А. Макаренко і З. Фрейд: спроба герменевтичного аналізу віртуальної взаємодії видатних європейських гуманістів

Герменевтичне з’ясування соціокультурних змін ( З. Фрейд, К. Юнг), що вплинули в Україні на фрейдистське і просвітницьке тлумачення гуманістки романтичного простору. Виявлення прихильності українського соціуму до філософського впливу на "маленьку людину".

Подобные документы

 • Розгляд ідеї соціальної справедливості, як одного із найбільш складних об’єктів філософського аналізу. Висвітлення особливостей її тлумачення у філософії Київської Русі, ренесансно-гуманістичного та барокового періодів, періоду українського романтизму.

  статья, добавлен 29.10.2016

 • З'ясування актуалізації пошуку сенсу національної ідеї в Україні в період становлення сталінізму та історичного виміру творчості видатного педагога Антона Макаренка. Висвітлення духу свободи крізь призму умоглядного філософсько-виховного вчення.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Філософські підходи до освітянських проблем гуманістів епохи Відродження. Правові засади перегляду релігійно-політичних цінностей та поява гуманістичного філософського мислення в Західній Європі, національне й універсальне в системі виховання і освіти.

  статья, добавлен 28.02.2016

 • "Держава" як основна праця Платона. Основи філософського учення Аристотеля. "Утопія" Т. Мора та її зміст. "Критика чистого розуму" І. Канта. Критика політичної економії К. Маркса. Роль та значення психоаналізу З. Фрейда. Філософські погляди Г. Гегеля.

  шпаргалка, добавлен 12.11.2014

 • Рассмотрение размышлений философов-экзистенциалистов о смысле человеческой жизни. Изучение учений Франка в книге "Смысл жизни человека". Рассмотрение методики религии с точки зрения философов. Исследование мнения Фрейда о смысле человеческой жизни.

  реферат, добавлен 15.01.2014

 • Здійснення теоретичної реконструкції Дільтеєвого розуміння методології історико-філософського пізнання. З’ясування культурно-історичних передумов й теоретичних джерел формування історико-філософських праць В. Дільтея, їх значення у концепції мислителя.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Визначення філософського виміру категорії і феномена якості вищої освіти в стратегії розвитку суспільства. Дослідження проблеми якості освіти в контексті сучасних загальноцивілізаційних тенденцій. Аналіз сучасних європейських підходів в даному питанні.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Загальне поняття про мультикультуралізм та глобалізацію. Міфологічний характер теорії Зигмунда Фрейда. Філософський погляд на універсум. Цілісність, спрямованість, гуманістичний зміст історії. Спорідненість філософського та історичного знання за Б. Кроче.

  статья, добавлен 29.08.2013

 • Религиозно-философская и психоаналитическая интерпретации проблемы пола в философском контексте. Проблема сексуальной свободы и человеческого совершенствования в концепциях З. Фрейда и В. Розанова. Особенности рецепции проблемы пола в русской философии.

  автореферат, добавлен 22.10.2018

 • Спроба узагальнення різних напрямків дослідження феномену самореалізації особистості. Паліваріативність інтерпретації поняття самореалізація особистості в сфері гуманітарного знання. Дослідження самореалізації особистості в межах філософського знання.

  статья, добавлен 08.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.