Сутність та специфіка професійної етики державного службовця

Аналіз сутності, специфіки, завдань професійної етики. Вивчення основних принципів професійної етики державного службовця, обґрунтування її значимості в професійній діяльності. Виявлення факторів, від яких залежить якість виконання професійних обов’язків.

Подобные документы

 • Основоположні цінності професійної діяльності поліцейського верховенства права, гуманізму та професіоналізму. Формулювання визначення "основні принципи професійної етики поліцейського". Схеми типологізації принципів професійної етики поліцейського.

  статья, добавлен 18.06.2021

 • Основні етапи становлення та розвитку етики. Різні підходи до трактування означеної педагогічної категорії. Структура етики та виокремлення її змістових блоків. Характеристика типів професійної етики та її представлення в різних аспектах діяльності.

  статья, добавлен 21.05.2013

 • Структура професійної етики майбутніх медичних сестер та її компоненти. Сутність складових мотиваційно-ціннісного, когнітивного блоків професійної етики. Характеристика етичних якостей, що складають зміст особистісного компонента медичної сестри.

  статья, добавлен 29.10.2020

 • Формуванню етичних основ професійної етики у військовому середовищі Збройних сил України. Історико-філософський аналіз сутності поняття "професійна етика" та дослідження впливу моральних цінностей на формування етики офіцера Збройних сил України.

  статья, добавлен 25.02.2020

 • Умови виникнення і призначення професійної етики. Сенс її і призначення пов'язані з гуманізацією суспільної праці і закладені в традиційних морально-професійних кодексах честі лікаря, юриста, педагога, журналіста та ін. Проблеми специфіки їх діяльності.

  контрольная работа, добавлен 11.05.2011

 • Аналіз основ професійної етики. Специфіка професії крізь призму моральних принципів суспільства. Деонтологічні правила поведінки членів того чи іншого професійного співтовариства, що відповідають етичним вимогам суспільства і держави в історичних умовах.

  статья, добавлен 26.02.2017

 • Аналіз етичних проблем прийняття рішень і діяльності. Соціальна робота як один з видів професійної діяльності, де турбота про благо всіх і кожного є предметом практичної діяльності. Знайомство з деякими аспектами професійної етики соціального працівника.

  статья, добавлен 30.10.2020

 • Поняття добра і зла, моралі і моральності. Основні етапи становлення етики як науки про мораль. Поняття наукової, релігійної та професійної етики. Протиріччя між вимогами загальнолюдської моралі і вимогами професійної етики. Покращення моралі та людини.

  контрольная работа, добавлен 28.01.2011

 • Моральна культура спілкування як складова загальнолюдської культури. Науково-теоретичне обґрунтування формування професійної етики державних службовців в умовах демократизації. Мовні засоби конструювання іміджу. Компетентність комунікативного процесу.

  дипломная работа, добавлен 07.10.2014

 • Автор розкрив сутність дефініції "принцип". Визначив та обґрунтував роль сучасних принципів у формуванні професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах, які стали підґрунтям розроблення педагогічної системи професійної підготовки.

  статья, добавлен 09.04.2022

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.