Взаємодія та взаєморозуміння в контексті етики та культури ділового спілкування

Визначення взаємодії. Вплив етичних норм і правил на спільну діяльність. Якості, які допомагають підвищити особистісний вплив. Рівні взаєморозуміння та моральні бар'єри на шляху до нього. Основні механізми взаєморозуміння та роль етики в їх застосуванні.

Подобные документы

 • Розглядання місця і ролі "Живої Етики" у творчості М. Реріха, специфіки калокагативного принципу у виявленні естетичних засад "Живої Етики", а також проблеми взаємодії етичного і естетичного у житті, художній творчості і наукових концепціях М. Реріха.

  автореферат, добавлен 24.02.2014

 • Спілкування як складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми. Ділове спілкування, його особливості. Культура ділової взаємодії. Особливості етикету бізнесу і підприємництва. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування.

  реферат, добавлен 02.01.2015

 • Процес поєднання етики і теорії бізнесу. Функціональна необхідність існування етичних правил в бізнесі. Історія розвитку ділових стандартів російських та американських підприємців. Ідея вироблення єдиного кодексу етичних принципів для бізнесменів.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Національні особливості етики та етикету здійснення зовнішньоекономічної діяльності фірмами аграрного сектору Миколаївської області. Суть системного підходу при підготовці до ведення переговорів. Етнічні традиції зарубіжних країн у діловому спілкуванні.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Принципи й особливості прояву професійної етики як одного зі складників організаційної культури підприємств туристичної галузі. Імплементація етичного підходу в діяльності компаній. Авторське визначення професійної етики з погляду сталого туризму.

  статья, добавлен 26.02.2016

 • Вимоги суспільства до працівників засобів масової інформації. Міжнародні, національні, корпоративні, редакційні документи, що містять вимоги етики журналістів. Систематизовані моральні цінності, правила поведінки, відповідальність перед суспільством.

  реферат, добавлен 19.07.2017

 • Моральність як один з основних способів нормативної регуляції дій людини в суспільстві. Виникнення етики, як науки. Моральні принципи на відміну від інших норм і правил мислення і поведінки в психіці людини. Особливість моральної оцінки людських вчинків.

  реферат, добавлен 25.04.2012

 • Історико-філософські витоки та еволюція концепції ділової підприємницької етики, її значення в процесі формування теоретичного образу прикладної моралі. Характеристика суспільно-функціональних орієнтацій, праксеологічний вплив бізнес-етики на економіку.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • З'ясування сутності та змісту поняття "культура професійного спілкування фахівців пожежної безпеки". Особистісні ціннісні орієнтації фахівців пожежної безпеки як підґрунтя для процесу формування професійної взаємодії в колективі на засадах етичних норм.

  статья, добавлен 24.12.2020

 • Комплексне вивчення основних понять та завдань етики як науки. Закономірності морального життя особистості й суспільства, шляхи та засоби удосконалення стосунків між людьми. Способи запобігання руйнації етичних відносин. Моральна культура особистості.

  реферат, добавлен 25.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.