З історії вивчення дієприкметника в Ніжинській вищій школі

Розгляд внеску учених Ніжинської вищої школи в дослідження теоретичних аспектів морфології слов’янських мов. Аналіз концепції дієприкметника, розробленої академіком Ю.Ф. Карським у його розвідках та у праці "Білоруси"; роль діахронічних досліджень.

Подобные документы

 • Розгляд семантико-граматичного статусу дієприкметників сучасної турецької мови. Аналіз морфологічної будови та синтаксичних функцій дієприкметника. Визначення лексичного обсягу дієприкметника на основі семантичних, морфологічних та синтаксичних ознак.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Аналіз капітальних праць ученого, що увійшли в "Золотий фонд" вітчизняного мовознавства. Пріоритетні та допоміжні джерела вивчення історії мови в студіях О. Потебні. Розкриття його поглядів та вагомого внеску у вивчення історії східнослов'янських мов.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Аналіз поглядів П.О. Бузука щодо методології дослідження мовної історії. Аналіз проблеми походження слов’янських мов у концепції П.О. Бузука. Дослідження особливостей інтерпретації історії фонетичних і морфологічних явищ у лінгвістичній концепції вченого.

  автореферат, добавлен 30.10.2015

 • Розгляд особливостей порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов у ХІХ століття. Ф. Міклошич як словенський, австрійський мовознавець: аналіз біографії, розгляд фундаментальних праць. Загальна характеристика порівняльної граматики Ф. Міклошича.

  реферат, добавлен 21.08.2015

 • Аналіз внеску М.О. Максимовича у розв’язання проблеми джерел вивчення історії східнослов’янських мов. Розробка основних прийомів опрацювання давніх писемних пам’яток і сучасних говорів. Виявлення протиставлення творів духовного та світського змісту.

  статья, добавлен 31.12.2017

 • Період формування порівняльно-історичного мовознавства (перша половина ХІХ ст.). Етнонім "слов’яни", етнічна близькість слов’янських народів. Слов’янські літературні мови, їх типологічна характеристика. Особливості алфавітів слов’янських народів.

  контрольная работа, добавлен 13.12.2011

 • Вивчення теоретичних тверджень А.Ю. Кримського щодо питань історії української мови в контексті компаративістики 70-х р. ХІХ ст. – 30-х р. ХХ ст. Праці вченого з історичної фонетики, морфології української мови, з проблеми східнослов’янського глотогенезу.

  автореферат, добавлен 29.08.2014

 • Перша наукова генеалогічна класифікація слов'янських мов Ломоносова: "руська", польська, болгарська, сербська, чеська, словацька, "вандальська" (лужицька). Східна, західна і південна підгруппи слов'янських мов, що відносяться до індоєвропейської сім'ї.

  курсовая работа, добавлен 10.01.2013

 • Опис гендерних аспектів використання конструкцій певними модальними типами у діалогічному мовленні сучасної української мови. Розвиток та зміст теорії жанрів мовлення. Комплекс теоретичних і практичних досліджень проблем модальності у слов’янських мовах.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Аналіз пошуків слов’янського термінознавства системно-структурної традиційної дослідницької парадигми кінця ХХ – початку ХХІ ст. Визначення ономасіологічних, ономасемасіологічних напрямів дослідження. Систематизація праці слов’янських термінологів.

  статья, добавлен 29.10.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.