Ідеї соціології туризму

Поняття та категорії соціології туризму як дисципліни, її виникнення та розвиток. Об'єкт і предмет дослідження соціології туризму, соціологічні ідеї туризму сумісних соціально-гуманітарних наук. Туризм як соціокультурний феномен, місце людини в ньому.

Подобные документы

 • Зміст промислового туризму. Пошук синонімічних термінів, що розкривають природу цього соціокультурного явища. Підходи до розуміння туризму в контексті соціології туризму. Обґрунтування доцільності введення в науковий обіг поняття "екопромисловий туризм".

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Вивчення соціального життя людини, соціальних груп та суспільств. Предмет та функції соціології. Структура та рівні соціального знання. Закони, категорії та методи соціології. Зв'язок соціології з іншими науками. Спеціальні і галузеві соціологічні теорії.

  шпаргалка, добавлен 23.03.2013

 • Предмет і об’єкт дослідження та особливості соціології як науки, історія її виникнення. Основні функції, закони і категорії соціології, структура соціологічної науки. Місце та роль соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками.

  лекция, добавлен 06.09.2017

 • Соціально-політичні передумови виникнення соціології, її розвиток як наукової дисципліни: основні функції, об’єкт і предмет; місце в системі суспільних і гуманітарних наук. Структура системи соціологічних знань: спеціальні теорії, емпіричні дослідження.

  контрольная работа, добавлен 22.10.2010

 • Предмет, об'єкт, основні функції та становлення соціології релігії як наукової дисципліни. Роль і місце соціології релігії серед інших наук. Структура релігійної свідомості. Християнство як закономірна форма суспільно-просторової часової трансформації.

  реферат, добавлен 03.10.2012

 • Соціальний зміст феномену туризму. Місце і роль готельного господарства в інфраструктурі туризму. Чинники, що сприяють розвитку готельного господарства в Україні або гальмують його. Резерви підвищення якості готельних послуг у вітчизняній сфері туризму.

  автореферат, добавлен 24.06.2014

 • Місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наук. Девіантна поведінка: форми, види, причини. Особливості соціально екологічних процесів в Україні. Структура, причини та механізм соціального конфлікту. Основні тенденції розвитку інституту сім’ї.

  курс лекций, добавлен 19.08.2017

 • Предмет і об’єкт дослідження науки соціології. Особливості причинних та функціональних динамічних законів. Структура соціологічної науки. Теоретично-пізнавальна, практично-перетворювальна функція соціології. Місце соціології в системі суспільствознавства.

  реферат, добавлен 13.04.2011

 • Соціальні і теоретико–методичні передумови виникнення соціології та історія появи науки (засновник Огюст Конт). Основні ідеї, об'єкт (сукупність соціальних зв'язків і відносин), закони (соціальний, динамічний, статичний) та категорії соціології.

  реферат, добавлен 15.11.2011

 • Об'єкт і предмет соціології. Місце соціології в системі наук, її структура і функції. Основні сучасні підходи до аналізу суспільства. Соціологічні методи дослідження. Мiкросоцiологiя i макросоцiологiя як взаємопов'язанi галузi соцiологiчного знання.

  контрольная работа, добавлен 21.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.