Щастя в етичній концепції "конкордизму" Володимира Винниченка

Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. Принципи взаємозв’язку морально-філософської проблематики творів письменника з його вчинками як діяча.

Подобные документы

 • Аналіз творів М.П. Арцибашева та В.К. Винниченка періоду еміграції. Порівняльно-типологічне зіставлення оповідання "Під сонцем" і роману "Сонячна машина", створених у жанрі антиутопії. Схожість мотивів і символів визначення головних людських потреб.

  статья, добавлен 21.04.2018

 • Визначення основних рис історіософської концепції письменника, втіленої в трилогії. Характеристика функцій міфопоетичних форм вираження концепції. Особливості функціонування мотивів, міфологічних, фольклорних, релігійних і літературних джерел образності.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Жанрові і сюжетні особливості оповідань, романів, повістей, написаних українським письменником І. Франком. Аналіз повісті "Борислав сміється" - першої в українській літературі повісті про робітничий клас. Характеристика ліричної драми "Украдене щастя".

  реферат, добавлен 18.07.2010

 • Дослідження жанрово-стильових особливостей творів Олександра Олеся. Характеристика розповідної, описової та зображальної лірики митця. Жанрово-стильові домінанти міфотворчості. Творча еволюція письменника, виявлення глибинної сутності його творчості.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Виділення основних типів героїв, репрезентованих в художньо-образній площині творів письменника. Розкриття своєрідності концепції людини в прозі В. Дрозда. Характеристика особливостей взаємодії домінантних засобів творення характеру в творах письменника.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Аналізу маловідомих п’єс, тематично об’єднаних сюжетом з життя провінційного дворянства та колізією любовного трикутника. Розгляд боротьби закоханих дійових осіб, які належать до різних соціальних прошарків, за своє щастя. Виокремлення образів-характерів.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Дослідження художнього втілення міфологем у творах сучасного українського письменника Валерія Шевчука, зокрема його інтерпретації народноміфологічних і біблійних образів та мотивів у контексті морально-філософських проблем в сучасній літературі.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Розгляд еміграційної творчості письменника-патріота Д. Тягнигоре. З’ясування активної громадянської позиції автора, аналіз творів малої прози з погляду проблемно-тематичного спрямування та жанрово-стильової домінанти. Фольклорні традиції в літературі.

  статья, добавлен 15.10.2018

 • Розгляд іронії як принцип авторського мислення в новелах прозових збірок "Місто Тіровиван" і "Сон із дзьоба стрижа" В. Даниленка, її специфіка як естетичної категорії в екзистенційному наративі письменника. Ознаки іронічної та філософської прози.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • З’ясування системотвірних чинників філософсько-естетичної концепції Ю. Липи. Характеристика шляхів й динаміки художньої еволюції митця та своєрідності його поетичного стилю. Аналіз іманентних рис метафізичних творів Ю. Липи в контексті барокової традиції.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.