Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю

Розгляд особливостей побудови часопросторових моделей художнього світу письменницею. Окреслення характерних рис індивідуального стилю Г. Пагутяк. Визначення особливостей герметичності як літературного явища. Характеристика її як домінанти в прозі авторки.

Подобные документы

 • Аналіз художнього простору в історичних повістях В. Будзиновського "Осаул Підкови", "Пригоди запорозьких скитальців", "Волю бути козачкою". Форми розкриття образу людини й світу в готичному типі сюжету. Розгляд особливостей просторової організації творів.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Дослідження видів перифрастичних конструкцій у мовленні Є. Гуцала та зображувально-виражальні можливості перифразів у його прозі. Поєднання елементів художнього стилю та публіцистичного у філософських монологах. Відтворення зорових образів у творах.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Аналіз проблемно-тематичного спектру і жанрово-композиційних особливостей прози Надії Кибальчич. Дослідження художньої рецепції реалістично-народницького ідейно-стильового канону в прозі авторки. Визначення елементів модерністичного письма Н. Кибальчич.

  автореферат, добавлен 12.07.2014

 • Розкриття специфіки ідейно-естетичних пошуків та характерного художнього мислення Р. Єндика на тлі українського літературного процесу першої половини ХХ століття. Характеристика основних жанрово-стильових особливостей прозової спадщини письменника.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Поняття, визначення та носії стилю. Зв’язок між стилем та змістом твору. Історично-літературний процес і автор. Шевченко як виразник українського типу художнього мислення. Питання стилю на сучасному етапі. Творче обличчя автора на фоні ідеології епохи.

  реферат, добавлен 12.09.2010

 • Висвітлення особливостей онтологічних та антропологічних моделей української діаспорної прози ХХ століття в аспекті жанрово-стильової динаміки та оновлення мовних ресурсів. Характеристика еволюції прози у вимірах різних стильових художніх систем.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Аналіз проблемно-тематичних і жанрових ознак повісті О. Кониського "В гостях добре, а дома ліпше" як художньо-документальної версії часу. Характерні риси індивідуального стилю письменника: публіцистичність, відтворення історичних подій і реальних осіб.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Загальна довідка про життєвий шлях Франца Кафки. Розгляд художнього втілення концепції світу та людини у творчості німецькомовного письменника. Дослідження специфічних рис художнього стилю у книгах Кафки. Оцінка літературної спадщини письменника.

  дипломная работа, добавлен 13.12.2013

 • Характерні наративні риси першої збірки малої прози українського письменника С. Яричевського. Особливості формування індивідуального тематичного стилю митця, який відображає сецесійні процеси в українській літературі на тлі європейських мистецьких рухів.

  статья, добавлен 15.02.2018

 • Сутність феномену літературного шістдесятництва, філософсько-естетична позиція цього явища. Роль М. Руденка в літературному процесі шістдесятництва, у національному та культурному відродженні України. Самобутність творчої індивідуальності й стилю митця.

  автореферат, добавлен 27.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.