Взаємозв’язок моральних та релігійних цінностей

Мораль – система поглядів і уявлень, норм, які регулюють моральну поведінку людей. Особливості природи моралі, її релігійного трактування, аналізу з точки зору натуралістичного та соціологічного підходів. "Добро" і "зло", як категорії релігії та моралі.

Подобные документы

 • Поняття моралі як вселюдського феномену, її природа, концепції розвитку та історичні типи. Сутність, види та особливості моральних відносин. Характеристика моральних колізій ХХ ст. Порівняльний аналіз моралі та її прогресу у різних історичних епохах.

  контрольная работа, добавлен 20.03.2010

 • Формування уявлень про мораль з раннього дитинства. Особливості засвоювання основних норм та правил моралі, формування моральної якості та схильності у людини. Основна роль моралі у розвитку суспільства та кожної особистості. Головна мета життя людини.

  эссе, добавлен 27.01.2016

 • Обґрунтування моралі – теоретична процедура, завдяки якій в етиці доводять необхідність виконання моральних вимог кожною людиною. Протистояння утилітаризму і абсолютизму. Теорія справедливості Дж. Ролза. Поняття про добро і зло. Доктрини природи права.

  реферат, добавлен 27.11.2014

 • Мораль як форма суспільної і особистісної свідомості. Поняття, сутність та особливості моралі. Походження моралі. Основні етапи історичного розвитку моралі. Мораль епохи Відродження. Звичаї, традиції, релігійні, правові норми та їх сукупність.

  реферат, добавлен 21.12.2015

 • Елементи моралі як ідеального феномену в умовах первіснообщинного ладу. Зв'язок етики й моралі. Етика як вияв рефлексії індивіда у рабовласницькому суспільстві. Мораль феодального та буржуазного суспільства, епохи Відродження. Аналіз комуністичної моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Оптимістичні та песимістичні концепції на проблему прогресу моралі. Дослідження основних віх прогресу моралі. Характеристика моральних викликів сучасного світу. Аналіз глобальних тенденцій у сучасному світі. Прогнозування особливостей моралі майбутнього.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Попереднє зауваження, мораль і проблема її соціальної детермінації. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі. Зв’язок моралі з інституційною регуляцією, правом, звичаєм. Особливості взаємодії політики і етики у суспільстві.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Концепції соціально-історичної природи моралі. Узгодженість у трудовій діяльності первісних людей. Релігійно-магічні способи регуляції людського життя. Утворення перших системи писаного права. Утвердження загальнолюдських цінностей в суспільстві.

  реферат, добавлен 19.02.2016

 • Виявлення потенціалу професійної етики для підтримки цінностей моралі на сучасному етапі розвитку суспільства. Проблема взаємовідносин професійної та загальнолюдської моралі. Вплив інституціональних факторів на етику та моральні установки професіоналів.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Поняття юридичної етики як різновиду теорії професійної моралі, в якому принципи загальної, професійної етики застосовуються для аналізу моралі. Проблема співвідношення моралі і права. Визначення насильницьких дій як застосуванням сили, з опорою на силу.

  реферат, добавлен 14.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.