Етика Демокрита

Роль і значення абсолютного механічного детермінізму і фаталізму в науковій діяльності Демокрита. Погляди філософа на природу людини та її життя. Місце вчення про найвище благо і чесноти в етиці Демокрита. Найважливіші чесноти людини та їх значення.

Подобные документы

 • Етика Демокрита - частина натурфілософського вчення про космічну цілісність світу. Специфіка етичного скептицизму у софістів. Основні погляди Платона на суперечності між тілесними та духовними потребами. Ключові різновиди мужності згідно Аристотеля.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Критичний аналіз етичних теорій, що пояснюють можливість дій, спрямованих на спільне благо. Характеристика та специфіка сучасного підходу в етиці чесноти, консеквенціалістський та деонтологічній етиці, які обґрунтовують можливість альтруїстичних дій.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Фактори, що впливають на формування в людини моральних орієнтирів, значення в даному процесі її розуму та теоретичного мислення. Осмислення чеснот і вад особистості, його відображення в етичній науці різних епох. Класифікація моральних якостей людей.

  реферат, добавлен 24.01.2018

 • Етичні погляди Платона, його вчення про "ідеї". Функції і норми моралі. Етична свідомість і її структура. Пафос і його відроджу вальна роль в художньому творі. Суттєва конструктивна особливість сукупності моральних норм у її відбитті у свідомості людини.

  контрольная работа, добавлен 28.04.2016

 • Зародження давньокитайської філософської думки. Роль "Книги змін" у становленні етики Давнього Китаю. Основний моральний принцип даосизму. Аналіз питань моральної природи людини, життя сім'ї й управління державою. Етика конфуціанства та матеріалізму.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Етика як наука про мораль: її сутність, специфіку. Методологія мистецтвознавчих наук. Пізнання навколишньої реальності природи, суспільства, людини та її діяльності в усіх життєвих сферах. Предмет естетики: роль, місце в системі філософських знань.

  реферат, добавлен 20.05.2015

 • Дослідження блага й істини в етиці. Аналіз теорії пізнання самого себе за Сократом. Особливість етичних ідей Середньовіччя. Моральні шукання в екзистенційній філософії. Добро і зло як полюси ставлення людини до дійсності. Сором і совість як явища моралі.

  курс лекций, добавлен 26.10.2017

 • Вивчення основоположних засад формування відношення людини до світу. Принцип відповідності мети і засобів в системі етичних принципів. Колективізм-індивідуалізм як принципи соціального буття. Дослідження проблеми морального ідеалу в сучасній етиці.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Мораль як діяльнісно-практичне відношення до світу, її соціальні функції та ціннісний зміст. Комплексне вивчення поняття сутності та структури моралі, її місця і значення в творенні суспільності життя. Абсолютизація спекулятивного мислення в етиці Канта.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Поняття, предмет та структура етики. Моральний досвід різних поколінь людства. Процес вироблення етичних знань. Аналіз проблем добра і зла. Взаємозв'язок етики з іншими науками. Раціональне обґрунтування моралі, виявлення її значення у розвитку людини.

  реферат, добавлен 31.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.