Байронізм у творчості Т. Шевченка ("Катерина")

Аналіз типологічних зв'язків між поемами Дж. Байрона і Т. Шевченка. Визначення жанрових ознак байронічної поеми у творі Шевченка "Катерина", художнього новаторства митця, який виходив за межі усталених романтичних жанрів, надаючи їм національного змісту.

Подобные документы

 • Дослідження наративної стратегії поеми "Катерина" Т. Шевченка. Розповідь у художньому світі твору про історію зведеної дівчини. Оцінка вчинків персонажів, моделювання центрогеройного сюжету, повчання уявних читачів і звернення до Катерини, співчуваючи їй.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Спроба нового прочитання поеми Т. Шевченка "Катерина" через призму поетичної опозиції "своє-чуже". Аналіз образів Катерини й Івана та їх проекція на націєтворчі стимули, розроблені Кобзарем у своїй творчості. Висвітлення окремих прийомів роботи з поемою.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Аналіз композицій картини Т. Шевченка "Катерина". Побудова візуального образу руху, який разом із зображеним простором і втіленням часу творить сюжет і є чинником композиційної цілісності картини. Символи історичного часу, вплетені в композицію твору.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Побудова візуального образу руху, простору і часу, які не тільки створюють зображення сюжету, а стають чинниками у втіленні композиційної цілісності та змісту картини Т.Г. Шевченка "Катерина". Фактори композиції як форми побудови візуального образу рухів.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Наративні аспекти сучасного шевченкознавста, такі як маска автора і багатосуб’єктність оповідної структури. Типи нараторів і їх значення в поемах Т. Шевченка. Взаємодія наратора (мовлення) і фокалізатора (бачення) в творах "Катерина" та "Гайдамаки".

  дипломная работа, добавлен 29.07.2017

 • Загальна характеристика проблеми відсутності остаточного формулювання наукового визначення поняття "чужий". Знайомство з головними особливостями та прийомами візуалізації образу вояка-москаля в поемі "Катерина" Т. Шевченка й повісті "Москалиця" М. Матіос.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Нетрадиційне, якісно нове бачення й осмислення живописного полотна "Катерина". Спроба структурно-функціонального прочитання картини Т. Шевченка "Катерина" з позицій національно-екзистенціальної методології, у контексті всієї творчої спадщини Кобзаря.

  научная работа, добавлен 20.09.2010

 • Лінгвістичний аналіз мовних одиниць на означення назв осіб. Лексико-семантичні групи цих назв і розгляд їх емоційного забарвлення. Позитивно оцінні та негативно оцінні лексеми, виявлені у поемах Т. Шевченка "катерина" і "гайдамаки", їх характеристика.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Дослідження російськомовних повістей Т.Г. Шевченка з метою виявлення особливостей творчого стилю та глибинної сутності текстів повістей в річищі світогляду митця і біографічних колізій через призму жанрових зв’язків та української народної творчості.

  реферат, добавлен 19.02.2014

 • Вивчення проблеми відтворення реалій в англомовних перекладах поем Т. Шевченка "Катерина" й "Наймичка". Аналіз описового методу, уподібнення і контекстуальних замін, калькування та комбінування. Аналіз функціональних аналогів культурно маркованої лексики.

  статья, добавлен 16.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.