Юнгіанський підхід до кризи середини життя

Положення і засади юнгіанської психології з проблем кризи середини життя. Апатія та депресії, почуття краху ілюзій і розчарування в людях. Характеристика стадій переживання кризи середини життя. Реструктурування інтрапсихічної матриці особистості.

Подобные документы

 • Визначення найбільш тривалого періоду онтогенезу, що характеризується тенденцією до досягнення найвищого розвитку духовних, інтелектуальних і фізичних здібностей особистості. Характеристика особливостей протікання кризи середини життя у жінок і чоловіків.

  реферат, добавлен 01.04.2017

 • Процес визначення чинників, що обумовлюють кризу середини життя, показники цінностей та їх доступності у досліджуваних, що переживають кризу середини життя. Опис можливої структури зв’язків цінностей, характеристика та особливості типів їх співвідношення.

  статья, добавлен 28.11.2016

 • Поняття кризи середини життя як психологічного феномену, що переживає людьми, при досягненні 40-45 років. Сутність зрілого дорослого віку та вплив на організм людини. Процес стагнації, її основні риси. Рекомендації з подолання кризи осіб середнього віку.

  курсовая работа, добавлен 07.03.2013

 • Розгляд понять "криза середини життя", "ціннісні орієнтації", "внутрішній конфлікт", "внутрішній вакуум". Визначення показників цінностей та їх доступності у досліджуваних, що переживають кризу середини життя. Оцінка співвідношення цінності-доступності.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Переживання кризи суб’єктом, що обумовленні травмівним досвідом і незавершеними справами дитинства, які пов’язані із почуттям меншовартості. Вияв фіксації інфантильного досвіду у кризових станах, які перманентно "переслідують" людину у її дорослому житті.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Дослідження місця періоду зрілості у віковій періодизації. Огляд проблеми самореалізації особистості в період зрілості. Особливості кризи середини життя і ціннісно-смислової сфери людини в період зрілості та її вплив на самореалізацію людини зрілого віку.

  статья, добавлен 29.10.2016

 • Особливості смислодіяльнісної детермінації переживання кризи у безробітних. Зв’язок між рівнем інтенсивності переживання кризи у безробітних та характеристиками їх смисложиттєвих орієнтацій, особистісної самоактуалізації та особистісних атрибуцій.

  статья, добавлен 30.12.2017

 • Проблема вікових криз як одна з найбільш дискусійних у психології. Передумови юнацької кризи психосоціального розвитку, модель структури її предикторів. Найбільш вагомі предиктори кризи (низька осмисленість життя, екстернальний локус контролю-Я).

  статья, добавлен 18.10.2017

 • Кризові періоди в житті людини. Нерівноцінність, неоднаковість впливу складових соціуму на індивіда в різні періоди становлення, дія релігійних, побутових, соціокультурних, соціально-психологічних умов. Вікові кризи, їх значення для росту особистості.

  контрольная работа, добавлен 12.12.2016

 • Феномени вікової кризи, особливості її переживання та подолання. Поняття вікового періоду в розвитку особистості. Перехід від дитинства до дорослості як конфліктний тип. Вплив соціальних обставин життя. Перебудова особистості у період студентства.

  курсовая работа, добавлен 08.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.