду, фазозсувного ланцюга, генератора напруги, компаратора, диференціюючої ланки, одновібратора.

  курсовая работа, добавлен 22.12.2010

 • Основні режими роботи електричного кола, режим короткого замикання. Приклади використання режиму узгодженого навантаження. Розрахунок нелінійних електричних кіл аналітичним і графічним методами. Опис лабораторної установки і порядок проведення роботи.

  лабораторная работа, добавлен 13.09.2009

 • Необхідність та принципи планування експерименту. Моделювання двигунів постійного струму та тиристорного перетворювача напруги. Складання математичної моделі системи електроприводу на базі "Широтно-імпульсний перетворювач – двигун постійного струму".

  курсовая работа, добавлен 29.08.2014

 • Аналіз планування експерименту, його необхідність та основні принципи, регресійний аналіз. Моделювання двигуна постійного струму, тиристорного перетворювача. Карта Парето регресійної моделі. Ротабельне композиційне планування, оцінка адекватності моделі.

  курсовая работа, добавлен 27.02.2012

 • Застосування рядів Фур'є для знаходження миттєвих та діючих значень напруг та струмів для кіл несинусоїдного струму, побудова графіків для кожної гармоніки. Розрахунок активної та реактивної потужності при дії на коло періодичного негармонійного сигналу.

  контрольная работа, добавлен 07.12.2010

 • Апарати, призначені для нечастих замикань і розмикань електричного кола й тривалого проходження по ньому струму. Переваги застосування вимикачів замість плавких запобіжників. Види дугогасильних решіток. Пристрій комбінованого автоматичного вимикача.

  контрольная работа, добавлен 16.12.2010

 • Визначення амплітуди струму і напруги на навантаженні складного чотириполюсника, вхідний опір, вхідний струм, коефіцієнт передачі. Розрахунок і проектування складного фільтра, що забезпечує задане згасання на частоті f. Перехідні струми всіх віток схеми.

  контрольная работа, добавлен 23.12.2013

 • Визначення класичним, оперативним і спектральним методами реакції лінійного електричного кола на підключення джерела живлення. Використання цих методів при проектуванні нових телекомунікаційних пристроїв. Моделювання перехідного процесу за допомогою ЕОМ.

  контрольная работа, добавлен 23.02.2012

 • Особливості розрахунку струмів при трифазному і двофазному короткому замиканні. Визначення параметрів захисту трансформатора. Розрахунок максимального струмового значення, трирелейна схема диференційного захисту. Перевірка трансформаторів струму.

  курсовая работа, добавлен 11.02.2015

 • Аналіз активного опору змінного струму, індуктивності, ємності, вивчення явища резонансу напруг. Визначення миттєвого значення струму в колі з ємністю. Розрахунки його характеристик, побудова векторних діаграм на підставі експерименту і розрахунку.

  лабораторная работа, добавлен 13.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.