З досвіду застосування автобіографічного наративу в організаційній психології: аксіологічна оптика

Використання холістичного підходу до трактування психології особи як інтегрального суб’єкта життєздійснення. Застосування автобіографічного наративу в контексті управління та розв’язання складних конфліктів у організаційному середовищі вищої школи.

Подобные документы

 • Результати теоретичного й емпіричного вивчення можливостей використання автобіографічного наративу в цілях діагностики травматичної пам’яті особистості. Погляди психологів на природу породження наративу, застосування як психотерапевтичного інструменту.

  статья, добавлен 20.01.2021

 • Психологічні, семіотичні, лінгвістичні ознаки тексту-наративу, його типи та рівні функціонування. Головні умови ефективного використання наративу в психопрофілактичній роботі, спрямованій на прийняття людиною власного досвіду як чинника саморозвитку.

  автореферат, добавлен 27.09.2013

 • Дослідження травматичного наративу як матеріалу травматичної пам'яті. Структура та функціонування травматичної пам'яті. Вивчення позитивних і негативних життєвих подій як одиниць автобіографічного досвіду, що відображаються в автобіографічному наративі.

  статья, добавлен 13.10.2018

 • Вивчення особливостей розв’язання конфліктних ситуацій в педагогічній діяльності. Загальні положення про розв’язання конфліктів, аналіз умов та процедури їх розв’язання. Модель розв’язання конфліктів за Д.Скотт. Правила поведінки для конфліктних людей.

  лекция, добавлен 20.08.2017

 • Структура і завдання психології управління. Особливості психології управління як галузі психологічної науки. Акмеологія як наука, що вивчає закономірності і механізми розвитку людини на етапі її дорослості. Функції та категорії управлінської психології.

  реферат, добавлен 22.01.2011

 • Поняття, предмет і сутність юридичної психології як науки. Аналіз складових та взаємозв’язку класичної та юридичної психології. Застосування її методу у кримінологічному дослідженні особи злочинця, детермінанти злочинності та розуміння жертви злочину.

  статья, добавлен 19.01.2024

 • Розв'язання конфліктів в управлінні як складний процес, який вимагає від керівника відповідних знань і творчого підходу. Особливості вибору способів та методів подолання конфліктів. Міжособистісний рівень керівника. Попередження конфліктних ситуацій.

  доклад, добавлен 28.03.2013

 • Основні поняття та напрямки досліджень у системі загальної психології. Предмет досліджень психології особистості, вікової психології, психології мистецтва, диференціальної психології, психофізіології. Найважливіші питання та складова історії психології.

  реферат, добавлен 16.11.2009

 • Виявлення за допомогою RAP-інтерв’ю (Relationship Anecdotes Paradigm) конфліктів у домінуючій конфігурації стосунку клієнтів. Оцінювання змін у стосунках та стані клієнтів у залежності від зміни значимого об’єкта подружніх стосунків через аналіз наративу.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Напрямки досліджень проблематики психології менеджменту. Психологічні аспекти праці менеджера у процесі управління спільною діяльністю. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта й суб'єкта управління. Психологічні риси особистості менеджера.

  контрольная работа, добавлен 01.07.2011

 • Характеристика витоків наративного підходу в історії, соціології, лінгвістиці, психології. Обґрунтування та визначення можливостей використання наративної психології в дослідженні соціальної реальності через вивчення текстів, історій, наративів.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Предмет і завдання психології управління. Психологія управління як галузь психологічної науки. Добір і комплектування управлінських команд, їх психологічна сумісність. Структура, функції, основні категорії, міждисциплінарні зв'язки психології управління.

  реферат, добавлен 29.11.2010

 • Загальні риси розвитку української психології. Представники Харківської школи психології, їх основні ідеї та послідовники. Психологічні надбання представників Львівсько-варшавської філософської школи (В. Вітвицький, М. Кройц). Суть методу інтроспекції.

  реферат, добавлен 30.05.2013

 • Поняття економічної психології як психології суб’єкта господарських відносин, яким може бути одна людина, нація, організація, держава. Методи дослідження в економічній психології. Психологічний зміст моделі "економічної" людини. Об’єктивна сторона грошей.

  контрольная работа, добавлен 08.04.2012

 • Конфліктологія – наука, яка досліджує об’єктивну реальність людського буття у зміні й розвитку. Методи управління конфліктом. Переговори – універсальний метод розв’язання конфліктів. Рекомендації щодо розв’язання конфліктів методом ведення переговорів.

  контрольная работа, добавлен 26.02.2011

 • Досліджується практичне застосування проективного підходу в професійній діяльності практичного психолога. Наведено результати емпіричного дослідження психологічних сфер застосування проективних методів психологами шкільних і дошкільних закладів.

  статья, добавлен 02.02.2019

 • Зростання стресогенності в сучасному світі. Особливості підходу до розгляду психологічної допомоги в позитивній психології. Інтернет-консультацїї, використання мобільних додатків в діяльності психолога. Психотерапія в рамках позитивної психології.

  статья, добавлен 02.12.2017

 • Виникнення вікової психології як науки. Характеристика вікової психології як галузі психологічної науки. Аналіз предмету вікової психології. Головна відмінність вікової психології від інших галузей психології. Історичний розвиток вікової психології.

  презентация, добавлен 19.06.2021

 • Класифікація методів психології та специфіка застосування емпіричних методів у вивчення вікових особливостей розвитку психіки. Психологія немовляти. Періодизація психічного розвитку в дошкільному віці (за Д.Б. Ельконіним, А.В. Петровським, Е. Еріксоном).

  шпаргалка, добавлен 01.09.2016

 • Розв'язання конфлікту як діяльність його учасників, спрямована на припинення протидії і вирішення проблеми. Критерії конструктивного розв'язання конфлікту. Аналіз і оцінка ситуації, вибір способу розв'язання конфлікту, формування плану дій і їх втілення.

  статья, добавлен 06.07.2023

 • Зміст основних методологічних підходів у психології - особистісного, діяльнісного та системного. Використання зазначених підходів як засіб удосконалення побудови та збагачення теорії науки, а також підвищення ефективності її застосування на практиці.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Аналіз витоків наративної психології. Особливості наративного аналізу як форми дискурс-аналізу, виявлення основних характеристик наративу. Використання наративів клієнтів для здійснення змін у процесі психотерапії. Сутність та значення RAP-інтерв’ю.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Встановлення особливості співвідношення психології та культури. Виокремлення головних розрізнювальних ознак етнічних спільнот. Визначення психологічної природи міжетнічних конфліктів і складових компонентів структури психології етнічної спільноти.

  автореферат, добавлен 25.07.2015

 • Підходи до вивчення психічних процесів в психології біхевіоризму і гештальту. Застосування принципу цілісності в психологічних дослідженнях. Роль "інсайту" у відображенні ситуації. Закони образів гештальт-психології. Сутність структурного підходу Вундта.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Функції, що виконує компетентність у процесі застосування індивідуального досвіду особистості: інтеграція властивостей, що придбані в ході досвіду; формування адекватної моделі ситуації; регуляція активності суб’єкта в процесі розв’язання задач.

  статья, добавлен 09.01.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.