Ігрова модель художнього світу у візії постмодернізму

Виявлення типових ігрових принципів, які характеризують постмодерністське письмо. Ігрова специфіка художнього тексту. Невизначеність та багатозначність, що постулює ігровий та відкритий спосіб мислення, який "відображає" відкритий характер самого світу.

Подобные документы

 • Визначення мовної гри як засадничого принципу текстотворення в художньому постмодерністському тексті. Ігровий характер художнього мовлення, характеристики мовної гри та аналіз реалізації мовної гри на фонетичному, лексичному і граматичному рівнях мови.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Аналіз есе, інтерв’ю і романів сучасного німецького письменника М. Вальзера з метою виявлення особливостей художнього світу письменника. Аспекти філософського світобачення, концепції історії, мови, мистецтва й релігії, своєрідності поетики романів.

  автореферат, добавлен 16.10.2013

 • Аналіз художнього тексту. Структура концепту як сукупність узагальнених ознак для ідентифікації предмету чи явища як фрагмента картини світу. Найчастотніші класи, що утворюють семантичні поля концептів у концептуальній структурі художнього твору.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Розгляд способів реалізації художнього, як парадоксальності творчої індивідуальності та творчості поета Т. Шевченка. Розуміння діалогу реальності художнього з реальністю світу. Необхідність розрізнення художнього як сутності мистецтва і літератури.

  статья, добавлен 16.02.2018

 • Визначення принципів стилістичного аналізу художнього прозового тексту. З'ясування особливостей структурної і стилістичної організації оповіді у романі І.С. Тургенєва "Дворянське гніздо". Мовностилістичні прийоми відтворення художнього світу у романі.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Характеристика методологічних підходів до вивчення гендеру в літературі. Дослідження концептів фемінності, маскулінності, андрогінності як критерії аналізу художнього світу Т.Г. Шевченка. Розробка моделі гендерної інтерпретації творчості письменника.

  автореферат, добавлен 25.08.2015

 • Аналіз вивчення форм оповідності постмодерністського тексту. Виявлення стилістико-синтаксичних особливостей художнього дефініціювання світу в оповіданнях та есе збірки Ю. Іздрика "Таке". Характеристика структури і семантики синтаксичних конструкцій.

  статья, добавлен 16.10.2018

 • Встановлення зумовленості лінгвокогнітивних і гендерних особливостей вербальної репрезентації емоційного стану художнього персонажа типом художнього тексту. Відтворення авторського світобачення й розуміння світу, визначення ключових емоційних концептів.

  автореферат, добавлен 18.08.2018

 • Інтерпретація типу творчості Ю. Тарнавського в літературознавстві. Замкненість світу цивілізації з погляду ліричного героя. Екзистенціалістська інтерпретація опозиції "мисливець-жертва". Мотив руйнації як кульмінація в зображенні цивілізаційного світу.

  автореферат, добавлен 30.09.2013

 • Дослідження застосування мозаїчного методу творення художнього світу в трилогії В. Фолкнера "Місто", "Селище", "Дім" і романі В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага". Порівняльний аналіз поетики двох прозаїків, окреслення певних типологічних збігів.

  статья, добавлен 26.08.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.