Поняття ануїтету

Визначення, приклади та класифікація ануїтету, визначення його майбутньої і теперішньої вартості. Фінансові розрахунки за платежами пренумерандо і постнумерандо. Безстроковий ануїтет як різновид грошового потоку. Його оцінка за схемою дисконтування.

Подобные документы

 • Методика визначення майбутньої вартості грошей, ануїтету. Визначення показників чистої приведеної вартості та індексу рентабельності проектів, показників внутрішньої норми доходності проекту, чистої теперішньої вартості. Оцінка прийнятності проекту.

  контрольная работа, добавлен 17.10.2010

 • Поняття дисконту. Характеристика видів дисконтування. Способи розрахунку доходу при короткострокових фінансових вкладеннях. Що таке короткострокові фінансові вкладення. Загальна формула для обчислення дисконтованої вартості потоку постнумерандо.

  контрольная работа, добавлен 23.09.2011

 • Теоретичні основи стратегічного управління грошовими потоками, поняття грошей та грошового потоку в контексті стратегічного аналізу. Роль та завдання аналізу в управлінні грошовими потоками та методологічний інструментарій оцінювання вартості грошей.

  курсовая работа, добавлен 16.01.2010

 • Поняття та визначення фінансових інвестицій. Оцінка майбутньої вартості грошових вкладень. Оціночна система показників доходності акцій. Методи оцінки облігацій та векселів. Оцінка акцій з непостійним приростом дивідендів. Фінансові зобов'язання.

  реферат, добавлен 15.02.2011

 • Гроші — еквівалент вартості усіх інших товарів. На базі розрахунку вартості використання грошей протягом певного періоду часу ґрунтуються концепції майбутньої та теперішньої вартості грошей. Декурсивний та антисипативний способи нарахування відсотків.

  реферат, добавлен 12.01.2009

 • Доходи державного бюджету та їх класифікація. Методика нарахування відсотків за акціями. Оцінка і облік фінансових інвестицій. Розрахунок ринкової вартості акцій. Визначення суми податків і зборів, що сплатить підприємство до державного бюджету.

  контрольная работа, добавлен 26.03.2013

 • Порівняльна оцінка ефективності проектів. Алгоритм методу еквівалентного ануїтету. Визначення точки перетину Фішера. Оцінка ризику проекту за сценарним методом. Чисті грошові надходження по інвестиційному проекту та альтернативна схема фінансування.

  контрольная работа, добавлен 09.07.2012

 • Оцінка ринкової вартості фінансових інструментів, порівняльний і дохідний підхід. Моделювання ставки дисконтування з урахуванням ризику, метод середньозваженої вартості капіталу (WACC). Оцінка вартості капітальних активів та арбітражне ціноутворення.

  реферат, добавлен 30.06.2009

 • Поняття грошового потоку і його складові. Оцінка інвестиційних рішень та трактування грошових витрат з точки зору бухгалтерського обліку. Проектний грошовий потік та його розрахунок. Операційний потік грошей, капітальні витрати і приріст капіталу.

  реферат, добавлен 26.03.2009

 • Аналіз показників бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати. Аналіз грошових потоків підприємства у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, визначення чистого грошового потоку. Класифікація дебіторської заборгованості.

  курсовая работа, добавлен 01.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.