Анонімна наукова рецензія: функціонально-структурні та мовні характеристики

Аналіз провідних комунікативно-функційних, структурно-композиційних та мовних особливостей англомовних наукових анонімних рецензій. Семантико-стилістична виразність текстів рецензій. Специфіка комунікативної сутності пре-публікаційної анонімної рецензії.

Подобные документы

 • Дослідження англомовних текстів етичних кодексів міжнародних компаній. Базові концепти етики responsibility та integrity. Роль мовних засобів у процесі вербалізації. Контрастивне дослідження концептів провідних європейських та українських компаній.

  статья, добавлен 21.07.2017

 • Онтологічна специфіка предмета соціально-наукових досліджень. Специфіка етичної ситуації, у якій перебуває соціальний науковець. Питання соціальної відповідальності в таких сферах, як економіка, політика, медицина. Покращення відносин людей між собою.

  статья, добавлен 15.08.2013

 • Мовний етикет, структура. Приклади найбільш типових формул звертання. Історичні умови формування і специфіка вживання етикетних формул. Екстралінгвістичні фактори від яких залежить вибір етикетних одиниць. Традиційний український вияв шанобливості.

  реферат, добавлен 23.11.2014

 • Аналіз сутності, специфіки, завдань професійної етики. Вивчення основних принципів професійної етики державного службовця, обґрунтування її значимості в професійній діяльності. Виявлення факторів, від яких залежить якість виконання професійних обов’язків.

  статья, добавлен 15.03.2018

 • Вивчення складних і суперечливих явищ в естетиці, відображених у текстах культури. Розпрозорення есеїстського наративу. Розкриття процесу самоактуалізації автора. Класифікація текстів філософського роману. Систематизація та створення проблемального поля.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Вимоги до усного ділового мовлення. Телефонна розмова як вид ділового спілкування. Вибір мовних засобів і правила етикету для телефонної розмови. Специфіка розмови по мобільному телефону. Правила, котрих доцільно дотримуватися при телефонному спілкуванні.

  реферат, добавлен 26.04.2011

 • Особливості комунікативної культури як складника базової культури фахівця. Завдання, що вирішуються засобами іноземної мови, знання якої розглядаються як неодмінна умова входження спеціаліста у світову спільноту. Роль комунікації у формуванні особистості.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Специфічні ознаки телефонної розмови. Вимоги до комунікативної діяльності державних службовців. Вплив рівеня професійно-комунікативної діяльності на вирішення стратегічних питань. Вміння вести телефонні розмови за етичними нормами, підготовка до розмови.

  реферат, добавлен 08.06.2009

 • Особливості культури ділового спілкування менеджера. Характеристика загальносистемних та часткових показників оцінки її рівня. Аналіз особливостей культури менеджменту на прикладі КП "Івано-Франківськводоекотехпром" та розробка шляхів її удосконалення.

  курсовая работа, добавлен 29.10.2012

 • Основні положення американської аналітичної естетики, її специфіка та динаміка в сучасних умовах. Аналіз основних тенденцій розвитку європейського постмодернізму як підґрунтя постаналітичної американської естетики. Аналіз естетичної концепції А. Данто.

  автореферат, добавлен 26.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.