Дослідження домінуючої конфігурації моделей подружніх стосунків через аналіз наративу

Виявлення за допомогою RAP-інтерв’ю (Relationship Anecdotes Paradigm) конфліктів у домінуючій конфігурації стосунку клієнтів. Оцінювання змін у стосунках та стані клієнтів у залежності від зміни значимого об’єкта подружніх стосунків через аналіз наративу.

Подобные документы

 • Проблема трансформації подружніх стосунків у молодих сім'ях. Результати емпіричного дослідження зв'язку рівня трансформації подружніх стосунків у молодих сім'ях. Залежність задоволеності шлюбом від узгодженості рольових очікувань та притягань у шлюбі.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Аналіз витоків наративної психології. Особливості наративного аналізу як форми дискурс-аналізу, виявлення основних характеристик наративу. Використання наративів клієнтів для здійснення змін у процесі психотерапії. Сутність та значення RAP-інтерв’ю.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Експериментально-психологічне дослідження сімейних стосунків сексуально дезадаптованих подружніх пар. Методологічні основи психологічної профілактики й корекції дисфункційності шлюбу: етапи роботи з подружжям, найбільш ефективні корекційні методики.

  отчет по практике, добавлен 20.09.2011

 • Визначення та характеристика актуальності осмислення теоретичних і практичних питань психології сім’ї. Ознайомлення з результатами аналізу подружніх стосунків у різних сім’ях. Дослідження причин конфліктів (подружніх, міжпоколінних) та сімейних криз.

  статья, добавлен 29.10.2017

 • Дослідження зв’язку між задоволеністю шлюбом у подружніх пар та характером взаємодії подружжя в конфліктній ситуації. Види та причини подружніх конфліктів, розробка рекомендацій з їх попередження та вирішення. Основні методики сімейної психодіагностики.

  дипломная работа, добавлен 17.10.2010

 • Аналіз стосунків у подружніх парах з великою різницею у віці. Вплив вікових особливостей на формування та перебіг стосунків. Проблема взаємного розуміння, дезорганізації системи сімейних відносин, конфліктів на основі невідповідності життєвих установок.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Комплексне дослідження взаємозв’язку особливостей подружніх стосунків та специфіки образу "Я" шлюбних партнерів у продовж їх спільного життя. Розробка програми оптимізації подружньої взаємодії шляхом самопізнання, саморозвитку кожного з партнерів.

  автореферат, добавлен 14.10.2013

 • Дослідження взаємозв'язку особливостей характеру подружніх стосунків та специфіки образу "Я" шлюбних партнерів упродовж їх спільного життя. Розробка програми оптимізації подружньої взаємодії шляхом самопізнання та саморозвитку кожного з партнерів.

  автореферат, добавлен 29.10.2015

 • Розробка підходів та системи психологічної корекції порушень подружніх стосунків на основі вивчення причин та механізмів їх розвитку при віддалених наслідках воєнної черепно-мозкової травми у чоловіків. Перебіг і прояви порушень комунікації подружжя.

  автореферат, добавлен 28.09.2013

 • Визначення ознак стану готовності молоді до сімейних стосунків. Напрями підготовки студентської молоді до вирішення конфліктних ситуацій у подружніх стосунках. Обґрунтування необхідності впровадження елективного курсу "Психологія сімейного життя".

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Розгляд особливостей стосунків у подружніх парах з великою різницею у віці і впливу вікових особливостей на формування та перебіг шлюбних стосунків у різновікових парах. Особливості спричинення конфліктів на основі невідповідності життєвих установок.

  статья, добавлен 07.02.2019

 • Дослідження психологічних проблем у молодій сім’ї. Виявлення детермінант психологічних розладів у стосунках молодого подружжя. Аналіз поняття подружнього конфлікту. Психологічні особливості та типологічні відмінності у поведінці молодих подружніх пар.

  статья, добавлен 30.01.2016

 • Психологічний зміст образу "Я" як когнітивної складової, його зв’язок із саморегуляцією особистості, самосвідомістю та характером взаємин у шлюбі. Гендерні особливості розвитку подружніх стосунків, їх оптимізація шляхом самопізнання кожного з партнерів.

  автореферат, добавлен 25.08.2014

 • Особливості подружніх взаємин на початковій стадії життєвого циклу молодої сім’ї. Психодіагностична і психокорекційна робота з подружніми конфліктами у молодих сім’ях. Тренінгова програма "Конструктивне вирішення конфліктів у сімейних взаємостосунках".

  магистерская работа, добавлен 10.04.2012

 • Характеристика подружніх відносин. Поняття "родина" та її функції, стадії розвитку шлюбу. Виникнення подружніх конфліктів. Дослідження рівня конфліктності та його взаємозв'язок зі стадією розвитку шлюбу. Шляхи конструктивного вирішення конфліктів.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2012

 • Характеристика типів конфігурацій стосунків в сім’ях хімічно узалежнених. Внутрішні конфлікти особистості залежного. Роль сорому у формуванні узалежнення. Теоретичні засади розуміння сутності конфігурації сімейних стосунків в сім’ях із наркозалежними.

  статья, добавлен 12.11.2022

 • Упорядкування наявного психологічного дискурсу стосовно сиблінгових взаємин в різних психологічних школах. Структура стосунків дорослих братів і сестер. Поняття ідентичності і комплементарності подружніх ролей. Роль сиблінгових взаємин в дорослому віці.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Необхідність дослідження подружніх конфліктів, характеристика фаз їх протікання. Причини виникнення конфліктних ситуацій у подружньому житті. Психологічні особливості взаємодії в конфліктних ситуаціях подружніх пар. Шляхи попередження сімейних конфліктів.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Дослідження психологічних особливостей працівників інформаційних технологій. Проблема емоційного стану людей через підвищені стрес і тривожність. Психокорекційна програма розвитку емоційного інтелекту в подружніх парах, які працюють в ІТ-індустрії.

  статья, добавлен 22.10.2023

 • Аналіз актуальності дослідження психоаналітичного наративу. Характеристика основних етапів становлення наратології як науки. Дослідження місця психоаналізу у системі наратологічного аналізу. зв’язок Аналіз зв'язку художнього наративу з психоаналізом.

  статья, добавлен 04.11.2020

 • Визначення феномену любові та стереотипів любовних стосунків у гендерному аспекті. Дослідження співвідношення поняття закоханості з романтизмом, а кохання - з прагматизмом в залежності від гендерних ознак індивіда і його стереотипів у любовних стосунках.

  статья, добавлен 02.12.2017

 • Використання холістичного підходу до трактування психології особи як інтегрального суб’єкта життєздійснення. Застосування автобіографічного наративу в контексті управління та розв’язання складних конфліктів у організаційному середовищі вищої школи.

  статья, добавлен 24.05.2022

 • Особливості студентської сім’ї як соціального інституту. Вивчення психології міжособистісних стосунків. Психологічні характеристики періоду ранньої зрілості молодих людей. Дослідження тенденцій розвитку сучасних моделей шлюбно-сімейних стосунків.

  статья, добавлен 19.11.2017

 • Проаналізовано шлях становлення дружини алкоголіка в межах авторської особистісно-інтегративної концепції амбівалентності особистості. Визначено способи життя дружини алкоголіка через феномени співзалежності та деструктивності подружніх стосунків.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Дослідження етапів виникнення оніоманії та адикції від азартних ігор. Аналіз впливу стосунків у сім’ї на розвиток адиктивної поведінки. Розробка засобів профілактики виникнення залежності від покупок через інтернет, підвищення стресостійкості особистості.

  статья, добавлен 02.12.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.