Предмет і методологічні основи психології управління

Структура і завдання психології управління. Особливості психології управління як галузі психологічної науки. Акмеологія як наука, що вивчає закономірності і механізми розвитку людини на етапі її дорослості. Функції та категорії управлінської психології.

Подобные документы

 • Характеристика психології управління як галузі психологічної науки та етапів її формування. Особливості аспектів, предмету, мети та завдань, предмету та об'єкту психології управління., умов, що сприяють ефективному функціонуванню управління організацією.

  презентация, добавлен 13.04.2014

 • Основні поняття та напрямки досліджень у системі загальної психології. Предмет досліджень психології особистості, вікової психології, психології мистецтва, диференціальної психології, психофізіології. Найважливіші питання та складова історії психології.

  реферат, добавлен 16.11.2009

 • Виникнення вікової психології як науки. Характеристика вікової психології як галузі психологічної науки. Аналіз предмету вікової психології. Головна відмінність вікової психології від інших галузей психології. Історичний розвиток вікової психології.

  презентация, добавлен 19.06.2021

 • Становлення і розвиток психологічної науки, структура і взаємодія її різноманітних галузей. Сутність та складові загальної психології, вивчення закономірностей формування людини у психології особистості. Предмет досліджень акмеології та психофізіології.

  реферат, добавлен 11.01.2011

 • Поняття юридичної психології як галузі психологічної науки, яка вивчає закономірності та механізми психічної діяльності людей у сфері відносин, що регулюються правом. Аналіз психічних процесів в психологічній структурі особистості. Складові судової етики.

  контрольная работа, добавлен 21.07.2011

 • Економіка як наука про господарство, організацію та управління виробництвом, ефективне використання ресурсів. Поняття та предмет економічної психології, яка вивчає закономірності психічного відображення у свідомості людини стосунків людей з приводу речей.

  презентация, добавлен 14.10.2022

 • Предмет юридичної психології, її місце в системі психологічних та юридичних знань. Основні категорії, принципи, структура та завдання юридичної психології. Психологічні явища, механізми та закономірності, пов'язані з правом, його виникненням і розвитком.

  реферат, добавлен 31.03.2020

 • Предмет юридичної психології, закономірності і механізми правового опосередкування діяльності особистості та груп у сфері правової діяльності. Галузі і напрями юридичної психології. Особливості психології масовидних явищ. Феномен натовпу, етапи розвитку.

  контрольная работа, добавлен 15.09.2016

 • Історія виникнення та особливості психології як науки. Відмінність психічних явищ від явищ фізичних і матеріальних. Порівняльна таблиця методологічних основ наукової, практичної та побутової психології. Предмет та завдання вітчизняної психології.

  реферат, добавлен 22.11.2013

 • Історія психології та загальна психологія в основі системи психологічної науки. Напрями та предмет досліджень різних галузей психології. Питання історичного розвитку психіки. Особливості сучасної етнопсихології, соціальної та юридичної психології.

  реферат, добавлен 08.05.2013

 • Становлення, розвиток психологічної науки, структури і взаємодії її різноманітних галузей. Основні напрямки досліджень у системі загальної психології. Предмет досліджень психології особистості, вікової, юнацького віку. Основні поняття історії психології.

  контрольная работа, добавлен 21.11.2009

 • Предмет, методи диференціальної психології. Структура людської індивідуальності. Соціальні вимоги і розвиток диференціальної психології. Поняття про розумовий вік і рівняння інтелекту. Ймовірна закономірність як об'єкт диференціальної психології.

  реферат, добавлен 27.01.2010

 • Вікова психологія як галузь психологічної науки, що вивчає процес розвитку психічних функцій і особистості протягом усього життя людини. Педагогічна психологія, історія її розвитку як науки, цілі та завдання. Зв'язок вікової психології з іншими науками.

  реферат, добавлен 19.07.2017

 • Етапи історичного розвитку психологічної науки. Обґрунтування провідної підструктури особистості. Механізм розвитку здібностей. Функції емоційних та вольових проявів людини. Види темпераментів. Завдання й методи вікової та педагогічної психології.

  курс лекций, добавлен 07.10.2015

 • Основні напрями досліджень у системі загальної психології. Предмет вивчення вікової та соціальної психології. Напрями сучасної етнопсихології. Психологія культури та праці. Система юридичної психології. Предмет досліджень психології наукової творчості.

  реферат, добавлен 15.07.2009

 • Поняття соціальної психології, її структура та предмет дослідження. Експеримент Н. Триплетта та феномен соціальної фасилітації. Особливості психології праці, яка вивчає психологічні особливості трудової діяльності людини. Предмет інженерної психології.

  реферат, добавлен 30.01.2015

 • Виникнення психології як науки на межі XIX-XX ст. Вивчення психічних явищ і закономірностей. Предмет психології, центральні судження про взаємоперетворюючі прояви психіки. Поняття психічних процесів, властивостей, станів. Види психології: авіаційна і ін.

  реферат, добавлен 09.11.2015

 • Ознайомлення з предметом та завданнями психологічної науки. Характеристика сучасних теорій психології особистості. Аналіз структури психіки людини за З. Фрейдом. Визначення індивідуальних особливостей мислення. Вивчення поняття соціальної психології.

  курс лекций, добавлен 23.07.2017

 • Диференціальна психологія як наука. Предмет диференціальної психології. Основні блоки, які становлять фундамент науки про відмінності між людьми. Завдання, принципи, методи та основні галузі диференціальної психології. Типи досліджень в рамках цієї науки.

  презентация, добавлен 24.10.2020

 • Розгляд і характеристика основних понять психології. Особливості психології як науки. Сутність та основні якості сприймання. Структура емоційної сфери психічного. Емоційні психічні процеси: емоції, почуття, стани. Поняття особистості в психології.

  контрольная работа, добавлен 30.12.2011

 • Взаємодія психології як науки з іншими науками. Основні розділи та принципи психології. Методи психології: експеримент, спостереження, дослідження продуктів діяльності людини, метод тестів і анкетування. Провідні напрями в психології XX століття.

  реферат, добавлен 23.04.2009

 • Вікова психологія як галузь психологічної науки. Визначення предмету, об'єкту та принципів вікової психології. Індивідуальні особливості як показники багаторівневої організації людини як системи. Стратегічні теоретичні завдання вікової психології.

  лекция, добавлен 14.06.2017

 • Поняття психології, її предмет, мета і завдання. Учені, які вплинули на розвиток науки. Закономірності формування поглядів на психіку, душу, свідомість людини на основі аналізу різних підходів. Історія розвитку різних психологічних шкіл та напрямів.

  контрольная работа, добавлен 21.10.2013

 • Висвітлення психологічних характеристик управління, пояснення їх причин, рушійних сил і механізмів, побудова прогнозів розвитку управління та обґрунтування сутності прийомів надання психологічної допомоги. Психологія управління рекламною діяльністю.

  лекция, добавлен 14.12.2020

 • Предмет, завдання та структура психології як науки. Характеристика методів психології. Психологічний розвиток особистості, його фактори. Характер, його структура та формування. Діяльність, її функції та структура. Вікові кризи психічного розвитку людини.

  шпаргалка, добавлен 08.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.